Họp báo thông tin hoạt động Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 5/5, chương tr&igrave;nh họp b&aacute;o c&ocirc;ng bố c&aacute;c hoạt động trong Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XIII năm 2017 đ&atilde; diễn ra tại Hội qu&aacute;n Trấn Bi&ecirc;n (TP. Bi&ecirc;n H&ograve;a, tỉnh Đồng Nai).</span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28288/3 (1).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi&nbsp;họp b&aacute;o diễn ra tại&nbsp;Hội qu&aacute;n Trấn Bi&ecirc;n (TP. Bi&ecirc;n H&ograve;a, tỉnh Đồng Nai).</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự họp b&aacute;o c&oacute; L&atilde;nh đạo Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Tỉnh ủy Đồng Nai; đại diện Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng tỉnh Đồng Nai; Thường trực tỉnh Đo&agrave;n, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o 7 tỉnh, th&agrave;nh Đo&agrave;n cụm Miền Đ&ocirc;ng; Ban Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n khu 7, Qu&acirc;n đo&agrave;n 4; ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n c&aacute;c b&aacute;o, đ&agrave;i c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh cụm Miền Đ&ocirc;ng, Qu&acirc;n khu 7, Qu&acirc;n đo&agrave;n 4 v&agrave; b&aacute;o đ&agrave;i trung ương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng, Qu&acirc;n khu 7, Qu&acirc;n đo&agrave;n 4 được tổ chức 2 năm/lần nhằm biểu dương, t&ocirc;n vinh những điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến của tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh, tạo động lực th&uacute;c đẩy thanh ni&ecirc;n tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, r&egrave;n luyện phẩm chất đạo đức v&agrave; kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, đẩy mạnh phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước của tuổi trẻ, đồng thời gắn kết giữa tuổi trẻ của c&aacute;c đơn vị, địa phương trong cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ. Năm nay, Tỉnh Đo&agrave;n Đồng Nai l&agrave; đơn vị đăng cai tổ chức chương tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nội dung buổi họp b&aacute;o nhằm c&ocirc;ng bố c&aacute;c hoạt động trong Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&rdquo; lần thứ XIII, giới thiệu c&aacute;c hoạt động trọng t&acirc;m, nổi bật bao gồm: Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, giao lưu &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ Miền Đ&ocirc;ng&rdquo;, triển l&atilde;m s&aacute;ch ảnh &ldquo;Tuổi trẻ cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; v&agrave; tham quan một số di t&iacute;ch lịch sử, thắng cảnh tại tỉnh Đồng Nai.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Họp b&aacute;o cũng giới thiệu danh s&aacute;ch, th&agrave;nh t&iacute;ch 220 c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong học tập, l&agrave;m theo lời B&aacute;c, trong đ&oacute; c&oacute; 87 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc đề nghị Trung ương Đo&agrave;n tặng bằng khen. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đại diện chủ tr&igrave; họp b&aacute;o đ&atilde; tiến h&agrave;nh giải đ&aacute;p những thắc mắc của c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n xung quanh c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n quan đến chương tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2017 sẽ diễn ra trong hai ng&agrave;y, ng&agrave;y 11 v&agrave; 12/5/2017.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9/2017, tại Công viên Văn hóa Láng Le, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội – nhóm huyện Bình Chánh và Tuyên dương Chi hội vững tiến, câu lạc bộ - đội – nhóm mạnh tiêu biểu, thủ lĩnh câu lạc bộ - đội – nhóm tiêu biểu năm 2017.

;