Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố tặng bồn nước ngọt 100 triệu đồng cho Huyện đảo Trường Sa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tham gia c&ugrave;ng Đo&agrave;n đại biểu Th&agrave;nh phố thăm c&aacute;n bộ, chiến sĩ v&agrave; người d&acirc;n huyện đảo Trường Sa, Nh&agrave; gi&agrave;n DK 1 năm 2017 trong 10 ng&agrave;y từ ng&agrave;y 18/4/2017 đến 27/4/2017, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố do Anh Hồ Tấn Đạt &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố l&agrave;m đại diện đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho người d&acirc;n tại c&aacute;c đảo thuộc Huyện đảo Trường Sa, thăm c&aacute;n bộ, chiến sĩ đ&oacute;ng qu&acirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c đảo v&agrave; nh&agrave; gi&agrave;n DK 1. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28265/IMG_1531.JPG" style="height:900px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với mong muốn mang, dự trữ nước ngọt đến cho người d&acirc;n, c&aacute;n bộ, chiến sĩ tại c&aacute;c đảo, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh thay mặt c&aacute;c đơn vị, nh&agrave; t&agrave;i trợ: Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố, C&ocirc;ng ty Cổ phần gỗ An Cường, C&ocirc;ng ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Th&agrave;nh, Quỹ Tấm l&ograve;ng v&agrave;ng YBA trao tặng 01 Bồn inox chứa nước ngọt trị gi&aacute; 100.000.000 đồng (dung t&iacute;ch: 30.000 l&iacute;t) cho người d&acirc;n tại đảo Phan Vinh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Qua đ&oacute;, ph&aacute;t huy c&oacute; hi&ecirc;u quả tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong việc giữ g&igrave;n an ninh ch&iacute;nh trị, n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ chủ quyền bi&ecirc;n giới biển đảo v&agrave; huy động c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội trong tham gia ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội tại c&aacute;c v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, biển đảo của Tổ quốc. </span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;