Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố tặng bồn nước ngọt 100 triệu đồng cho Huyện đảo Trường Sa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tham gia c&ugrave;ng Đo&agrave;n đại biểu Th&agrave;nh phố thăm c&aacute;n bộ, chiến sĩ v&agrave; người d&acirc;n huyện đảo Trường Sa, Nh&agrave; gi&agrave;n DK 1 năm 2017 trong 10 ng&agrave;y từ ng&agrave;y 18/4/2017 đến 27/4/2017, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố do Anh Hồ Tấn Đạt &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố l&agrave;m đại diện đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho người d&acirc;n tại c&aacute;c đảo thuộc Huyện đảo Trường Sa, thăm c&aacute;n bộ, chiến sĩ đ&oacute;ng qu&acirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c đảo v&agrave; nh&agrave; gi&agrave;n DK 1. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28265/IMG_1531.JPG" style="height:900px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với mong muốn mang, dự trữ nước ngọt đến cho người d&acirc;n, c&aacute;n bộ, chiến sĩ tại c&aacute;c đảo, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh thay mặt c&aacute;c đơn vị, nh&agrave; t&agrave;i trợ: Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố, C&ocirc;ng ty Cổ phần gỗ An Cường, C&ocirc;ng ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Th&agrave;nh, Quỹ Tấm l&ograve;ng v&agrave;ng YBA trao tặng 01 Bồn inox chứa nước ngọt trị gi&aacute; 100.000.000 đồng (dung t&iacute;ch: 30.000 l&iacute;t) cho người d&acirc;n tại đảo Phan Vinh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Qua đ&oacute;, ph&aacute;t huy c&oacute; hi&ecirc;u quả tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong việc giữ g&igrave;n an ninh ch&iacute;nh trị, n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ chủ quyền bi&ecirc;n giới biển đảo v&agrave; huy động c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội trong tham gia ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội tại c&aacute;c v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, biển đảo của Tổ quốc. </span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9/2017, tại Công viên Văn hóa Láng Le, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội – nhóm huyện Bình Chánh và Tuyên dương Chi hội vững tiến, câu lạc bộ - đội – nhóm mạnh tiêu biểu, thủ lĩnh câu lạc bộ - đội – nhóm tiêu biểu năm 2017.

;