Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố tặng bồn nước ngọt 100 triệu đồng cho Huyện đảo Trường Sa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tham gia c&ugrave;ng Đo&agrave;n đại biểu Th&agrave;nh phố thăm c&aacute;n bộ, chiến sĩ v&agrave; người d&acirc;n huyện đảo Trường Sa, Nh&agrave; gi&agrave;n DK 1 năm 2017 trong 10 ng&agrave;y từ ng&agrave;y 18/4/2017 đến 27/4/2017, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố do Anh Hồ Tấn Đạt &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố l&agrave;m đại diện đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho người d&acirc;n tại c&aacute;c đảo thuộc Huyện đảo Trường Sa, thăm c&aacute;n bộ, chiến sĩ đ&oacute;ng qu&acirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c đảo v&agrave; nh&agrave; gi&agrave;n DK 1. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28265/IMG_1531.JPG" style="height:900px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với mong muốn mang, dự trữ nước ngọt đến cho người d&acirc;n, c&aacute;n bộ, chiến sĩ tại c&aacute;c đảo, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh thay mặt c&aacute;c đơn vị, nh&agrave; t&agrave;i trợ: Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố, C&ocirc;ng ty Cổ phần gỗ An Cường, C&ocirc;ng ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Th&agrave;nh, Quỹ Tấm l&ograve;ng v&agrave;ng YBA trao tặng 01 Bồn inox chứa nước ngọt trị gi&aacute; 100.000.000 đồng (dung t&iacute;ch: 30.000 l&iacute;t) cho người d&acirc;n tại đảo Phan Vinh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Qua đ&oacute;, ph&aacute;t huy c&oacute; hi&ecirc;u quả tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong việc giữ g&igrave;n an ninh ch&iacute;nh trị, n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ chủ quyền bi&ecirc;n giới biển đảo v&agrave; huy động c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội trong tham gia ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội tại c&aacute;c v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, biển đảo của Tổ quốc. </span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;