Phú Nhuận: Phường 14 tổ chức Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 14 lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng thực chất c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n phường 14 trong suốt một nhiệm kỳ, qua đ&oacute; r&uacute;t ra những b&agrave;i học kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u, x&aacute;c định mục ti&ecirc;u, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực của nhiệm kỳ tới; v&agrave;o ng&agrave;y 16/4/2017 vừa qua, Đo&agrave;n phường 14 đ&atilde; long trọng tổ chức Đại hội Đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 14 lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 tại hội trường UBND Phường. Đến tham dự Đại hội c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute; Huỳnh Anh Phường Thảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ - Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động &ndash; Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Quận Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Phan L&ecirc; Băng Tuyền &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute;&nbsp;thư Đảng ủy &ndash; Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n phường c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong tổ c&ocirc;ng t&aacute;c Quận Đo&agrave;n, đại diện c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể phường, cấp ủy chi bộ của c&aacute;c chi Đo&agrave;n trực thuộc Đo&agrave;n phường v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự hiện diện của 61 Đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ugrave;ng về tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28180/IMG_2916.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; vinh dự nhận được sự quan t&acirc;m c&ugrave;ng những lẵng hoa tươi thắm v&agrave; những phần qu&agrave; ch&uacute;c mừng Đại hội của Quận đo&agrave;n, Đảng ủy- Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n-UBND-UBMTTQVN phường c&ugrave;ng c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể phường v&agrave; cấp ủy chi bộ của c&aacute;c chi đo&agrave;n trực thuộc Đo&agrave;n phường. Song song đ&oacute;, Đại hội cũng đ&atilde; được nghe t&oacute;m tắt b&aacute;o c&aacute;o kết quả hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017; bản kiểm điểm ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 v&agrave; phường hướng hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. Qua đ&oacute;, Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường 14 đ&atilde; cơ bản ho&agrave;n th&agrave;nh Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 đ&atilde; đề ra. Đại diện Quận Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Huỳnh Anh Phường Thảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ - Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động &ndash; Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Quận Đo&agrave;n đ&atilde; ghi nhận th&agrave;nh quả m&agrave; ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường 14 nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 đ&atilde; đạt được trong thời gian qua v&agrave; đ&atilde; định hướng những giải ph&aacute;p m&agrave; Đo&agrave;n phường cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; Phan L&ecirc; Băng Tuyền &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy &ndash; Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n phường đ&atilde; ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng v&agrave; giao nhiệm vụ cho Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường trong việc thực hiện c&oacute; hiệu quả Nghị quyết m&agrave; Đại hội đ&atilde; đề ra.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c đồng ch&iacute; ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 kh&ocirc;ng tiếp tục t&aacute;i nhiệm;&nbsp;khen thưởng 06 tập thể v&agrave; 10 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 v&agrave; trao giải thưởng hội thi &ldquo;Thiết kế sản phẩm từ vật liệu đ&atilde; qua sử dụng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Thiết kế b&aacute;o tường&rdquo; nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 14 lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. Đại hội cũng đ&atilde; bầu ra ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường 14 nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 gồm 09 đồng ch&iacute;. Trong Hội nghị Ban chấp h&agrave;nh lần thứ nhất nhiệm kỳ XI (2017 &ndash; 2022), đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Kh&aacute;nh đắc cử l&agrave; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường; đồng ch&iacute; Li&ecirc;u Thị Thanh Tuyền đắc cử l&agrave; Ph&oacute; b&iacute; thư Đo&agrave;n phường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đại hội cũng bầu ra Đo&agrave;n Đại biểu dự Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Ph&uacute; Nhuận lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 tr&ecirc;n gồm 05 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 02 đại biểu dự khuyết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 14 lần XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh to&agrave;n bộ nội dung chương tr&igrave;nh l&agrave;m việc đề ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; khẩn trương, d&acirc;n chủ, s&ocirc;i nổi với &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm cao. Đại hội l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng, l&agrave; ng&agrave;y hội lớn của tuổi trẻ phường nh&agrave;. Đo&agrave;n vi&ecirc;n tham dự Đại hội đ&atilde; ph&aacute;t biểu rằng sẽ c&ugrave;ng chung tay với Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 thực hiện tốt Nghị quyết m&agrave; Đại hội đ&atilde; đề ra nhằm đưa hoạt động của Đo&agrave;n phường ng&agrave;y c&agrave;ng đi l&ecirc;n v&agrave; vững mạnh./.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><em>&nbsp;Thanh Tuyền</em></strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;