Ngày hội "Măng non quận 7 làm kế hoạch nhỏ" năm học 2016-2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan ch&agrave;o mừng kỷ niệm 86 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2017), ch&agrave;o mừng kỷ niệm 20 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Quận 7 (01/4/1997 &ndash; 01/4/2017), ch&agrave;o mừng kỷ niệm 76 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2017) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 7 lần thứ V nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</p> <p style="text-align: justify;">Phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ đ&atilde; trải qua 59 năm lịch sử, một giai đoạn tự h&agrave;o v&agrave; vẻ vang trong truyền thống của tổ chức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh. 59 năm qua, Đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng cả nước tự h&agrave;o về những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc của tuổi nhỏ nhưng mag lại những hiệu quả, gi&aacute; trị cao trong việc chung tay kiến thiết đất nước. Tiếp nối những truyền thống vẻ vang v&agrave; tự h&agrave;o của Đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng Việt Nam trong phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ; Đội vi&ecirc;n v&agrave; thiếu nhi Quận 7 cũng hăng say v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia tiết kiệm, hội thu kế hoạch nhỏ tại Li&ecirc;n đội.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Đ&aacute;nh đấu qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện kế hoạch nhỏ đ&oacute; l&agrave; ng&agrave;y hội &ldquo;Măng non l&agrave;m Kế hoạch nhỏ&rdquo; của Quận 7 năm học 2016 &ndash; 2017; qua một thời gian c&ugrave;ng tuy&ecirc;n truyền, vận động c&aacute;c bạn tiết kiệm giấy vụn, ng&agrave;y 08/4/2017 (thứ bảy) tất cả Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Quận 7 vui mừng c&ugrave;ng hội thu v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p cho ng&agrave;y hội những th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; ch&iacute;nh c&aacute;c bạn đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia phong tr&agrave;o kế hoạch nhỏ tại Li&ecirc;n đội.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y hội &ldquo;Mang non l&agrave;m Kế hoạch nhỏ&rdquo; năm học 2016 &ndash; 2017 l&agrave; s&acirc;n chơi đo&agrave;n kết, giao lưu, học hỏi giữa c&aacute;c bạn Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi, chiến sĩ nhỏ v&agrave; dũng sĩ nhỏ cần kiệm của Quận 7, l&agrave; ng&agrave;y hội của tuổi nhỏ c&ugrave;ng nhau l&agrave;m kế hoạch nhỏ. Khi đến tham gia ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn rất h&acirc;n hoan v&agrave; vui mừng khi tr&ecirc;n tay mỗi bạn đều c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh nhỏ của m&igrave;nh để đ&oacute;ng g&oacute;p chung cho ng&agrave;y hội. Qua đ&oacute;, mỗi bạn thiếu nhi khi tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p những phần giấy tiết kiệm của m&igrave;nh v&agrave;o phong tr&agrave;o kế hoạch nhỏ chung của Quận 7 sẽ được nhận lại một lời cảm ơn từ Ban tổ chức ng&agrave;y hội đ&oacute; l&agrave; những phần qu&agrave; nhỏ như những chiếc tui giấy với khẩu hiệu bảo vệ m&ocirc;i trường, những chậu c&acirc;y xanh nhỏ xinh để c&aacute;c bạn c&oacute; thể trồng v&agrave; chăm s&oacute;c mảng xanh ở g&oacute;c học tập hoặc trong lớp học của m&igrave;nh, những ch&uacute; heo xinh xắn để c&aacute;c bạn c&oacute; thể tiếp tục tiết kiệm v&agrave; nu&ocirc;i heo l&agrave;m kế hoạch nhỏ.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; Đồng thời, ng&agrave;y hội cũng tuy&ecirc;n dương hơn 15 Dũng sĩ nhỏ cần kiệm v&agrave; hơn 40 chiến sĩ nhỏ cần kiệm, đ&oacute; l&agrave; những b&ocirc;ng hoa tuổi nhỏ lu&ocirc;n hăng say, t&iacute;ch cực trong phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ tại c&aacute;c Li&ecirc;n đội trong thời gian qua. Khi trao tặng giấy chứng nhận v&agrave; những phần qu&agrave; tặng, đồng ch&iacute; Nguyễn Ti&ecirc;u Th&ugrave;y Tr&acirc;m &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 7 đ&atilde; dặn d&ograve; v&agrave; gửi gắm những t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo đến v&oacute;i những chiến sĩ, dũng sĩ nhỏ cần kiệm v&agrave; mong muốn c&aacute;c em tiếp tục l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng, l&agrave; những h&igrave;nh ảnh đẹp lan tỏa tiếp tục phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ đến tất cả c&aacute;c bạn Đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 để tất cả c&ugrave;ng chung tay l&agrave;m n&ecirc;n những c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; &yacute; nghĩa v&agrave; mang t&iacute;nh gi&aacute;o dục hiệu quả từ phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; Kết th&uacute;c ng&agrave;y hội, Ban tổ chức đ&atilde; tổng kết v&agrave; hội thu được hơn 1.851kg giấy c&aacute;c loại, tương đương với số kinh ph&iacute; hơn 5.700.000đ d&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o phong tr&agrave;o Kế hoach nhỏ chung của Quận 7, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; gian h&agrave;ng &ldquo;Heo đất du lịch &ndash; V&igrave; người bạn ngoại th&agrave;nh&rdquo; cũng được c&aacute;c bạn t&iacute;ch cực đ&oacute;ng g&oacute;p để gi&uacute;p đỡ người bạn ngoại th&agrave;nh, với kinh ph&iacute; thu được từ c&aacute;c sản phẩm t&aacute;i chế, sản phẩm thủ c&ocirc;ng,&hellip; với số tiền 1.300.000</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; Ng&agrave;y hội kết th&uacute;c trong niềm vui v&agrave; sự tự h&agrave;o về những th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Quận 7 đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ; quan trọng hơn cả l&agrave; việc gi&aacute;o dục c&aacute;c em về &yacute; nghĩa phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ, về &yacute; thức tiết kiệm v&agrave; tinh thần tương th&acirc;n tương &aacute;i, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau, &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường xanh. Đồng thời ng&agrave;y hội cũng lan tỏa tinh thần kế hoạch nhỏ hăng say, t&iacute;ch cực, nhiệt huyết đến c&aacute;c bạn Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi, phụ huynh để tất cả c&ugrave;ng hiểu v&agrave; chung tay thực hiện tốt phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ, để phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ l&agrave; phong tr&agrave;o của tuổi nhỏ Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN 7</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>H&Igrave;NH ẢNH K&Egrave;M THEO</strong></p> <p style="text-align: justify;">1-Lễ tuy&ecirc;n dương c&aacute;c chiến sĩ nhỏ đạt th&agrave;nh t&iacute;ch tốt.</p> <p style="text-align: justify;">2-Ph&oacute; b&iacute; thư quận đo&agrave;n 7 v&agrave; Chủ tịch hội đồng đội th&agrave;nh phố tặng hoa cho 2 chiến sĩ nhỏ ti&ecirc;u biểu</p> <p style="text-align: justify;">3-C&aacute;c em học sinh đến từ sớm v&agrave; mang theo giấy b&aacute;o cũ để tham gia chương tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">4-Kh&ocirc;ng kh&iacute; ng&agrave;y h&ocirc;i kế hoạch nhỏ của quận 7 diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; nhộn nhịp v&agrave; vui tươi.</p> <p style="text-align: justify;">5-Q.B&iacute; thư quận đo&agrave;n 7- Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; ủng hộ tiền cho chương tr&igrave;nh &ldquo;Heo đất du lịch- V&igrave; người bạn ngoại th&agrave;nh&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">6-C&aacute;c em tham gia gian h&agrave;ng trồng c&acirc;y xanh v&agrave; tự chăm s&oacute;c c&acirc;y của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">7-Học sinh trường Nguyễn Thị Thập đang trang tr&iacute; cho toa t&agrave;u của trường m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">8-C&aacute;c em học sinh ngồi th&agrave;nh v&ograve;ng tr&ograve;n v&agrave; tham gia chương tr&igrave;nh vẽ heo đất v&agrave; vẽ t&uacute;i giấy th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;