Gò Vấp: Trần Thị Trà Giang, người giáo viên tâm huyết với nghề, nhiệt huyết với Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Gắn liền với sự h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của quận G&ograve; Vấp, Trường Tiểu học Hanh Th&ocirc;ng đ&atilde; gặt h&aacute;i được rất nhiều th&agrave;nh tựu to lớn trong gi&aacute;o dục trở th&agrave;nh một trong những trường tiểu học uy t&iacute;n, nhiều kinh nghiệm trong địa b&agrave;n G&ograve; Vấp n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung . Gắn b&oacute; với sự nghiệp &ldquo;trồng người&rdquo; l&agrave; một đ&oacute;ng g&oacute;p kh&ocirc;ng nhỏ của c&aacute;c thế hệ Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, đ&oacute; lu&ocirc;n niềm tự h&agrave;o của Chi đo&agrave;n v&igrave; được sự quan t&acirc;m Chi bộ, Ban Gi&aacute;m Hiệu nh&agrave; trường. Đặc biệt, chi đo&agrave;n lu&ocirc;n được BCH Đo&agrave;n Phường 4 đ&aacute;nh gi&aacute; cao xem l&agrave; đơn vị ti&ecirc;n phong trong hoạt động Thanh ni&ecirc;n tại phường. Biết bao Thế hệ Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; cống hiến kh&ocirc;ng chỉ tuổi trẻ m&agrave; cả cuộc đời m&igrave;nh cho sự nghiệp trồng người, t&igrave;nh y&ecirc;u với hoạt động Đo&agrave;n &yacute; nghĩa thi&ecirc;ng li&ecirc;ng. Hiện nay, chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n nh&agrave; trường c&oacute; hơn 20 đồng ch&iacute; Đo&agrave;n vi&ecirc;n đang tham gia sinh hoạt m&agrave; nổi bật ngọn lửa nhiệt huyết ấy đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; đồng ch&iacute; B&iacute; thư chi đo&agrave;n Trần Thị Tr&agrave; Giang.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trần Thị Tr&agrave; Giang l&agrave; một B&iacute; thư chi đo&agrave;n c&ograve;n rất trẻ, năng động, nhiệt t&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c; lu&ocirc;n t&igrave;m t&ograve;i, học tập những s&aacute;ng kiến mới v&agrave; những m&ocirc; h&igrave;nh hay để vận dụng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n. Sinh ra trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống hiếu học, sau khi tốt nghiệp sư phạm, Giang về c&ocirc;ng t&aacute;c tại trường tiểu học Hanh Th&ocirc;ng thuộc Phường 4 quận G&ograve; vấp. L&agrave; một đo&agrave;n vi&ecirc;n t&iacute;ch cực của chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n nh&agrave; trường n&ecirc;n chị được bầu l&agrave;m B&iacute; thư chi đo&agrave;n. Với kinh nghiệm tham gia hoạt động từ năm 2008 khi c&ograve;n ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường n&ecirc;n chị lu&ocirc;n c&oacute; những s&aacute;ng kiến hay cho BCH Đo&agrave;n Phường 4 cũng như sự y&ecirc;u mến của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/3/27864/unnamed%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tuy hai năm kh&ocirc;ng phải l&agrave; thời gian kh&aacute; d&agrave;i cũng như kh&ocirc;ng phải l&agrave; khoảng thời ngắn, nhưng Giang đ&atilde; dẫn dắt chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường tiểu học Hanh Th&ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động, nhiều m&ocirc; h&igrave;nh &yacute; nghĩa nhằm tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục truyền thống, lịch sử, ph&aacute;t huy t&iacute;nh xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&agrave; đồng h&agrave;nh h&agrave;nh hỗ trợ thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c em học sinh kh&oacute; khăn như: Đo&agrave;n vi&ecirc;n giữ g&igrave;n trật tự&nbsp; - an to&agrave;n giao th&ocirc;ng trước cổng trường, tổ chức thanh ni&ecirc;n tham gia đầy đủ 6 b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, tham gia đăng k&yacute; phiếu r&egrave;n luyện thanh ni&ecirc;n, lu&ocirc;n ti&ecirc;n phong t&igrave;nh nguyện tham gia hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo; tham mưu Đo&agrave;n Phường 4 c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c đền ơn đ&aacute;p nghĩa, về nguồn, sửa chữa x&acirc;y dựng nh&agrave; t&igrave;nh bạn. Đặc biệt l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Thu gom ve chai&rdquo; v&agrave; &ldquo;Nu&ocirc;i heo đất&rdquo;, sau khi t&iacute;ch lũy được một số tiền, chi đo&agrave;n tổ chức trao c&aacute;c học bổng, c&aacute;c dụng cụ học tập, s&aacute;ch vở chăm lo cho c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n kh&oacute; khăn v&agrave; c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn mỗi suất <strong>500.000 đồng</strong>, cũng với số tiền t&iacute;ch lũy từ c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh tr&ecirc;n, chi đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện một c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; trang bị bộ &acirc;m thanh phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c sinh hoạt Đo&agrave;n- Đội trị gi&aacute; <strong>6.000.000 đồng.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tất cả c&aacute;c hoạt động do đo&agrave;n phường triển khai, Giang đều lồng gh&eacute;p ph&acirc;n c&ocirc;ng trong sinh hoạt hằng th&aacute;ng tại chi đo&agrave;n v&agrave; được c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n đồng t&igrave;nh hưởng ứng. Với năng khiếu nghệ thuật,Giang đ&atilde; tổ chức tập luyện, d&agrave;n dựng nhiều tiếc mục văn nghệ cho c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n c&aacute;c chi đo&agrave;n để tham gia c&aacute;c đợt văn nghệ, hội thi đại diện cho Đo&agrave;n phường dự thi cấp quận. Cũng ch&iacute;nh v&igrave; thế, c&aacute;c hội diễn văn nghệ, c&aacute;c hoạt động giao lưu do phường tổ chức chi đo&agrave;n trường Hanh Th&ocirc;ng lu&ocirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao nhất l&agrave; c&aacute;c hoạt động c&oacute; t&iacute;nh chất cộng đồng như: m&uacute;a h&aacute;t tập thể, m&uacute;a d&acirc;n vũ, tốp ca m&uacute;a&hellip; Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; b&iacute; thư chi đo&agrave;n giỏi, trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục Giang l&agrave; người gi&aacute;o vi&ecirc;n gương mẫu, t&acirc;m huyết với nghề, lu&ocirc;n lu&ocirc;n lắng nghe chia sẻ c&ugrave;ng c&aacute;c em học tr&ograve; của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trao đổi trong buổi n&oacute;i chuyện về kinh nghiệm, c&aacute;ch l&agrave;m, thu h&uacute;t thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường 4, khi nhắc đến m&ocirc; h&igrave;nh X&acirc;y dựng m&ocirc;i trường học tập th&acirc;n thiện, ph&aacute;t huy t&iacute;nh t&iacute;ch cực trong học tập của học sinh với n&ograve;ng cốt l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n gi&aacute;o vi&ecirc;n chi đo&agrave;n do Giang đề xướng, BCH Đo&agrave;n Phường 4 c&oacute; nhận được c&acirc;u n&oacute;i : &ldquo;C&oacute; lẽ t&ocirc;i c&oacute; duy&ecirc;n với c&aacute;c hoạt động thanh ni&ecirc;n v&agrave; phong tr&agrave;o đo&agrave;n, đội n&ecirc;n c&aacute;i m&aacute;u ti&ecirc;n phong xung kich, đ&atilde; thắm s&acirc;u v&agrave;o m&aacute;u thịt t&ocirc;i đến b&acirc;y giờ&rdquo;. Một đo&agrave;n vi&ecirc;n năng động v&agrave; đầy nhiệt huyết xứng đ&aacute;ng với danh hiệu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&ldquo; Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;.Với ước mơ trở th&agrave;nh c&ocirc; gi&aacute;o, quyết t&acirc;m bằng mọi gi&aacute; phải thi đậu v&agrave;o ng&agrave;nh sư phạm. Bởi v&igrave; muốn đem những kiến thức, những kinh nghiệm thu thập từ cuộc sống v&agrave; những kĩ n&atilde;ng về Đội, Đo&agrave;n&hellip; bẳng tất cả tr&aacute;i tim t&igrave;nh thương đến c&aacute;c đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u. Với nhiệt huyết, l&ograve;ng đam m&ecirc; th&ocirc;i th&uacute;c bằng mọi gi&aacute; để c&ocirc; phải thi đậu v&agrave;o trường sư phạm. V&agrave; giờ đ&acirc;y c&ocirc; l&agrave; người l&aacute;i đ&ograve; thầm lặng đưa từng lứa học sinh qua s&ocirc;ng&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với những việc đ&atilde; l&agrave;m thiết thực v&agrave; đầy &yacute; nghĩa ấy, Giang đ&atilde; vinh dự nhận được giấy khen Ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Quận G&ograve; Vấp năm 2015, 2016; Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; 2 năm liền 2015, 2016 c&ugrave;ng với giấy khen về những đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng địa phương: Giải thưởng &ldquo;Tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi&rdquo; quận G&ograve; Vấp (UBND G&ograve; Vấp trao tặng); giấy khen&ldquo; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận năm 2016&rdquo;- UBND phường 4 trao tặng. Với nhiều kết quả nổi bậc n&ecirc;u tr&ecirc;n, hy vọng đ&acirc;y sẽ l&agrave; động lực để Giang tiếp tục phấn đấu, cống hiến trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi của Phường 4 ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&oacute; được những th&agrave;nh quả như ng&agrave;y h&ocirc;m nay l&agrave; cả một qu&aacute; tr&igrave;nh quyết t&acirc;m v&agrave; nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng, trước những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, đặc biệt l&agrave; t&acirc;m huyết của người thanh ni&ecirc;n trong phong tr&agrave;o x&acirc;y dựng Đo&agrave;n. Với niềm tự h&agrave;o l&agrave; một người gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ, một b&iacute; thư chi Đo&agrave;n, trong lời ph&aacute;t biểu nhận thưởng trước Đảng bộ, Giang hứa sẽ kh&ocirc;ng ngừng học tập, r&egrave;n luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh để được đ&oacute;ng g&oacute;p thật nhiều hoạt động bổ &iacute;ch x&atilde; hội, c&ugrave;ng Tuổi trẻ phường 4 xung k&iacute;ch - s&aacute;ng tạo &ndash; t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng Quận G&ograve; Vấp văn minh, gi&agrave;u đẹp nghĩa t&igrave;nh, BCH Đo&agrave;n Phường 4 lu&ocirc;n l&agrave; l&aacute; cờ đầu của Quận nh&agrave;.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;