Hội trại Truyền thống Phạm Ngọc Thạch lần IV - năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><strong>Hội trại Phạm Ngọc Thạch lần IV - năm 2016&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&amp; Lễ tuy&ecirc;n dương Mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Ng&agrave;nh Y tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ng&agrave;y 03 đến 04 th&aacute;ng 12 năm 2016, Đo&agrave;n Sở Y tế tổ chức Hội trại truyền thống Phạm Ngọc Thạch lần IV năm 2016 v&agrave; Lễ Tuy&ecirc;n dương Mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Ng&agrave;nh Y tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh tại Khu du lịch Madagui với 170 trại sinh dến từ 43 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc tham gia.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Đến với hội trại Phạm Ngọc Thạch, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c y b&aacute;c sĩ được thỏa th&iacute;ch vui cười, được h&ograve;a m&igrave;nh trong bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tươi m&aacute;t, trong l&agrave;nh của n&uacute;i rừng v&agrave; hơn hết c&aacute;c bạn c&oacute; điều kiện để giao lưu kết bạn, học hỏi kinh nghiệm, được tỏa s&aacute;ng, được tư do ph&aacute;t huy hết c&aacute;c khả năng tiềm ẩn b&ecirc;n trong con người m&igrave;nh.</p> <p>Với chủ đề &ldquo;Đại đo&agrave;n kết&rdquo;, trại sinh phải vượt qua c&aacute;c thử th&aacute;ch với 05 vị trong cuộc sống&nbsp;&quot;ngọt, đắng, chua, cay, mặn&quot;. Trải qua 6 v&ograve;ng thử th&aacute;ch tại c&aacute;c trạm tr&ograve; chơi cũng như qua c&aacute;c phần thi thể hiện t&agrave;i năng ca h&aacute;t, nhảy m&uacute;a, biểu diễn thời trang, c&aacute;c trại sinh đ&atilde; được tập huấn th&ecirc;m nhiều kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng trại, c&aacute;c nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; hơn hết, c&aacute;c bạn đ&atilde; thể hiện r&otilde; tinh thần đo&agrave;n kết của từng th&agrave;nh vi&ecirc;n trong mỗi tiểu trại.</p> <p>&nbsp;Một nội dung quan trọng v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa trong d&ecirc;m trại &ndash; Lễ Tuy&ecirc;n dương Mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Ng&agrave;nh Y tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;T&acirc;m trong, tr&iacute; s&aacute;ng, văn h&oacute;a, nghĩa t&igrave;nh, ho&agrave;i b&atilde;o lớn&rdquo;. Trải qua 2 v&ograve;ng thi, cấp cơ sở v&agrave; cấp Đo&agrave;n Sở Y tế, ch&uacute;ng ta đ&atilde; b&igrave;nh chọn được 10 tấm gương s&aacute;ng l&agrave; mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu nhất ng&agrave;nh y tế năm 2016. Trong đ&ecirc;m trại h&ocirc;m ấy chắc hẳn rằng 10 tấm gương s&aacute;ng sẽ kh&oacute; c&oacute; thể qu&ecirc;n được ph&uacute;t gi&acirc;y m&igrave;nh được vinh danh giữa hội trại truyền thống ng&agrave;nh y tế. V&agrave; chắc hẳn đ&acirc;u đ&oacute; ở ph&iacute;a dưới s&acirc;n khấu cũng c&oacute; những bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n sẽ cố gắng phấn đấu để năm sau m&igrave;nh cũng được đứng ở vị tr&iacute; vinh dự ấy.</p> <p>Tại hội trại, đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng 10 gương điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ng&agrave;nh Y tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh. Qua d&oacute; đồng ch&iacute; truyền lửa để từng c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tiếp tục phấn dấu, g&oacute;p hết sức trẻ của m&igrave;nh c&ugrave;ng chung tay ph&aacute;t triển ng&agrave;nh y tế n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội n&oacute;i chung ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u mạnh hơn.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Tại hội trại, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Sở Y tế c&ograve;n tổ chức tập huấn nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n với chuy&ecirc;n đề &ldquo;Tập huấn c&ocirc;ng t&aacute;c Đại hội Đo&agrave;n&rdquo; d&agrave;nh cho đối tượng C&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt tại c&aacute;c đơn vị trực thuộc.</p> <p>Hội trại kết th&uacute;c với bao niềm vui v&agrave; nỗi nhớ. Nhưng kh&ocirc;ng ngừng ở đ&oacute;, c&aacute;c bạn đ&atilde; c&oacute; được những nh&oacute;m bạn mới v&agrave; kết th&uacute;c n&agrave;y sẽ mở ra những chặng đường mới cho qu&atilde;ng đường sinh hoạt đo&agrave;n của ch&uacute;ng ta.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9/2017, tại Công viên Văn hóa Láng Le, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội – nhóm huyện Bình Chánh và Tuyên dương Chi hội vững tiến, câu lạc bộ - đội – nhóm mạnh tiêu biểu, thủ lĩnh câu lạc bộ - đội – nhóm tiêu biểu năm 2017.

;