Phải làm sao giải quyết hồ sơ nhanh, chính xác cho dân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; điều lu&ocirc;n th&ocirc;i th&uacute;c Đậu Ngọc Linh phải nghĩ ra &yacute; tưởng n&agrave;o đ&oacute; để đỡ phiền phức, mệt mỏi cho người d&acirc;n. Xuất ph&aacute;t từ thực tiễn, nh&igrave;n thấy sự chờ đợi mệt mỏi của người d&acirc;n trong việc đi l&agrave;m hồ sơ, thủ tục, anh Đậu Ngọc Linh (27 tuổi) đ&atilde; tham mưu cho l&atilde;nh đạo x&acirc;y dựng Quy tr&igrave;nh &ldquo;c&ocirc;ng khai, r&uacute;t ngắn thời gian giải quyết hồ sơ&rdquo; trong cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh của Ph&ograve;ng nội vụ &aacute;p dụng 01 quy tr&igrave;nh cho 16 lĩnh vực giải quyết hồ sơ h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng kiến đi từ nh&igrave;n nhận thực tiễn</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đậu Ngọc Linh hiện đang l&agrave; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n, chi đo&agrave;n Nội vụ thống k&ecirc; T&acirc;n B&igrave;nh. Anh l&agrave; một trong 20 c&aacute;n bộ trẻ tại TP.HCM đ&atilde; được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM trao giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; năm 2016 s&aacute;ng 11/9 vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/9/26768/IMG_1791.JPG" style="height:454px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từng l&agrave; c&aacute;n bộ nguồn của Th&agrave;nh ủy, từng một năm tư vấn cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh n&ecirc;n sau khi học thạc sĩ xong, anh về l&agrave;m việc thẳng cho UBND quận T&acirc;n B&igrave;nh với c&ocirc;ng việc ch&iacute;nh l&agrave; cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&ocirc;ng vụ, c&aacute;c địa vị h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc thực tiễn, Linh nhận thấy qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m hồ sơ, thủ tục kh&ocirc;ng theo một quy tr&igrave;nh cụ thể, người d&acirc;n li&ecirc;n hệ, ph&agrave;n n&agrave;n về sự chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, đi lại nhiều lần rất tốn thời gian. Rồi c&ocirc;ng t&aacute;c nghiệp vụ kh&ocirc;ng thống nhất dẫn đến trễ hạn hồ sơ thường xuy&ecirc;n, khi l&atilde;nh đạo hỏi đến th&igrave; hồ sơ kh&ocirc;ng biết hồ sơ &ldquo;đơn độc&rdquo; ở đ&acirc;u v&igrave; số lượng hồ sơ rất nhiều. Nh&igrave;n thấy điều đ&oacute;, anh nảy ra &yacute; tưởng phải l&agrave;m sao để hồ sơ thủ tục của người d&acirc;n phải giải quyết nhanh, sớm nhất c&oacute; thể.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Linh nhận thấy rằng, c&ocirc;ng t&aacute;c giải quyết c&aacute;c hồ sơ h&agrave;nh ch&iacute;nh thụ&ocirc;c 16 lĩnh vực của Ph&ograve;ng nội vụ Quận T&acirc;n B&igrave;nh l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thường xuy&ecirc;n, cần thiết, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực n&agrave;y kh&ocirc;ng nằm trong danh mục thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh được c&ocirc;ng bố, kh&ocirc;ng &aacute;p dụng ISO, do đ&oacute; chưa c&oacute; quy tr&igrave;nh thực hiện chuẩn, c&ocirc;ng khai. Nhận thức được &yacute; nghĩa thiết thực của việc c&ocirc;ng khai thủ tục, x&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh thống nhất nhằm thực hiện c&oacute; hiệu quả, bản th&acirc;n đ&atilde; tham mưu cho l&atilde;nh đạo ph&ograve;ng x&acirc;y dựng Quy tr&igrave;nh giải quyết hồ sơ của Ph&ograve;ng Nội vụ quận g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động, thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh của ph&ograve;ng n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; của UBND quận v&agrave; th&agrave;nh phố n&oacute;i chung. Anh đ&atilde; tham mưu x&acirc;y dựng 01 quy tr&igrave;nh c&oacute; lưu đồ giải quyết cụ thể đối với 16 lĩnh vực của ph&ograve;ng Nội vụ quận gi&uacute;p thống nhất c&aacute;c thức giải quyết hồ sơ, c&ocirc;ng khai c&aacute;c bước thực hiện thủ tục gi&uacute;p c&ocirc;ng chức trong đơn vị giải quyết c&ocirc;ng việc hiệu quả, c&ocirc;ng khai thủ tục cho c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức đến liện hệ g&oacute;p phần r&uacute;t ngằn thời gian giải quyết, giảm thời gian đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần. Anh tham mưu cho l&atilde;nh đạo từ th&aacute;ng 9/2015, s&aacute;ng kiến đi v&agrave;o hoạt động từ ng&agrave;y 12/11/2015 v&agrave; dự t&iacute;nh c&ograve;n ph&aacute;t triển m&ocirc; h&igrave;nh ở c&aacute;c quận huyện kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Suốt ba th&aacute;ng trước khi đề xuất &yacute; tưởng, Đậu Ngọc Linh đ&atilde; phải li&ecirc;n hệ c&aacute;c bộ phận của 16 lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n hỗ trợ, thống nhất qu&aacute; tr&igrave;nh rồi đem ra trước cuộc họp, điều chỉnh lại xin &yacute; kiến, r&agrave; so&aacute;t.. mới triển khai v&agrave;o thực tiễn được. &ldquo;Điều l&agrave;m t&ocirc;i ph&acirc;n v&acirc;n nhất l&agrave; sợ c&aacute;ch l&agrave;m việc mới sẽ ảnh hưởng th&oacute;i quen của c&aacute;c c&ocirc;ng chức trong c&aacute;ch l&agrave;m việc cũ. Cũng may, c&aacute;c c&ocirc;ng chức cũng hiểu v&agrave; đồng &yacute;, ủng hộ ngay sau đ&oacute; n&ecirc;n mọi thứ v&agrave;o guồng rất nhanh. Hiện nay, m&ocirc; h&igrave;nh đang ng&agrave;y c&agrave;ng được ho&agrave;n thiện ho&agrave;n chỉnh hơn&rdquo;, Linh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nhận phản hồi t&iacute;ch cực từ người d&acirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&iacute;nh đến nay, m&ocirc; h&igrave;nh s&aacute;ng kiến của Linh triển khai được gần một năm v&agrave; UBND quận nhận những phản hồi kh&aacute; t&iacute;ch cực của người d&acirc;n về việc giải quyết hồ sơ nhanh, đ&uacute;ng hạn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến của Linh đ&atilde; g&oacute;p phần r&uacute;t ngắn thời gian giải quyết hồ sơ h&agrave;nh ch&iacute;nh, theo đ&oacute;, tham mưu x&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh giải quyết hồ sơ h&agrave;nh ch&iacute;nh của đơn vị với thời gian từ 03 &ndash; 05 ng&agrave;y đối với hồ sơ đơn giản v&agrave; từ 05 &ndash; 10 ng&agrave;y đối với hồ sơ c&oacute; nội dung phức tạp; khắc phục t&igrave;nh trạng phiền h&agrave;, k&eacute;o d&agrave;i thời gian giải quyết hồ sơ cho c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tổ chức, g&oacute;p phần c&oacute; hi&ecirc;u quả thực hiện chương tr&igrave;nh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh của Ph&ograve;ng Nội vụ v&agrave; UBND quận h&agrave;ng năm. Đồng thời cũng g&oacute;p phần thực hiện c&oacute; hiệu quả mục ti&ecirc;u thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n chi đo&agrave;n l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, g&oacute;p phần thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c giải quyết hồ sơ h&agrave;nh ch&iacute;nh đối với c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n đến li&ecirc;n hệ giải quyết trong c&aacute;c lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ph&ograve;ng Nội vụ Quận T&acirc;n B&igrave;nh. G&oacute;p phần năng cao nhận thức về c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n. Từ việc r&uacute;t ngắn thời gian giải quyết, c&ocirc;ng khai quy tr&igrave;nh thực hiện đ&atilde; gi&uacute;p giảm chi ph&iacute; đi lại, ho&agrave;n thiện hồ sơ khi giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tại ph&ograve;ng nội vụ T&acirc;n B&igrave;nh, Đậu Ngọc Linh c&ograve;n l&agrave; ph&oacute; b&iacute; thư chi đo&agrave;n, chủ tịch c&ocirc;ng đo&agrave;n n&ecirc;n lu&ocirc;n l&agrave; người ti&ecirc;n phong, hang h&aacute;i trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, từ thiện. Anh vừa tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng ở An Giang do quận đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức. Năm 2015, anh tham gia vận động ủng hộ quỹ chăm lo tết cho người ngh&egrave;o do Chi Hội B&igrave;nh Ph&uacute; Đ&ocirc;ng ph&aacute;t động. Ngo&agrave;i ra, anh c&ograve;n tham gia nhiều hoạt động như c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;c&ocirc;ng sở văn minh&rdquo; trong cơ quan với vai tr&ograve; tham mưu x&acirc;y dựng kế hoạch thực hiện v&agrave; vận động c&ocirc;ng chức tham gia sắp xếp, dọn dẹp, b&agrave;i tr&iacute; cơ quan để g&oacute;p phần l&agrave;m việc c&oacute; hiệu quả, c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Đọc b&aacute;o Đảng&rdquo; với phần việc l&agrave; đọc b&aacute;o v&agrave; r&uacute;t ra c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, chia sẻ cho đo&agrave;n vi&ecirc;n trong chi đo&agrave;n học tập.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đậu Ngọc Linh cũng đạt được nhiều danh hiệu như giấy khen &ldquo;Ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ c&ocirc;ng đo&agrave;n năm 2015&rdquo; do li&ecirc;n đo&agrave;n lao động Quận trao tặng, giấy khen &ldquo;Ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ c&ocirc;ng đo&agrave;n năm 2015&rdquo; do Ph&ograve;ng Nội vụ Quận trao tặng, giấy khen xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c bầu cử Đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV v&agrave; hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2021 do UBND Quận T&acirc;n B&igrave;nh trao tặng.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>UY&Ecirc;N TRINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;