Nguyễn Trần Vũ Phương: Khó dễ đều ở trái tim người trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của Nguyễn Trần Vũ Phương (sinh năm 1990) về c&ocirc;ng việc của một c&aacute;n bộ kinh tế tại UBND phường 6, quận 6 (TP.HCM). Kết nối Nh&agrave; nước với Doanh nghiệp tưởng kh&oacute; nhưng h&oacute;a ra dễ nếu như l&agrave;m việc với cả một tr&aacute;i tim của người trẻ. Với giải ph&aacute;p &ldquo;Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp x&uacute;c giữa L&atilde;nh đạo địa phương v&agrave; doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n&rdquo; đ&atilde; được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM x&eacute;t tặng Giải thưởng: &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; lần 6.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/9/26753/16.9.10_VuPhuong.PNG" style="height:400px; width:435px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ph&aacute; bỏ r&agrave;o cản với d&acirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhớ lại lần đầu tiếp nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại UBND phường, Nguyễn Trần Vũ Phương mạnh dạn tổ chức một buổi đối thoại giữa c&aacute;c l&atilde;nh đạo địa phương v&agrave; doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n nhằm t&igrave;m ra tiếng n&oacute;i chung. Tuy nhi&ecirc;n, gửi đi 300 thư mời th&igrave; chỉ c&oacute; hơn 50 hộ kinh doanh đến tham dự. Vũ Phương c&agrave;ng kỳ vọng bao nhi&ecirc;u khi thuyết phục được c&aacute;n bộ Chi Cục Thuế, Văn ph&ograve;ng Kinh tế Quận&hellip; đến th&igrave; hụt hẫng bấy nhi&ecirc;u khi số lượng người tham gia &iacute;t ỏi kh&oacute; tin. &ldquo;Đ&oacute; l&agrave; cơ hội để c&aacute;c doanh nghiệp gỡ rối với l&atilde;nh đạo&rdquo;, ch&agrave;ng trai trẻ mong mỏi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ c&acirc;u chuyện đ&oacute;, Vũ Phương t&igrave;m mọi c&aacute;ch để tiếp cận với c&aacute;c hộ kinh doanh. Một thời gian t&igrave;m hiểu, người c&aacute;n bộ đầy nhiệt t&igrave;nh đ&atilde; t&igrave;m ra được c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n. Hơn 70% hộ kinh doanh tr&ecirc;n địa b&agrave;n l&agrave; người Hoa, v&igrave; vậy chỉ giao tiếp Tiếng Việt &ldquo;lơ lớ&rdquo;. Điều đ&oacute; khiến sự kết nối của doanh nghiệp v&agrave; l&atilde;nh đạo c&oacute; nhiều vướng mắc khi kh&oacute; hiểu hết &yacute; nhau. R&agrave;o cản tr&ecirc;n c&ograve;n xuất ph&aacute;t từ t&acirc;m l&yacute; của nhiều người &ldquo;Cứ nghe c&aacute;n bộ l&agrave; nghĩ đến kiểm tra, giấy tờ, tố c&aacute;o, l&agrave;m kh&oacute;&rdquo; n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể tiếp cận một c&aacute;ch ch&acirc;n thật những kh&oacute; khăn họ gặp phải. Một hộ kinh doanh chia sẻ: &ldquo;Bu&ocirc;n b&aacute;n bận bịu đ&acirc;u c&oacute; như c&aacute;n bộ một ng&agrave;y 8 tiếng l&agrave; xong việc. Tới đối thoại cũng kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; kiến g&igrave; m&agrave; l&agrave;m mất thời gian&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&uacute;c đ&oacute;, đến nh&agrave; hỏi han l&agrave; người d&acirc;n họ thấy gh&eacute;t m&igrave;nh lắm. Đi một m&igrave;nh th&igrave; họ kh&ocirc;ng tin tưởng m&agrave; đi đ&ocirc;ng th&igrave; họ sợ kiểm tra n&ecirc;n d&egrave; dặt trong c&aacute;c cuộc tr&ograve; chuyện, Vũ Phương chia sẻ. Trong khi, mỗi năm chỉ tổ chức được một buổi đối thoại m&agrave; họ cũng kh&ocirc;ng đến. Sợi d&acirc;y gắn kết giữa l&atilde;nh đạo v&agrave; doanh nghiệp coi như &ldquo;đứt đoạn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&agrave; một c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch kinh tế ở địa phương, muốn th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển kinh tế trước hết phải nắm bắt được t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh của c&aacute;c Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh v&agrave; nhu cầu của người d&acirc;n hiện nay như thế n&agrave;o. V&igrave; vậy, một đ&ocirc;i lần d&ugrave; gặp nhiều kh&oacute; khăn nhưng Vũ Phương vẫn ki&ecirc;n tr&igrave;. Anh n&oacute;i: &ldquo;Người Hoa rất vui v&igrave; cảm gi&aacute;c gần gũi khi m&igrave;nh n&oacute;i được một v&agrave;i c&acirc;u Tiếng Hoa&rdquo;. Biết m&igrave;nh kh&ocirc;ng th&agrave;nh thạo lắm n&ecirc;n mỗi chuyến đi, Vũ Phương hay rủ anh Quốc Huy (từng l&agrave; c&aacute;n bộ Trật tự Đ&ocirc; thị v&agrave; quản l&yacute; phạm nh&acirc;n cai nghiện) n&oacute;i được tiếng Hoa đến để tr&ograve; chuyện với c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh một c&aacute;ch cởi mở như người anh em.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>N&oacute;i chuyện một hồi l&agrave; &ldquo;th&acirc;n&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&atilde; c&oacute; những l&uacute;c nản ch&iacute; thật nhưng Vũ Phương lu&ocirc;n cảm thấy m&igrave;nh đ&atilde; đi đ&uacute;ng hướng. Chia sẻ về c&acirc;u chuyện của c&ocirc; Yến đ&atilde; gần 80 tuổi kinh doanh đồ ăn chay. Tuy nhi&ecirc;n, bu&ocirc;n b&aacute;n kh&ocirc;ng được bao nhi&ecirc;u v&igrave; kh&aacute;ch chỉ chuộng c&aacute;c ng&agrave;y đầu th&aacute;ng, giữa th&aacute;ng v&agrave; phải cạnh tranh với nhiều h&agrave;ng qu&aacute;n kh&aacute;c. C&ocirc; Yến gồng g&aacute;nh m&oacute;n nợ h&agrave;ng chục triệu đồng khi một trận ch&aacute;y đ&atilde; l&agrave;m thi&ecirc;u rụi t&agrave;i sản khi c&ograve;n trẻ. Hai vợ chồng c&oacute; nhiều x&iacute;ch m&iacute;ch kể từ ng&agrave;y đ&oacute; rồi đường ai nấy đi. Anh con trai tuy đ&atilde; lập gia đ&igrave;nh nhưng c&ocirc; Yến vẫn lu&ocirc;n muốn tự nu&ocirc;i sống bản th&acirc;n để gi&uacute;p đỡ con ch&aacute;u.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, Vũ Phương đ&atilde; li&ecirc;n hệ để Chi Cục Thuế xem x&eacute;t miễn hoặc giảm cho cửa h&agrave;ng của c&ocirc; Yến. Hiệu lực của đề xuất bắt đầu v&agrave;o th&aacute;ng 10/2016. Nhiều hộ kinh doanh kh&aacute;c cũng mừng ra mặt v&agrave; thấy &ldquo;người c&aacute;n bộ trẻ n&agrave;y th&acirc;n thiện qu&aacute;&rdquo;. V&igrave; vậy m&agrave; họ dễ l&ograve;ng giải b&agrave;y những vướng mắc trong kinh doanh v&agrave; cuộc sống thường nhật. Những t&acirc;m tư đ&oacute; được Vũ Phương gửi gắm đến c&aacute;c ban ng&agrave;nh để c&oacute; hướng thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c vấn đề về kinh tế m&agrave; c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh quan t&acirc;m l&agrave; thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ kinh doanh v&agrave; c&aacute;c điều luật&hellip; V&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thời gian n&ecirc;n rất &iacute;t người t&igrave;m hiểu. Họ vẫn c&oacute; mong muốn biết để l&agrave;m, biết để tr&aacute;nh nhưng rất ngại khi c&aacute;n bộ kiểm tra. Việc tr&ograve; chuyện một c&aacute;ch th&acirc;n t&igrave;nh đ&atilde; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp x&uacute;c giữa L&atilde;nh đạo địa phương v&agrave; doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Vũ Phương đ&atilde; đề xuất tăng cường c&aacute;c buổi đối thoại l&ecirc;n 3 lần/1 năm thay v&igrave; 1 lần như trước. Số lượng &yacute; kiến của người d&acirc;n cũng được chia sẻ nhiều hơn trước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Vũ Phương c&ograve;n thực hiện nhiều giải ph&aacute;p kh&aacute;c như: b&aacute;n h&agrave;ng b&igrave;nh ổn gi&aacute;, s&agrave;n giao dịch việc l&agrave;m&hellip; Anh n&oacute;i: &ldquo;Doanh nghiệp c&oacute; c&ocirc;ng việc, c&oacute; h&agrave;ng h&oacute;a, l&atilde;nh đạo c&oacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng d&acirc;n. Việc tạo ra m&ocirc;i trường để cung t&igrave;m thấy cầu sẽ gi&uacute;p 2 đơn vị tiệm cận với nhau hơn. Mối quan hệ n&agrave;y c&agrave;ng bền vững th&igrave; nền kinh tế mới ph&aacute;t triển&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những c&ocirc;ng việc thường ng&agrave;y anh gọi l&agrave; ai cũng c&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m được. Đơn giản v&igrave; ở mỗi người đều c&oacute; nhu cầu giao tiếp với nhau. Chỉ l&agrave; c&oacute; chịu giao tiếp kh&ocirc;ng v&agrave; giao tiếp như thế n&agrave;o để trở n&ecirc;n th&acirc;n thiện hơn với người kh&aacute;c. &ldquo;L&agrave; một người trẻ n&ecirc;n l&agrave;m việc chủ động v&agrave; dựa tr&ecirc;n tinh thần phối hợp&rdquo;, Vũ Phương n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HO&Agrave;NG HIẾU</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;