Đậu Thị Ngọc Mai: Trách nhiệm từ những hành động nhỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&agrave; 1 trong 20 tấm gương điển h&igrave;nh được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM x&eacute;t trao giải thưởng: &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; lần 6, Đậu Thị Ngọc Mai (sinh năm 1988) lu&ocirc;n nỗ lực trong cuộc sống. Với Ngọc Mai, mỗi h&agrave;nh động d&ugrave; lớn hay nhỏ đều thể hiện tr&aacute;ch nhiệm của một người trẻ với đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o h&agrave;nh ch&iacute;nh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chia sẻ về c&ocirc;ng việc gắn b&oacute; suốt 6 năm tại Trung t&acirc;m C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng TP.HCM (Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng TP. HCM), Ngọc Mai tỏ ra hứng khởi khi kể về c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c h&agrave;nh ch&iacute;nh. C&oacute; những ứng dụng gi&uacute;p một số cơ quan tiết kiệm h&agrave;ng tỷ đồng mỗi năm. Văn ph&ograve;ng điện tử Cục Thuế TP.HCM l&agrave; một v&iacute; dụ. C&ocirc; g&aacute;i nhỏ nhắn c&ugrave;ng cộng sự thực hiện đ&atilde; gi&uacute;p cơ quan n&agrave;y tiết kiệm chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng chi ph&iacute; giấy mực in ấn đến khoảng 20 tỷ đồng trong 3 năm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trang th&ocirc;ng tin điện tử &ldquo;Tiếp nhận b&aacute;o c&aacute;o Doanh nghiệp Nh&agrave; nước&rdquo; c&oacute; địa chỉ <a href="http://dnnn.hochiminhcity.gov.vn">http://dnnn.hochiminhcity.gov.vn</a> cũng l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p ứng dụng như thế. Với giải ph&aacute;p n&agrave;y, Ngọc Mai được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM x&eacute;t trao giải thưởng: &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; lần 6.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xuất ph&aacute;t từ thực trạng c&ocirc;ng t&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động của c&aacute;c doanh nghiệp nh&agrave; nước tại TP. HCM trong thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế, Ngọc Mai trăn trở về c&aacute;ch quản l&yacute; giấy tờ một c&aacute;ch tiện lợi nhất. Hơn 50 doanh nghiệp nh&agrave; nước mỗi năm phải nộp hơn 8000 b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động cho c&aacute;c Sở ban ng&agrave;nh, c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o được thực hiện thủ c&ocirc;ng, chưa c&oacute; c&ocirc;ng cụ hỗ trợ để xuất b&aacute;o c&aacute;o theo đ&uacute;ng mẫu quy định chung, một v&agrave;i chỉ ti&ecirc;u tr&ugrave;ng lắp giữa c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o (khi nộp nhiều b&aacute;o c&aacute;o cho nhiều đơn vị). Ngo&agrave;i ra, việc quản l&yacute; v&agrave; t&igrave;m kiếm c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o đ&atilde; nộp rất kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c Sở ban ng&agrave;nh tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o, phải nhập lại thủ c&ocirc;ng c&aacute;c số liệu từ c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o của doanh nghiệp v&agrave;o b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp cho UBND Th&agrave;nh phố. Việc gửi b&aacute;o c&aacute;o thường bị thất lạc, c&oacute; độ trễ n&ecirc;n kh&ocirc;ng kịp cập nhật số liệu phục vụ cho việc tạo c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp cho UBND Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngọc Mai được tự tin nhận nhiệm vụ trực tiếp tham mưu, theo d&otilde;i, x&uacute;c tiến x&acirc;y dựng v&agrave; triển khai hệ thống dựa tr&ecirc;n chủ trương của l&atilde;nh đạo Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố về ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin phục vụ t&aacute;i cơ cấu Doanh nghiệp nh&agrave; nước. Ban gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng chỉ đạo x&acirc;y dựng hệ thống th&ocirc;ng tin quản l&yacute; Doanh nghiệp nh&agrave; nước tại th&agrave;nh phố (c&aacute;c Tổng c&ocirc;ng ty, C&ocirc;ng ty trực thuộc UBND Th&agrave;nh phố).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Tiếp nhận b&aacute;o c&aacute;o Doanh nghiệp Nh&agrave; nước&rdquo; l&agrave; trang th&ocirc;ng tin điện tử được x&acirc;y dựng nhằm c&ocirc;ng bố tất cả c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o về t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động của c&aacute;c doanh nghiệp nh&agrave; nước được tiếp nhận qua việc nộp c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o trực tuyến. Từ c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o nộp trực tuyến của c&aacute;c Doanh nghiệp, hệ thống tự động cung cấp c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o phục vụ cho việc chỉ đạo và đi&ecirc;̀u hành của lãnh đạo c&acirc;́p Th&agrave;nh phố, cung c&acirc;́p th&ocirc;ng tin đến các c&acirc;́p chính quy&ecirc;̀n, c&ocirc;ng d&acirc;n, doanh nghi&ecirc;̣p.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hệ thống Th&ocirc;ng tin quản l&yacute; doanh nghiệp nh&agrave; nước TP. HCM đ&atilde; được triển khai hướng dẫn đ&agrave;o tạo cho 52 Doanh nghiệp nh&agrave; nước của Th&agrave;nh phố, mỗi doanh nghiệp đều được cấp t&agrave;i khoản truy cập v&agrave;o hệ thống để nhập c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o của doanh nghiệp m&igrave;nh. Đến nay, hệ thống đ&atilde; đi v&agrave;o vận h&agrave;nh ch&iacute;nh thức, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp v&agrave; c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; trong c&ocirc;ng t&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động của doanh nghiệp được nhanh ch&oacute;ng, thuận lợi. Đồng thời, th&ocirc;ng tin hoạt động của c&aacute;c Doanh nghiệp nh&agrave; nước cũng được c&ocirc;ng khai cho người d&acirc;n được biết một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Việc đ&oacute;n đầu c&ocirc;ng nghệ v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ để ph&aacute;t triển đất nước đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của một người trẻ&rdquo;, Ngọc Mai n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tr&aacute;ch nhiệm từ những h&agrave;nh động nhỏ</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh tiến h&agrave;nh giải ph&aacute;p &ldquo;Tiếp nhận b&aacute;o c&aacute;o Doanh nghiệp Nh&agrave; nước&rdquo;, Ngọc Mai chia sẻ c&ograve;n gặp kh&aacute; nhiều kh&oacute; khăn. V&igrave; trong việc tổng hợp c&aacute;c mẫu b&aacute;o c&aacute;o kh&ocirc;ng c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n, mỗi cơ quan lại c&oacute; rất nhiều mẫu ri&ecirc;ng, mỗi doanh nghiệp lại c&oacute; đến h&agrave;ng chục loại b&aacute;o c&aacute;o kh&aacute;c nhau&rdquo;. Mất gần cả năm trời, Ngọc Mai mới ho&agrave;n tất c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c từ t&igrave;m hiểu đến x&eacute;t duyệt v&agrave; vận h&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Triển khai từ th&aacute;ng 12/2015, ứng dụng đ&atilde; thể hiện t&iacute;nh ưu việt khi ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh. Doanh nghiệp tiết kiệm thời gian v&agrave; chi ph&iacute; nộp b&aacute;o c&aacute;o, Sở Ban ng&agrave;nh tiến h&agrave;nh quản l&yacute; hiện đại, l&atilde;nh đạo v&agrave; người d&acirc;n c&oacute; thể theo d&otilde;i b&aacute;o c&aacute;o một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, ứng dựng c&ograve;n chưa thực sự đ&aacute;p ứng những kỳ vọng ban đầu. Ngọc Mai mong muốn được nhiều hơn: &ldquo;Tất cả c&aacute;c cơ quan tại TP.HCM, kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; cơ quan Nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh đều đưa ứng dụng n&agrave;y v&agrave;o thực hiện&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những việc nhỏ nhặt từ tổng hợp từng con số hay nhập b&aacute;o c&aacute;o đ&uacute;ng mẫu đều thể hiện tr&aacute;ch nhiệm của mỗi người trẻ. Đ&oacute; kh&ocirc;ng c&ograve;n gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c bớt ch&uacute;t mệt nhọc m&agrave; c&ograve;n đem lại những lợi &iacute;ch chung cho cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">N&oacute;i về giải thưởng: &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM, Ngọc Mai vui mừng v&igrave; c&oacute; một giải thương kh&iacute;ch lệ tinh thần của những người trẻ. Tuy nhi&ecirc;n,d&ugrave; nhận giải hay kh&ocirc;ng th&igrave; mỗi người trẻ h&atilde;y nỗ lực v&igrave; tr&aacute;ch nhiệm của một c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ với th&agrave;nh phố, với đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&ldquo;Uống xong một ly nước vỉa h&egrave;, thay v&igrave; vứt thẳng v&agrave;o sọt r&aacute;c, bạn c&oacute; thể đổ hết nước đ&aacute; c&ograve;n lại v&agrave;o gốc c&acirc;y rồi bỏ ly v&agrave;o sọt r&aacute;c. V&igrave; nước ứ đọng trong th&ugrave;ng sẽ g&acirc;y &ocirc; nhiễm v&agrave; c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; vệ sinh m&ocirc;i trường phải mất th&ecirc;m một khoảng thời gian để dọn sạch ch&uacute;ng trước khi thu gom vỏ ly&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn c&oacute; thể học Tiếng Anh kh&ocirc;ng tốt nhưng đừng quay mặt đi khi một người nước ngo&agrave;i hỏi đường. H&atilde;y chỉ đường cho họ bằng vốn từ ngữ m&igrave;nh c&oacute;, bằng đ&ocirc;i tay v&agrave; &aacute;nh mắt của m&igrave;nh. Tự tin để về học th&ecirc;m v&igrave; như thế sẽ l&agrave;m tăng h&igrave;nh ảnh của đất nước trong l&ograve;ng du kh&aacute;ch. C&oacute; thể bạn kh&ocirc;ng giỏi nhưng bạn c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, với cộng đồng bạn sẽ c&oacute; đủ động lực để trở th&agrave;nh một người giỏi.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HO&Agrave;NG HIẾU</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;