NQ XII - Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/9/26736/Upweb_2.png" style="height:100%; width:100%" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;