Hỏi – Đáp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (Câu 1 - 5)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/8/26691/1.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>C&acirc;u hỏi 1:</em></strong><strong> Đại hội XII của Đảng c&oacute; &yacute; nghĩa, tầm quan trọng v&agrave; nhiệm vụ nh</strong><strong>ư thế n&agrave;o?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trả lời:</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội lần thứ XII của Đảng họp v&agrave;o thời điểm c&oacute; &yacute; nghĩa rất quan trọng: To&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục ti&ecirc;u v&agrave; nhiệm vụ được x&aacute;c định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; trải qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh x&acirc;y dựng đất nước trong thời kỳ qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội (bổ sung, ph&aacute;t triển năm 2011) v&agrave; Chiến lược ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội 2011-2020, 2 năm thực hiện Hiến ph&aacute;p năm 2013, 30 năm tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng cuộc đổi mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để thực hiện mục ti&ecirc;u cao cả đ&oacute;, Đại hội đ&atilde; thảo luận v&agrave; th&ocirc;ng qua những chủ trương, quyết s&aacute;ch quan trọng, c&oacute; gi&aacute; trị định hướng v&agrave; chỉ đạo s&acirc;u sắc to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai tổ chứ</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">c thực hiện phương hướng, nhiệm vụ ph&aacute;t triển đất nước nhanh, bền vững, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội XII của Đảng c&oacute; &yacute; nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ v&agrave; động vi&ecirc;n to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta trong 5 năm tới: tăng cường x&acirc;y dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ph&aacute;t huy sức mạnh to&agrave;n d&acirc;n tộc, d&acirc;n chủ x&atilde; hội chủ nghĩa; đẩy mạnh to&agrave;n diện, đồng bộ c&ocirc;ng cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững m&ocirc;i trường ho&agrave; b&igrave;nh, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở th&agrave;nh nước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội c&oacute; nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015); nh&igrave;n lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; kiểm điểm sự l&atilde;nh đạo của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kho&aacute; XI; đ&aacute;nh gi&aacute; việc thi h&agrave;nh Điều lệ Đảng kho&aacute; XI; bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kho&aacute; XII.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>C&acirc;u hỏi 2:</em></strong><strong> Chủ đề v&agrave; ph</strong><strong>ương ch&acirc;m chỉ đạo của Đại hội XII của Đảng?</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trả lời:</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều c&oacute; một chủ đề. Chủ đề Đại hội XII của Đảng l&agrave;: <em>&ldquo;Tăng cường x&acirc;y dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ph&aacute;t huy sức mạnh to&agrave;n d&acirc;n tộc, d&acirc;n chủ x&atilde; hội chủ nghĩa; đẩy mạnh to&agrave;n diện, đồng bộ c&ocirc;ng cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững m&ocirc;i trường ho&agrave; b&igrave;nh, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở th&agrave;nh n</em><em>ước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại&rdquo;</em>. Đ&acirc;y cũng l&agrave; ti&ecirc;u đề của B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị tại Đại hội.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Phương ch&acirc;m chỉ đạo Đại hội XII của Đảng l&agrave;:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>&ldquo;Đo&agrave;n kết - D&acirc;n chủ - Kỷ c</em></strong><strong><em>ương - Đổi mới&rdquo;.</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>C&acirc;u hỏi 3:</em></strong><strong> Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI được đ&aacute;nh gi&aacute; như thế n&agrave;o? </strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trả lời:</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Những th&agrave;nh quả quan trọng được thể hiện tr&ecirc;n c&aacute;c mặt sau đ&acirc;y:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Nền kinh tế vượt qua nhiều kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, quy m&ocirc; v&agrave; tiềm lực được n&acirc;ng l&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Kinh tế vĩ m&ocirc; cơ bản ổn định, lạm ph&aacute;t được kiểm so&aacute;t.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Tăng trưởng kinh tế được duy tr&igrave; ở mức hợp l&yacute;, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước. Đổi mới m&ocirc; h&igrave;nh tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế v&agrave; thực hiện ba đột ph&aacute; chiến lược được tập trung thực hiện, bước đầu đạt kết quả t&iacute;ch cực.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute;; x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới được đẩy mạnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ, văn ho&aacute;, x&atilde; hội, y tế c&oacute; bước ph&aacute;t triển. An sinh x&atilde; hội được quan t&acirc;m nhiều hơn v&agrave; cơ bản được bảo đảm, đời sống của nh&acirc;n d&acirc;n tiếp tục được cải thiện.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Bảo vệ t&agrave;i nguy&ecirc;n, m&ocirc;i trường v&agrave; ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu c&oacute; những chuyển biến t&iacute;ch cực.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội ổn định; quốc ph&ograve;ng, an ninh được tăng cường; ki&ecirc;n quyết, ki&ecirc;n tr&igrave; đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ của Tổ quốc, giữ vững ho&agrave; b&igrave;nh, ổn định để ph&aacute;t triển đất nước.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u rộng, c&oacute; hiệu quả. Vị thế, uy t&iacute;n quốc tế của nước ta tiếp tục được n&acirc;ng cao.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- D&acirc;n chủ x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; sức mạnh đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc tiếp tục được ph&aacute;t huy.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng hệ thống ch&iacute;nh trị được ch&uacute; trọng v&agrave; đạt kết quả quan trọng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Quan điểm v&agrave; thể chế về Nh&agrave; nước ph&aacute;p quyền x&atilde; hội chủ nghĩa tiếp tục được bổ sung, ho&agrave;n thiện, hiệu lực v&agrave; hiệu quả được n&acirc;ng l&ecirc;n. Đ&atilde; thể chế ho&aacute; kịp thời Cương lĩnh (bổ sung, ph&aacute;t triển năm 2011), x&acirc;y dựng, ban h&agrave;nh Hiến ph&aacute;p năm 2013 v&agrave; nhiều bộ luật, luật trong nhiệm kỳ Quốc hội kho&aacute; XIII.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>C&acirc;u hỏi 4:</em></strong><strong> Những hạn chế, khuyết điểm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI? </strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trả lời: </em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Đổi mới chưa đồng bộ v&agrave; to&agrave;n diện.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Một số chỉ ti&ecirc;u kinh tế - x&atilde; hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ ti&ecirc;u, ti&ecirc;u ch&iacute; trong mục ti&ecirc;u phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở th&agrave;nh nước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại kh&ocirc;ng đạt được.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Kinh tế vĩ m&ocirc; cơ bản ổn định nhưng chưa vững chắc; nợ c&ocirc;ng tăng nhanh, nợ xấu đang giảm dần nhưng c&ograve;n ở mức cao; sản xuất kinh doanh c&ograve;n gặp rất nhiều kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Tăng trưởng kinh tế thấp hơn 5 năm trước, kh&ocirc;ng đạt mục ti&ecirc;u đề ra; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế c&ograve;n thấp.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Thể chế kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa chậm được ho&agrave;n thiện, chưa c&oacute; cơ chế đột ph&aacute; để th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển; cơ cấu nguồn nh&acirc;n lực mất c&acirc;n đối, chất lượng nguồn nh&acirc;n lực c&ograve;n thấp; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ tiếp tục l&agrave; những yếu tố cản trở sự ph&aacute;t triển.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới m&ocirc; h&igrave;nh tăng trưởng c&ograve;n chậm. Nhiều hạn chế, yếu k&eacute;m trong c&aacute;c lĩnh vực gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ, văn ho&aacute;, x&atilde; hội, y tế chậm được khắc phục.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Quản l&yacute; v&agrave; sử dụng t&agrave;i nguy&ecirc;n, m&ocirc;i trường c&ograve;n bất cập.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Đời sống của một bộ phận nh&acirc;n d&acirc;n, nhất l&agrave; ở v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- T&igrave;nh trạng suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; tệ quan li&ecirc;u, tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute; chưa bị đẩy l&ugrave;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Tội phạm v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội c&ograve;n diễn biến phức tạp; đạo đức x&atilde; hội c&oacute; mặt xuống cấp nghi&ecirc;m trọng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- D&acirc;n chủ x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; sức mạnh đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc chưa được ph&aacute;t huy đầy đủ; kỷ cương, kỷ luật chưa nghi&ecirc;m.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Một số mặt c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước ph&aacute;p quyền x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; Mặt trận Tổ quốc, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội chuyển biến chậm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- C&ocirc;ng t&aacute;c dự b&aacute;o, hoạch định v&agrave; l&atilde;nh đạo tổ chức thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, Nh&agrave; nước, hiệu lực, hiệu quả quản l&yacute; nh&agrave; nước, quản l&yacute; ph&aacute;t triển x&atilde; hội c&ograve;n nhiều bất cập.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Hội nhập quốc tế c&oacute; mặt chưa chủ động, hiệu quả chưa cao.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>C&acirc;u hỏi 5:</em></strong><strong> Nguy&ecirc;n nh&acirc;n của những hạn chế, khuyết điểm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI?</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trả lời: </em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><em>* Nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;ch quan</em>:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Do t&aacute;c động của cuộc khủng hoảng t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; suy tho&aacute;i kinh tế to&agrave;n cầu; thi&ecirc;n tai, dịch bệnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Những diễn biến mới rất phức tạp của t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới v&agrave; khu vực, t&igrave;nh h&igrave;nh căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Sự chống ph&aacute; của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><em>* Nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ quan (l&agrave; trực tiếp v&agrave; quyết định nhất)</em>:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Do chưa đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; dự b&aacute;o đầy đủ về một số kh&oacute; khăn, hạn chế v&agrave; những yếu k&eacute;m vốn c&oacute; của nền kinh tế v&agrave;o cuối nhiệm kỳ kho&aacute; X, n&ecirc;n Đại hội XI đề ra một số chỉ ti&ecirc;u, nhiệm vụ kh&aacute; cao.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- C&ocirc;ng t&aacute;c tổng kết thực tiễn, nghi&ecirc;n cứu l&yacute; luận chưa giải đ&aacute;p được kịp thời một số vấn đề đặt ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Nhiều hạn chế, yếu k&eacute;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c l&atilde;nh đạo, quản l&yacute;, điều h&agrave;nh của cấp uỷ, ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp, của đội ngũ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n ở một số nơi chậm được khắc phục.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Năng lực dự b&aacute;o c&ograve;n hạn chế, cho n&ecirc;n một số chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch, giải ph&aacute;p đề ra chưa ph&ugrave; hợp.&nbsp;</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;