Hỏi – Đáp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (Câu 1 - 5)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/8/26691/1.png" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>C&acirc;u hỏi 1:</em></strong><strong> Đại hội XII của Đảng c&oacute; &yacute; nghĩa, tầm quan trọng v&agrave; nhiệm vụ nh</strong><strong>ư thế n&agrave;o?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trả lời:</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội lần thứ XII của Đảng họp v&agrave;o thời điểm c&oacute; &yacute; nghĩa rất quan trọng: To&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục ti&ecirc;u v&agrave; nhiệm vụ được x&aacute;c định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; trải qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh x&acirc;y dựng đất nước trong thời kỳ qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội (bổ sung, ph&aacute;t triển năm 2011) v&agrave; Chiến lược ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội 2011-2020, 2 năm thực hiện Hiến ph&aacute;p năm 2013, 30 năm tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng cuộc đổi mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để thực hiện mục ti&ecirc;u cao cả đ&oacute;, Đại hội đ&atilde; thảo luận v&agrave; th&ocirc;ng qua những chủ trương, quyết s&aacute;ch quan trọng, c&oacute; gi&aacute; trị định hướng v&agrave; chỉ đạo s&acirc;u sắc to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai tổ chứ</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">c thực hiện phương hướng, nhiệm vụ ph&aacute;t triển đất nước nhanh, bền vững, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội XII của Đảng c&oacute; &yacute; nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ v&agrave; động vi&ecirc;n to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta trong 5 năm tới: tăng cường x&acirc;y dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ph&aacute;t huy sức mạnh to&agrave;n d&acirc;n tộc, d&acirc;n chủ x&atilde; hội chủ nghĩa; đẩy mạnh to&agrave;n diện, đồng bộ c&ocirc;ng cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững m&ocirc;i trường ho&agrave; b&igrave;nh, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở th&agrave;nh nước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội c&oacute; nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015); nh&igrave;n lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; kiểm điểm sự l&atilde;nh đạo của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kho&aacute; XI; đ&aacute;nh gi&aacute; việc thi h&agrave;nh Điều lệ Đảng kho&aacute; XI; bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kho&aacute; XII.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>C&acirc;u hỏi 2:</em></strong><strong> Chủ đề v&agrave; ph</strong><strong>ương ch&acirc;m chỉ đạo của Đại hội XII của Đảng?</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trả lời:</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều c&oacute; một chủ đề. Chủ đề Đại hội XII của Đảng l&agrave;: <em>&ldquo;Tăng cường x&acirc;y dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ph&aacute;t huy sức mạnh to&agrave;n d&acirc;n tộc, d&acirc;n chủ x&atilde; hội chủ nghĩa; đẩy mạnh to&agrave;n diện, đồng bộ c&ocirc;ng cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững m&ocirc;i trường ho&agrave; b&igrave;nh, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở th&agrave;nh n</em><em>ước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại&rdquo;</em>. Đ&acirc;y cũng l&agrave; ti&ecirc;u đề của B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị tại Đại hội.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Phương ch&acirc;m chỉ đạo Đại hội XII của Đảng l&agrave;:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>&ldquo;Đo&agrave;n kết - D&acirc;n chủ - Kỷ c</em></strong><strong><em>ương - Đổi mới&rdquo;.</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>C&acirc;u hỏi 3:</em></strong><strong> Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI được đ&aacute;nh gi&aacute; như thế n&agrave;o? </strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trả lời:</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Những th&agrave;nh quả quan trọng được thể hiện tr&ecirc;n c&aacute;c mặt sau đ&acirc;y:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Nền kinh tế vượt qua nhiều kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, quy m&ocirc; v&agrave; tiềm lực được n&acirc;ng l&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Kinh tế vĩ m&ocirc; cơ bản ổn định, lạm ph&aacute;t được kiểm so&aacute;t.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Tăng trưởng kinh tế được duy tr&igrave; ở mức hợp l&yacute;, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước. Đổi mới m&ocirc; h&igrave;nh tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế v&agrave; thực hiện ba đột ph&aacute; chiến lược được tập trung thực hiện, bước đầu đạt kết quả t&iacute;ch cực.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute;; x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới được đẩy mạnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ, văn ho&aacute;, x&atilde; hội, y tế c&oacute; bước ph&aacute;t triển. An sinh x&atilde; hội được quan t&acirc;m nhiều hơn v&agrave; cơ bản được bảo đảm, đời sống của nh&acirc;n d&acirc;n tiếp tục được cải thiện.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Bảo vệ t&agrave;i nguy&ecirc;n, m&ocirc;i trường v&agrave; ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu c&oacute; những chuyển biến t&iacute;ch cực.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội ổn định; quốc ph&ograve;ng, an ninh được tăng cường; ki&ecirc;n quyết, ki&ecirc;n tr&igrave; đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ của Tổ quốc, giữ vững ho&agrave; b&igrave;nh, ổn định để ph&aacute;t triển đất nước.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u rộng, c&oacute; hiệu quả. Vị thế, uy t&iacute;n quốc tế của nước ta tiếp tục được n&acirc;ng cao.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- D&acirc;n chủ x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; sức mạnh đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc tiếp tục được ph&aacute;t huy.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng hệ thống ch&iacute;nh trị được ch&uacute; trọng v&agrave; đạt kết quả quan trọng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Quan điểm v&agrave; thể chế về Nh&agrave; nước ph&aacute;p quyền x&atilde; hội chủ nghĩa tiếp tục được bổ sung, ho&agrave;n thiện, hiệu lực v&agrave; hiệu quả được n&acirc;ng l&ecirc;n. Đ&atilde; thể chế ho&aacute; kịp thời Cương lĩnh (bổ sung, ph&aacute;t triển năm 2011), x&acirc;y dựng, ban h&agrave;nh Hiến ph&aacute;p năm 2013 v&agrave; nhiều bộ luật, luật trong nhiệm kỳ Quốc hội kho&aacute; XIII.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>C&acirc;u hỏi 4:</em></strong><strong> Những hạn chế, khuyết điểm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI? </strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trả lời: </em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Đổi mới chưa đồng bộ v&agrave; to&agrave;n diện.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Một số chỉ ti&ecirc;u kinh tế - x&atilde; hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ ti&ecirc;u, ti&ecirc;u ch&iacute; trong mục ti&ecirc;u phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở th&agrave;nh nước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại kh&ocirc;ng đạt được.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Kinh tế vĩ m&ocirc; cơ bản ổn định nhưng chưa vững chắc; nợ c&ocirc;ng tăng nhanh, nợ xấu đang giảm dần nhưng c&ograve;n ở mức cao; sản xuất kinh doanh c&ograve;n gặp rất nhiều kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Tăng trưởng kinh tế thấp hơn 5 năm trước, kh&ocirc;ng đạt mục ti&ecirc;u đề ra; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế c&ograve;n thấp.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Thể chế kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa chậm được ho&agrave;n thiện, chưa c&oacute; cơ chế đột ph&aacute; để th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển; cơ cấu nguồn nh&acirc;n lực mất c&acirc;n đối, chất lượng nguồn nh&acirc;n lực c&ograve;n thấp; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ tiếp tục l&agrave; những yếu tố cản trở sự ph&aacute;t triển.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới m&ocirc; h&igrave;nh tăng trưởng c&ograve;n chậm. Nhiều hạn chế, yếu k&eacute;m trong c&aacute;c lĩnh vực gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ, văn ho&aacute;, x&atilde; hội, y tế chậm được khắc phục.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Quản l&yacute; v&agrave; sử dụng t&agrave;i nguy&ecirc;n, m&ocirc;i trường c&ograve;n bất cập.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Đời sống của một bộ phận nh&acirc;n d&acirc;n, nhất l&agrave; ở v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- T&igrave;nh trạng suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; tệ quan li&ecirc;u, tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute; chưa bị đẩy l&ugrave;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Tội phạm v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội c&ograve;n diễn biến phức tạp; đạo đức x&atilde; hội c&oacute; mặt xuống cấp nghi&ecirc;m trọng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- D&acirc;n chủ x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; sức mạnh đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc chưa được ph&aacute;t huy đầy đủ; kỷ cương, kỷ luật chưa nghi&ecirc;m.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Một số mặt c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước ph&aacute;p quyền x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; Mặt trận Tổ quốc, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội chuyển biến chậm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- C&ocirc;ng t&aacute;c dự b&aacute;o, hoạch định v&agrave; l&atilde;nh đạo tổ chức thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, Nh&agrave; nước, hiệu lực, hiệu quả quản l&yacute; nh&agrave; nước, quản l&yacute; ph&aacute;t triển x&atilde; hội c&ograve;n nhiều bất cập.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Hội nhập quốc tế c&oacute; mặt chưa chủ động, hiệu quả chưa cao.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>C&acirc;u hỏi 5:</em></strong><strong> Nguy&ecirc;n nh&acirc;n của những hạn chế, khuyết điểm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI?</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trả lời: </em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><em>* Nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;ch quan</em>:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Do t&aacute;c động của cuộc khủng hoảng t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; suy tho&aacute;i kinh tế to&agrave;n cầu; thi&ecirc;n tai, dịch bệnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Những diễn biến mới rất phức tạp của t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới v&agrave; khu vực, t&igrave;nh h&igrave;nh căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Sự chống ph&aacute; của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><em>* Nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ quan (l&agrave; trực tiếp v&agrave; quyết định nhất)</em>:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Do chưa đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; dự b&aacute;o đầy đủ về một số kh&oacute; khăn, hạn chế v&agrave; những yếu k&eacute;m vốn c&oacute; của nền kinh tế v&agrave;o cuối nhiệm kỳ kho&aacute; X, n&ecirc;n Đại hội XI đề ra một số chỉ ti&ecirc;u, nhiệm vụ kh&aacute; cao.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- C&ocirc;ng t&aacute;c tổng kết thực tiễn, nghi&ecirc;n cứu l&yacute; luận chưa giải đ&aacute;p được kịp thời một số vấn đề đặt ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Nhiều hạn chế, yếu k&eacute;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c l&atilde;nh đạo, quản l&yacute;, điều h&agrave;nh của cấp uỷ, ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp, của đội ngũ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n ở một số nơi chậm được khắc phục.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Năng lực dự b&aacute;o c&ograve;n hạn chế, cho n&ecirc;n một số chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch, giải ph&aacute;p đề ra chưa ph&ugrave; hợp.&nbsp;</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;