Áo xanh tình nguyện với Ngày hội An toàn giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&agrave;u &aacute;o Đo&agrave;n của thanh ni&ecirc;n, m&agrave;u &aacute;o xanh quen thuộc của chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh, m&agrave;u xanh qu&acirc;n phục của c&aacute;c chiến sĩ c&ocirc;ng an v&agrave; đ&acirc;u đ&oacute; thấp tho&aacute;ng m&agrave;u &aacute;o đỏ của chiến sĩ Hoa phượng đỏ, khiến khoảng s&acirc;n trước Trung t&acirc;m Dạy nghề huyện Nh&agrave; B&egrave; s&aacute;ng 17/7 bỗng rộn r&agrave;ng hơn ng&agrave;y thường. C&aacute;c bạn đ&atilde; tập trung từ sớm để chuẩn bị cho Ng&agrave;y hội An to&agrave;n giao th&ocirc;ng &ndash; một trong những hoạt động cao điểm Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng năm 2016.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n truyền An to&agrave;n giao th&ocirc;ng l&agrave; hoạt động diễn ra thường xuy&ecirc;n qua c&aacute;c năm trong m&ugrave;a chiến dịch h&egrave;, tuy nhi&ecirc;n điểm mới của năm nay, huyện Nh&agrave; B&egrave; ra mắt 4 đội h&igrave;nh phản ứng nhanh ở x&atilde; Long Thới, x&atilde; Phước Kiển, x&atilde; Hiệp Phước v&agrave; thị trấn Nh&agrave; B&egrave;. C&aacute;c đội h&igrave;nh n&agrave;y sẽ tham gia thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c hỗ trợ điều phối an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tại c&aacute;c tuyến đường tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện. Ngo&agrave;i ra, để đưa văn h&oacute;a an to&agrave;n giao th&ocirc;ng trở n&ecirc;n gần gũi hơn, c&aacute;c đơn vị x&atilde; c&ograve;n phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n thực hiện những tiểu phẩm tuy&ecirc;n truyền.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26312/6.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26312/8.JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26312/PIC_0462.JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những hoạt động s&ocirc;i nổi tại ng&agrave;y hội.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">20 chiếc mũ bảo hiểm cũng được trao cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện. Sau buổi lễ c&aacute;c em nhỏ c&ugrave;ng với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh đến từ trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. HCM, Đại học Văn h&oacute;a tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi như đập bong b&oacute;ng, vượt chướng ngại vật,... Bạn L&ecirc; Ho&agrave;ng Khải, sinh vi&ecirc;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. HCM chia sẻ rằng bạn cảm thấy Nh&agrave; B&egrave; tuy l&agrave; huyện của Th&agrave;nh phố nhưng vẫn c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn, thiếu thốn, n&ecirc;n bạn rất vui khi được tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện tại đ&acirc;y. Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Ng&agrave;y hội An to&agrave;n giao th&ocirc;ng c&ograve;n c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n quốc tế đến từ Malaysia. &ldquo;Hoạt động n&agrave;y rất tuyệt, m&igrave;nh mong muốn sẽ c&oacute; nhiều kinh nghiệm hơn, ho&agrave;n thiện kỹ năng c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; quen nhiều bạn b&egrave; mới qua những hoạt động như vậy&rdquo;, bạn Ayuni chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay Nh&agrave; B&egrave; tiếp đ&oacute;n 35 bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Malaysia ở hai x&atilde; Long Thới v&agrave; Nhơn Đức, c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; 25 bạn sinh vi&ecirc;n hỗ trợ của Đại học Ngoại Thương v&agrave; Đại học Kinh tế - Luật. Anh Nguyễn V&otilde; Quốc Cao &ndash; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n cho biết, đa phần hoạt động của t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n quốc tế gặp kh&oacute; khăn về ng&ocirc;n ngữ v&agrave; văn h&oacute;a t&iacute;n ngưỡng, tuy nhi&ecirc;n nắm được điều đ&oacute; n&ecirc;n Ban chỉ huy tăng cường sinh vi&ecirc;n hỗ trợ, trao đổi, chia sẻ nhiều hơn từ đ&oacute; tạo điều kiện giao lưu giữa c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, hiểu biết văn h&oacute;a giữa hai nước cũng được n&acirc;ng cao. Bạn Thu Trang, sinh vi&ecirc;n Đại học Kinh tế - Luật tham gia c&ugrave;ng t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n quốc tế cho biết, tinh thần t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c bạn Malaysia rất cao, l&agrave;m việc c&oacute; tổ chức, tuy c&oacute; kh&oacute; khăn về ng&ocirc;n ngữ v&agrave; chi ph&iacute; hoạt động nhưng c&aacute;c bạn ấy rất dễ thương v&agrave; h&ograve;a đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song với Ng&agrave;y hội An to&agrave;n giao th&ocirc;ng, diễn đ&agrave;n đối thoại với thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; việc l&agrave;m, ho&agrave;n lương, sau cai nghiện, đ&atilde; được tổ chức tại Ủy ban x&atilde; Hiệp Phước. Mục đ&iacute;ch l&agrave; tạo cơ hội tiếp x&uacute;c, trao đổi, lắng nghe t&acirc;m tư, nguyện vọng của nhiều đối tượng thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n, đồng thời giải đ&aacute;p thắc mắc, hỗ trợ trong c&aacute;c lĩnh vực đ&agrave;o tạo nghề, giải quyết việc l&agrave;m, nhu cầu vay vốn, ổn định cuộc sống. B&ecirc;n cạnh những phần qu&agrave; của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n huyện trao tặng, Trung t&acirc;m dạy nghề huyện cũng tiến h&agrave;nh tặng phiếu học nghề miễn ph&iacute; cho thanh ni&ecirc;n c&oacute; nguyện vọng tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; CH&Acirc;U</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;