Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh: Xưa và nay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Sau 40 năm ph&aacute;t triển v&agrave; đổi thay với t&ecirc;n gọi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, h&atilde;y c&ugrave;ng nh&igrave;n lại một số g&oacute;c ảnh về c&ocirc;ng tr&igrave;nh, địa điểm vừa lưu giữ n&eacute;t cổ xưa, vừa mang dấu ấn hiện đại của TP hơn 300 tuổi. Một số c&ocirc;ng tr&igrave;nh cũng đ&atilde; được x&acirc;y dựng mới ho&agrave;n to&agrave;n để ph&ugrave; hợp với d&aacute;ng v&oacute;c v&agrave; sự phồn thịnh của đ&ocirc; thị trẻ</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>Chợ Bến Th&agrave;nh</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nguy&ecirc;n thủy, chợ Bến Th&agrave;nh đ&atilde; c&oacute; từ trước khi người Ph&aacute;p x&acirc;m chiếm Gia Định. Ban đầu, vị tr&iacute; chợ nằm b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng Bến Ngh&eacute;. Bến n&agrave;y d&ugrave;ng cho kh&aacute;ch v&atilde;ng lai v&agrave; qu&acirc;n nh&acirc;n v&agrave;o th&agrave;nh v&igrave; vậy c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; Bến Th&agrave;nh. Ng&ocirc;i chợ mới do h&atilde;ng thầu Brossard et Maupin khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng từ năm 1912 đến cuối th&aacute;ng 3 năm 1914 th&igrave; ho&agrave;n tất. Chợ Bến Th&agrave;nh hoạt động li&ecirc;n tục trong 70 năm. Từ ng&agrave;y 1 th&aacute;ng 7 đến 15 t</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">h&aacute;ng 8 năm 1985, chợ Bến Th&agrave;nh được cải tạo v&agrave; sửa chữa lớn. Ngo&agrave;i vẻ đẹp về mặt kiến tr&uacute;c ra, chợ Bến Th&agrave;nh l&agrave; địa danh chứng kiến biết bao thăng trầm nhưng đầy anh dũng của v&ugrave;ng đất hơn 300 năm tuổi.&nbsp;<br /> Ng&agrave;y nay, chợ tọa lạc ở một trong những vị tr&iacute; đẹp nhất đ&oacute; l&agrave; trung t&acirc;m của Quận 1. Chợ Bến Th&agrave;nh đ&atilde; v&agrave; đang c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p về mặt kinh tế, du lịch cũng như l&agrave;m n&acirc;ng cao h&igrave;nh ảnh của Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong>Bưu điện Th&agrave;nh phố</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 11/11/1860, &quot;sở D&acirc;y th&eacute;p&quot; S&agrave;i G&ograve;n (tức Bưu điện S&agrave;i G&ograve;n) được th&agrave;nh lập. Ng&agrave;y nay, Bưu điện Th&agrave;nh phố vẫn giữ nguy&ecirc;n d&aacute;ng dấp cổ k&iacute;nh như c&aacute;ch đ&acirc;y nhiều thập ni&ecirc;n. Kh&aacute;c với c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c đậm n&eacute;t Ph&aacute;p, Bưu điện Trung t&acirc;m S&agrave;i c&oacute; nhiều đặc trưng của phong c&aacute;ch kiến tr&uacute;c ch&acirc;u &Acirc;u kết hợp với ch&acirc;u &Aacute;. Nằm ở vị tr&iacute; trung t&acirc;m của th&agrave;nh phố, vẻ đẹp độc đ&aacute;o của to&agrave; nh&agrave; bưu điện th&agrave;nh phố c&agrave;n</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">g được t&ocirc;n l&ecirc;n. Trước mặt n&oacute; l&agrave; nh&agrave; thờ Đức B&agrave; với th&aacute;p chu&ocirc;ng cao v&uacute;t. Nh&igrave;n sang hai b&ecirc;n l&agrave; những t&ograve;a nh&agrave; cao tầng hiện đại. Sự kết hợp h&agrave;i h&ograve;a n&agrave;y biến nơi đ&acirc;y th&agrave;nh một địa điểm vừa mang n&eacute;t đẹp cổ k&iacute;nh, lại vừa tr&agrave;n ngập hơi thở của cuộc sống hiện đại.<br /> Du kh&aacute;ch đến đ&acirc;y, một phần để ngắm n&eacute;t kiến tr&uacute;c độc đ&aacute;o của bưu điện n&agrave;y, được đắm m&igrave;nh v&agrave;o một thế giới của sự cổ xưa, từ chiếc h&ograve;m bỏ thư, cho đến c&aacute;c quầy gọi điện thoại. Người ta cũng c&oacute; thể nghỉ ch&acirc;n tr&ecirc;n những chiếc ghế d&agrave;i bằng gỗ đ&aacute;nh b&oacute;ng v&eacute;c-ni, m&agrave; tuổi đời dễ cũng cả trăm năm. Bước v&agrave;o trong bưu điện, ngỡ như thời gian đang tr&ocirc;i rất chậm, bởi ở bất kỳ g&oacute;c n&agrave;o, cũng c&oacute; thể bắt gặp một tho&aacute;ng S&agrave;i G&ograve;n xưa.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Bến Nh&agrave; Rồng</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <div class="text_exposed_root text_exposed" id="id_5778ce8f6539c7b16790861" style="display: inline; text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nh&agrave; Rồng được x&acirc;y dựng v&agrave;o năm 1863, nguy&ecirc;n l&agrave; trụ sở c&ocirc;ng ty T&agrave;u biển Năm Sao của Ph&aacute;p tại ng&atilde; ba s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; s&ocirc;ng Bến Ngh&eacute;. Tr&ecirc;n n&oacute;c nh&agrave; c&oacute; gắn một đ&ocirc;i rồng lớn bằng đất nung, tr&aacute;m men xanh. Giữa đ&ocirc;i rồng l&agrave; chiếc ph&ugrave; đi&ecirc;u mang h&igrave;nh &quot;đầu ngựa v&agrave; chiếc mỏ neo&quot; thay thế cho tr&aacute;i ch&acirc;u. Đ&acirc;y l&agrave; biểu tượng của c&ocirc;ng ty vận tải. C&oacute; lẽ v&igrave; vậy m&agrave; người d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n thời bấy giờ quen gọi t&ograve;a nh&agrave; n&agrave;y l&agrave;&nbsp;Nh&agrave; Rồng.<br /> Bến Nh&agrave; Rồng mang trong m&igrave;nh gi&aacute; trị tinh thần thi&ecirc;ng li&ecirc;ng v&agrave; cao qu&yacute; m&agrave; d&acirc;n tộc ta g&igrave;n giữ. Ch&iacute;nh từ nơi đ&acirc;y, ng&agrave;y 05/06/1911, người thanh ni&ecirc;n Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; xuống con t&agrave;u Amiral Latouche Tr&eacute;ville xin l&agrave;m phụ bếp để c&oacute; điều kiện sang ch&acirc;u &Acirc;u đi t&igrave;m h&igrave;nh của nước. Để từ đ&oacute;, bến Nh&agrave; Rồng chứng kiến nhiều sự kiện, biến cố lịch sử cũng như sự đổi thay của th&agrave;nh phố ph&iacute;a Nam tổ quốc n&agrave;y. Mỗi lần nhắc đến S&agrave;i G&ograve;n, th&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n cả nước v&agrave; bạn b&egrave; quốc tế đều nhớ đến bến cảng Nh&agrave; Rồng. Thời gian cũng như d&ograve;ng s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n kia kh&ocirc;ng bao giờ ngừng chảy như h&igrave;nh b&oacute;ng B&aacute;c vẫn ng&agrave;n đời hiện hữu tr&ecirc;n bến nước n&agrave;y. D&ugrave; cho bến cảng giờ chỉ c&ograve;n l&agrave; dấu t&iacute;ch của hơn 100 năm về trước.</span></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><strong>Hội trường Thống Nhất</strong></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Hội trường Thống Nhất l&agrave; một địa danh lịch sử của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Nguy&ecirc;n thủy đ&acirc;y l&agrave; dinh của Thống đốc Nam Kỳ thời Ph&aacute;p thuộc c&oacute; từ năm 1873, sau n&agrave;y l&agrave; dinh của c&aacute;c to&agrave;n quyền Đ&ocirc;ng Dương cho đến năm 1945. Dinh c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; dinh Norodom, được đặt theo t&ecirc;n của quốc vương Campuchia thời bấy giờ. Đại lộ ph&iacute;a trước dinh cũng gọi l&agrave; đại lộ Norodom.&nbsp;</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Năm 1955, dinh được đổi t&ecirc;n th&agrave;nh dinh Độc Lập. Năm 1962, dinh Độc Lập được x&acirc;y dựng lại ho&agrave;n to&agrave;n như hiện nay, theo đồ &aacute;n thiết kế của kiến tr&uacute;c sư Ng&ocirc; Viết Thụ. Năm 1975, dinh Độc Lập được đổi th&agrave;nh Hội trường Thống Nhất cho đến ng&agrave;y nay.</span></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nh&agrave; h&aacute;t Th&agrave;nh phố</span></strong></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nh&agrave; H&aacute;t Giao Hưởng &ndash; Nhạc, Vũ Kịch Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ograve;n gọi l&agrave; Nh&agrave; H&aacute;t Lớn Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh (hay thường được biết đến với t&ecirc;n gọi Nh&agrave; h&aacute;t Th&agrave;nh Phố) do người Ph&aacute;p x&acirc;y dựng ho&agrave;n tất v&agrave;o ng&agrave;y 17/1/1900. C&aacute;c ph&ugrave; đi&ecirc;u b&ecirc;n trong được một họa sĩ t&ecirc;n tuổi ở Ph&aacute;p vẽ giống như mẫu của c&aacute;c nh&agrave; h&aacute;t ở Ph&aacute;p cuối thế kỷ XIX. Nh&agrave; h&aacute;t l&agrave; nơi tr&igrave;nh diễn ca nhạc kịch cho Ph&aacute;p kiều xem. Ng&agrave;y nay, Nh&agrave; h&aacute;t l</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ớn đ&atilde; được tu sữa v&agrave; chỉnh trang nhưng kh&ocirc;ng mất phần cổ k&iacute;nh lộng lẫy v&agrave; trở th&agrave;nh trung t&acirc;m, đa năng chuy&ecirc;n tổ chức biểu diễn s&acirc;n khấu nghệ thuật, đồng thời cũng được sử dụng để tổ chức một số sự kiện lớn. Đ&acirc;y cũng l&agrave; nh&agrave; h&aacute;t thuộc loại l&acirc;u đời theo kiến tr&uacute;c T&acirc;y &Acirc;u v&agrave; được xem như một địa điểm du lịch của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Uỷ ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố</span></strong></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/10gg.jpg" style="height:100%; width:100%" /></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trụ sở Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một trong những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c cổ k&iacute;nh nổi tiếng của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, được x&acirc;y dựng từ năm 1898 đến 1909 do kiến tr&uacute;c sư Femand Gard&egrave;s thiết kế m&ocirc; phỏng theo kiểu những lầu chu&ocirc;ng ở miền bắc nước Ph&aacute;p. Thời Ph&aacute;p thuộc, nơi đ&acirc;y được gọi l&agrave; dinh X&atilde; T&acirc;y, dinh Đốc L&yacute;, l&agrave; trụ sở l&agrave; việc của Hội đồng Th&agrave;nh phố, về sau trở th&agrave;nh T&ograve;a thị sảnh. Từ năm 1954 đến 1975, được gọi l&agrave; T&ograve;a đ&ocirc; ch&iacute;nh S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Sau ng&agrave;y 30/4/1975, nơi đ&acirc;y trở th&agrave;nh Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Bảo t&agrave;ng Lịch sử - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span></strong></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/19..jpg" style="height:100%; width:100%" /></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Bảo t&agrave;ng Lịch sử - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh được th&agrave;nh lập ng&agrave;y 23/8/1979 tr&ecirc;n cơ sở tiếp thu &ldquo;Viện Bảo t&agrave;ng Quốc gia Việt Nam tại S&agrave;i G&ograve;n&rdquo;, nơi trưng b&agrave;y về mỹ thuật cổ một số nước Ch&acirc;u &Aacute;. Từ năm 1929, bảo t&agrave;ng được xem như l&agrave; một bảo t&agrave;ng đầu ti&ecirc;n ra đời ở Nam Kỳ v&agrave; mang t&ecirc;n Blanchard de la Brosse (t&ecirc;n của vi&ecirc;n Thống đốc Nam Kỳ l&uacute;c bấy giờ).</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trong những năm qua, bảo t&agrave;ng đ&atilde; nhiều lần cải tạo, mở rộ</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ng diện t&iacute;ch, n&acirc;ng cấp chỉnh l&yacute; mỹ thuật, vừa giới thiệu qu&aacute; tr&igrave;nh lịch sử d&acirc;n tộc Việt Nam, một số đặc trưng văn h&oacute;a Nam bộ; vừa giới thiệu chung một số n&eacute;t văn h&oacute;a của c&aacute;c nước l&aacute;ng giềng v&agrave; trong khu vực, tạo cho bảo t&agrave;ng một bản sắc ri&ecirc;ng v&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh một địa chỉ văn h&oacute;a của th&agrave;nh phố được thanh thiếu ni&ecirc;n c&ugrave;ng nhiều kh&aacute;ch tham quan trong v&agrave; ngo&agrave;i nước biết đến.</span></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <p style="text-align:justify">&nbsp;<strong>Kh&aacute;ch sạn Rex</strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/14g.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đầu những năm 1900, Kh&aacute;ch sạn REX (bốn mặt tiền đường Nguyễn Huệ - L&ecirc; Lợi - L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n - Pasteur, Q.1) vốn l&agrave; garage sửa xe hơi 2 tầng do người Ph&aacute;p x&acirc;y dựng. Năm 1959, vợ chồng &ocirc;ng Ưng Thi - một gia đ&igrave;nh th&acirc;n tộc với cựu ho&agrave;ng Bảo Đại, đ&atilde; mua lại v&agrave; cải tạo th&agrave;nh cao ốc 6 tầng.</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">C&ugrave;ng với sự năng động của TP.Hồ Ch&iacute; Minh, REX vẫn tiếp tục đổi thay m&atilde;nh liệt nhưng t&iacute;nh truyền thống của &ldquo;Ng&ocirc;i nh&agrave; Vi</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ệt Nam&rdquo; vẫn được bảo tồn. Năm 2010, REX được đổi mới mạnh mẽ v&agrave; đưa kh&ocirc;ng gian Việt tới từng chi tiết nhỏ v&agrave;o kh&aacute;ch sạn. Những bức tranh điện m&agrave;u m&egrave; được thay bằng những bức tranh, ảnh về S&agrave;i G&ograve;n xưa. C&oacute; những bức ảnh ghi lại S&agrave;i G&ograve;n hơn trăm năm trước, ảnh tuy mộc, nhưng mang gi&aacute; trị nghệ thuật, lịch sử rất cao. Tuy vậy, &ldquo;phần hồn&rdquo; của REX trong tổng thể kiến tr&uacute;c v&agrave; b&agrave;y biện đồ d&ugrave;ng vẫn c&ograve;n lưu giữ với tuổi đời hơn trăm năm.<br /> Vẫn c&ugrave;ng một c&aacute;i t&ecirc;n, nhưng Rex &ldquo;xưa&rdquo; v&agrave; &ldquo;nay&rdquo; đ&atilde; thật kh&aacute;c v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng &ldquo;đậm văn h&oacute;a Việt&rdquo;, trở th&agrave;nh niềm tự h&agrave;o của ng&agrave;nh du lịch TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Kh&aacute;ch sạn Continental</span></strong></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/19..jpg" style="height:100%; width:100%" /></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Kh&aacute;ch sạn Continental l&agrave; kh&aacute;ch sạn cổ nhất của đất S&agrave;i G&ograve;n xưa với hơn 130 năm tuổi đời. Kh&aacute;ch sạn nằm tại 132-134 Đồng Khởi, quận 1, được x&acirc;y dựng năm 1880 do một kiến tr&uacute;c sư người Ph&aacute;p thiết kế.&nbsp;</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Cho đến nay, t&ecirc;n kh&aacute;ch sạn vẫn được giữ nguy&ecirc;n như những ng&agrave;y đầu d&ugrave; ng&agrave;y giải ph&oacute;ng đ&atilde; c&oacute; lần đổi th&agrave;nh kh&aacute;ch sạn Hải &Acirc;u. Continental c&oacute; diện t&iacute;ch 3.430 m2, cao 3 tầng, nơi đ&acirc;y đ&atilde; từng đ&oacute;n tiếp c&aacute;c vị tổng thống, thống đốc, nh&agrave; văn, người mẫu nổi tiếng&hellip;</span></div> <p style="text-align:justify"><strong>Cầu Mống</strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/12g.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Cầu Mống kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; xa lạ trong lịch sử S&agrave;i G&ograve;n. Đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;y cầu kiểu T&acirc;y cổ nhất của S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&oacute; thể l&agrave; cổ nhất Việt Nam c&ograve;n tồn tại. Cầu x&acirc;y từ năm 1893 v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh năm 1894. Gọi l&agrave; cầu Mống, v&igrave; phần gầm cầu c&oacute; dạng v&ograve;m l&ecirc;n như c&aacute;i cầu vồng. Trong giai đoạn thi c&ocirc;ng Đại lộ Đ&ocirc;ng &ndash; T&acirc;y v&agrave; Đường hầm s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n v&agrave;o những năm 2000, cầu Mống đ&atilde; được th&aacute;o dỡ ho&agrave;n to&agrave;n. Sau khi c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y ho&agrave;n tất th&igrave; cầu Mống đ&atilde; được lắp gh&eacute;p lại theo nguy&ecirc;n bản, ri&ecirc;ng c&aacute;c đường dẫn được ph&aacute; bỏ v&agrave; thay thế bằng bậc cấp cho người đi bộ. Ng&agrave;y nay, c&acirc;y cầu lịch sử n&agrave;y vẫn l&agrave; điểm đến nổi tiếng của giới trẻ th&agrave;nh phố cũng như du kh&aacute;ch xa gần mỗi khi gh&eacute; thăm TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trường THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/21g..jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trường THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n, quận 3, TP. Hồ Ch&iacute; Minh được x&acirc;y dựng v&agrave;o năm 1874 v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh 3 năm sau đ&oacute;. Ban đầu, trường do người Ph&aacute;p quản l&yacute; v&agrave; c&oacute; t&ecirc;n Coll&egrave;ge Indig&egrave;ne (Trung học bản xứ), rồi đổi th&agrave;nh Coll&egrave;ge Chasseluop Laubat. Năm 1954, trường mang t&ecirc;n Jean Jacques Rousseau.</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Năm 1967, trường được trả cho người Việt mang t&ecirc;n Trung t&acirc;m gi&aacute;o dục L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n. Từ năm 1975 đến nay đổi t&ecirc;n l&agrave; trường Trung học phổ th&ocirc;ng L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n. Hơn một thế kỷ qua trường vẫn giữ được kiến tr&uacute;c ban đầu.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ph&agrave; Thủ Thi&ecirc;m - Hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/4g.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tạm biệt bến ph&agrave; 100 tuổi Thủ Thi&ecirc;m, người d&acirc;n nơi đ&acirc;y kh&ocirc;ng khỏi bồi hồi, tiếc nuối,&hellip; Họ nhớ những kỉ niệm tr&ecirc;n mỗi chuyến ph&agrave;; những anh t&agrave;i c&ocirc;ng, nh&acirc;n vi&ecirc;n, những h&agrave;nh kh&aacute;ch quen thuộc,&hellip;&nbsp;</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 21 th&aacute;ng 11 năm 2011, hầm Thủ Thi&ecirc;m (nay được gọi l&agrave; Hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n) ch&iacute;nh thức được th&ocirc;ng xe sau gần 7 năm thi c&ocirc;ng, kết nối hai bờ s&ocirc;ng v&agrave; giảm tải cho cầu S&agrave;i G&ograve;n, đồng thời l&agrave;m động lực cho sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố. C&ocirc;ng tr&igrave;nh được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; hầm vượt hiện đại nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">K&ecirc;nh Nhi&ecirc;u Lộc - Thị Ngh&egrave;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/6g.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Khi n&oacute;i đến k&ecirc;nh Nhi&ecirc;u Lộc &ndash; Thị Ngh&egrave;, mọi người đều nghĩ ngay đến d&ograve;ng k&ecirc;nh đen ng&ograve;m, đầy r&aacute;c, l&uacute;c n&agrave;o cũng bốc m&ugrave;i h&ocirc;i th&uacute;i, tanh tưởi kh&ocirc;ng những ảnh hưởng đến mỹ quan đ&ocirc; thị m&agrave; c&ograve;n t&aacute;c động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người d&acirc;n. Từ năm 1985, l&atilde;nh đạo TP.HCM đ&atilde; l&ecirc;n chương tr&igrave;nh khơi th&ocirc;ng tuyến k&ecirc;nh Nhi&ecirc;u Lộc - Thị Ngh&egrave;. Đến năm 1988, Th&agrave;nh ủy ban h&agrave;nh Nghị quyết về chương tr&igrave;nh cải t</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ạo, chỉnh trang k&ecirc;nh Nhi&ecirc;u Lộc-Thị Ngh&egrave;. Năm 2002, TP. Hồ Ch&iacute; Minh ch&iacute;nh thức khởi động, thực hiện dự &aacute;n &ldquo;Vệ sinh m&ocirc;i trường TP.Hồ Ch&iacute; Minh lưu vực Nhi&ecirc;u Lộc &ndash; Thị Ngh&egrave;&rdquo; . Từ khi dự &aacute;n &ldquo;Vệ sinh m&ocirc;i trường TP.Hồ Ch&iacute; Minh lưu vực Nhi&ecirc;u Lộc &ndash; Thị Ngh&egrave;&rdquo; giai đoạn 1 được kh&aacute;nh th&agrave;nh, người d&acirc;n cảm nhận m&ocirc;i trường nơi d&ograve;ng k&ecirc;nh chảy qua cải thiện rất nhiều. D&ograve;ng nước đ&atilde; trong xanh trở lại, m&ugrave;i thối từ k&ecirc;nh kh&ocirc;ng c&ograve;n như trước nữa. C&ugrave;ng với những ch&iacute;nh s&aacute;ch của UBND th&agrave;nh phố, những hoạt động thiết thực v&agrave; &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường của c&aacute;c cơ quan đo&agrave;n thể, người d&acirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; gi&uacute;p cho K&ecirc;nh Nhi&ecirc;u Lộc &ndash; Thị Ngh&egrave; ng&agrave;y h&ocirc;m nay kho&aacute;c một chiếc &aacute;o mới v&agrave; song h&agrave;nh với sự ph&aacute;t triển văn minh của Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">K&ecirc;nh T&agrave;u Hủ - Bến Ngh&eacute;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/5g copy.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">T&agrave;u Hủ - Bến Ngh&eacute; l&agrave; d&ograve;ng k&ecirc;nh c&oacute; lịch sử vận tải hơn 300 năm qua, h&igrave;nh th&agrave;nh c&ugrave;ng l&uacute;c với sự h&igrave;nh th&agrave;nh của v&ugrave;ng đất Gia Định năm xưa, TP. Hồ Ch&iacute; Minh h&ocirc;m nay. N&oacute; đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p 1 phần v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng cho sự ph&aacute;t triển của v&ugrave;ng đất tr&ugrave; ph&uacute; n&agrave;y.&nbsp;</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Một thời gian d&agrave;i tuyến đường thủy T&agrave;u Hủ - Bến Ngh&eacute; bị bỏ hoang, b&ugrave;n đất bồi lắng l&agrave;m d&ograve;ng k&ecirc;nh cạn dần; nh&agrave; cửa nhếch nh&aacute;c, tạm bợ được cất san s&aacute;t dọc</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;hai bờ k&ecirc;nh; r&aacute;c rếnh nổi lềnh bềnh tr&ecirc;n d&ograve;ng k&ecirc;nh lớn nhất chạy ngang trung t&acirc;m th&agrave;nh phố n&agrave;y&hellip;V&agrave; một kế hoạch d&agrave;i hơi nhằm kh&ocirc;i phục vẻ mỹ lệ năm xưa của tuyến đường thủy quan trọng n&agrave;y đ&atilde; được TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện suốt 10 năm qua. Những khu nh&agrave; nhếch nh&aacute;c được giải tỏa, những c&acirc;y cầu mới th&agrave;nh h&igrave;nh, l&ograve;ng k&ecirc;nh được nạo v&eacute;t, những con đường tuyệt đẹp được h&igrave;nh th&agrave;nh dọc bờ k&ecirc;nh&hellip; Đến nay, k&ecirc;nh T&agrave;u Hủ - Bến Ngh&eacute; đ&atilde; hồi sinh.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/17g.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">S&acirc;n bay quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất (trước đ&acirc;y được gọi l&agrave; Phi trường T&acirc;n Sơn Nhứt) được x&acirc;y dựng v&agrave;o năm 1930 ở l&agrave;ng T&acirc;n Sơn Nhất, thuộc quận G&ograve; Vấp, tỉnh Gia Định. Chuyến bay đầu ti&ecirc;n từ Paris đến S&agrave;i G&ograve;n ở s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất l&agrave; v&agrave;o năm1933, chuyến bay n&agrave;y k&eacute;o d&agrave;i 18 ng&agrave;y. Ng&agrave;y nay s&acirc;n bay đ&atilde; đươc tu bổ lại với phong c&aacute;ch hiện đại hơn v&agrave; trở th&agrave;nh Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng h&agrave;ng đầu của miền Nam Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đường Nguyễn Huệ (hay c&ograve;n gọi l&agrave; phố đi bộ Nguyễn Huệ)</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/15g.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trước kia, tại vị tr&iacute; Đại lộ Nguyễn Huệ ng&agrave;y nay ch&iacute;nh l&agrave; k&ecirc;nh đ&agrave;o Charner, nối liền với s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n. K&ecirc;nh đ&agrave;o Charner c&oacute; lưu lượng h&agrave;ng h&oacute;a vận chuyển tấp nập n&ecirc;n sau thời gian bị &ocirc; nhiễm nặng. Năm 1887, người Ph&aacute;p cho lấp k&ecirc;nh đ&agrave;o v&agrave; s&aacute;p nhập con đường ở hai bờ th&agrave;nh đại lộ Charner. Đại lộ Charner một đầu l&agrave; Dinh Đốc L&yacute; (nay l&agrave; trụ sở UBND th&agrave;nh phố) v&agrave; đầu kia l&agrave; s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n. Kh&ocirc;ng gọi theo t</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&ecirc;n Ph&aacute;p đặt, người S&agrave;i G&ograve;n gọi bằng c&aacute;i t&ecirc;n d&acirc;n gian l&agrave; đường Kinh Lấp. Sau nhiều biến thi&ecirc;n lịch sử, năm 1956, đại lộ Charner được đổi t&ecirc;n th&agrave;nh Nguyễn Huệ &ndash; một trong những con đường đẹp nhất l&uacute;c bấy giờ.&nbsp;<br /> Th&aacute;ng 4 năm 2015, TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, được đưa v&agrave;o vận h&agrave;nh với chiều d&agrave;i 670 m, rộng 64 m. To&agrave;n bộ trục đường từ trụ sở UBND th&agrave;nh phố đến Bến Bạch Đằng được l&aacute;t đ&aacute; granite với 2 đ&agrave;i phun nước v&agrave; hệ thống c&acirc;y xanh. Ng&agrave;y 17/5/2015, tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; điểm nhấn cho to&agrave;n bộ c&ocirc;ng tr&igrave;nh quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ - đ&atilde; được kh&aacute;nh th&agrave;nh mừng kỷ niệm 125 ng&agrave;y sinh của B&aacute;c. Hiện nay, nơi n&agrave;y trở th&agrave;nh phố đi bộ đầu ti&ecirc;n của Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:right"><em><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">BBT (Sưu tầm v&agrave; bi&ecirc;n tập từ nguồn Internet)</span></strong></em></p> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;