Đinh Xuân Tân – Không ngừng sáng tạo với đam mê công nghệ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015:</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n &ndash; Kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo với đam m&ecirc; c&ocirc;ng nghệ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Với nhiều s&aacute;ng kiến trong c&ocirc;ng việc v&agrave; hết m&igrave;nh trong cuộc sống, ch&agrave;ng trai 28 tuổi, qu&ecirc; B&igrave;nh Định &ndash; Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh một h&igrave;nh ảnh đẹp về t&igrave;nh y&ecirc;u đời, y&ecirc;u người v&agrave; y&ecirc;u lao động.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o hay hơn nữa kh&ocirc;ng?</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u n&oacute;i nằm l&ograve;ng mỗi khi Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n đứng trước một vấn đề hay một th&aacute;ch thức n&agrave;o đ&oacute; trong c&ocirc;ng việc. Cho d&ugrave; kh&oacute; khăn đ&atilde; vượt qua, mọi vấn đề đ&atilde; được giải quyết thỏa&nbsp;đ&aacute;ng nhưng anh vẫn tự đ&aacute;nh gi&aacute; &ldquo;th&agrave;nh quả lao động&rdquo; của m&igrave;nh, đặc biệt l&agrave; những hạn chế của giải ph&aacute;p rồi lại miệt m&agrave;i t&igrave;m t&ograve;i, nghi&ecirc;n cứu, đề xuất những giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo hiệu quả, chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; khoa học hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất th&acirc;n từ một gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng lấy g&igrave; l&agrave;m kh&aacute; giả, ngay từ nhỏ Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n đ&atilde; được kế thừa t&igrave;nh y&ecirc;u lao động, y&ecirc;u sản xuất v&agrave; chịu thương chịu kh&oacute; từ những người n&ocirc;ng d&acirc;n miền Trung lam lũ. &Yacute; thức sự thiếu hụt về vật chất đ&atilde; vun trồng n&ecirc;n tinh thần cầu tiến v&agrave; niềm kh&aacute;t khao tạo ra nhiều đổi mới t&iacute;ch cực trong anh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đam m&ecirc; s&aacute;ng tạo từ nhỏ khiến anh đặt nhiều k&igrave; vọng v&agrave;o s&acirc;n khấu điện ảnh v&agrave; nghệ thuật. Anh cũng từng nghĩ tới việc thi v&agrave;o Thể dục thể thao hay ng&agrave;nh t&agrave;u biển, c&oacute; lẽ qu&ecirc; hương miền biển đ&atilde; k&eacute;o gần anh đến với kh&aacute;t vọng n&agrave;y. Thế rồi, như một c&aacute;i duy&ecirc;n đưa đẩy, anh theo học ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ &ocirc; t&ocirc; (trước đ&acirc;y l&agrave; Cơ kh&iacute; động lực &ndash; Trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh d&iacute; dỏm chia sẻ: &ldquo;Chữ duy&ecirc;n kh&oacute; m&agrave; lường trước được, đến về nghề từ con số kh&ocirc;ng vậy m&agrave; y&ecirc;u n&oacute; l&uacute;c n&agrave;o kh&ocirc;ng hay. Chắc l&agrave; y&ecirc;u từ năm 2 khi tự tay m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m được việc li&ecirc;n quan đến ng&agrave;nh nghề v&agrave; may mắn đạt được một số giải thưởng trong c&aacute;c hội thi tay nghề d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n&rdquo;. T&igrave;nh y&ecirc;u của anh xuất ph&aacute;t từ trong lao động, lao động ch&iacute;nh l&agrave; cội rễ của mọi niềm đam m&ecirc;. V&agrave; điều đ&oacute; đ&uacute;ng với Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối năm 2008, đầu 2009, anh v&agrave;o l&agrave;m việc tại X&iacute; nghiệp C&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Dịch vụ &Ocirc; t&ocirc; thuộc Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; GTVT S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV (SAMCO). Với niềm đam m&ecirc; v&agrave; những kinh nghiệm t&iacute;ch g&oacute;p được trong khoảng thời gian đi học v&agrave; tham gia những cuộc thi, Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n kh&ocirc;ng ngừng t&igrave;m t&ograve;i học hỏi từ những người đi trước, biết lắng nghe v&agrave; h&ograve;a đồng với mọi người. Chỉ một th&aacute;ng sau khi thử việc, anh đ&atilde; được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một người thợ l&agrave;nh nghề v&agrave; được k&iacute; hợp đồng ch&iacute;nh thức với c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện tại với vai tr&ograve; Cố vấn Dịch vụ, c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; một bước tiến xa hơn với nhiều người (từ thợ l&ecirc;n thầy) nhưng với T&acirc;n, điều đ&oacute; kh&ocirc;ng n&oacute;i l&ecirc;n &yacute; nghĩa g&igrave; bởi lẽ: &ldquo;Cho d&ugrave; bạn ở vị tr&iacute; n&agrave;o, vai tr&ograve; n&agrave;o th&igrave; hiệu quả c&ocirc;ng việc, lợi &iacute;ch của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; lợi &iacute;ch chung của c&ocirc;ng ty mới l&agrave; điều quan trọng!&rdquo; &ndash; anh ch&acirc;n th&agrave;nh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vẫn với c&acirc;u hỏi đ&oacute; &ldquo;C&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o hay hơn kh&ocirc;ng, c&ograve;n giải ph&aacute;p n&agrave;o kh&aacute;c hơn nữa kh&ocirc;ng?&rdquo;, Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n li&ecirc;n tục đề xuất những &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p hay cho x&iacute; nghiệp, x&acirc;y dựng mới những hệ thống tiết kiệm nguy&ecirc;n, nhi&ecirc;n liệu v&agrave; nh&acirc;n c&ocirc;ng, g&oacute;p phần giảm thiểu chi ph&iacute; sản xuất. Trong năm 2014, anh đ&atilde; đề xuất Ban Gi&aacute;m đốc ứng dụng s&aacute;ng kiến: &ldquo;Giải ph&aacute;p lắp đặt hệ thống hẹn thời gian bật v&agrave; tắt c&ugrave;ng ống nước cho hệ thống l&agrave;m m&aacute;t nh&agrave; Xưởng 139 C&ocirc; Giang&rdquo; gi&uacute;p tiết kiệm điện năng ti&ecirc;u thụ, tiết kiệm chi ph&iacute; khoảng 1.300.000 đồng/th&aacute;ng. Đồng thời giải ph&aacute;p n&agrave;y đảm bảo hiệu suất hoạt động v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của động cơ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, &ldquo;Giải ph&aacute;p thiết kế gi&aacute; đỡ v&agrave; đồ g&aacute; tr&ecirc;n b&agrave;n &eacute;p thủy lực khi thay thế khớp c&aacute;c đăng trục l&aacute;p&rdquo; do anh đề xuất vừa gi&uacute;p tiết kiệm nh&acirc;n c&ocirc;ng lao động (chỉ cần 01 kỹ thuật vi&ecirc;n, trước đ&acirc;y l&agrave; 02 người), tiết kiệm chi ph&iacute; trả c&ocirc;ng cho người lao động 1.280.000 đồng/th&aacute;ng lại vừa đảm bảo quy tr&igrave;nh hoạt động mang t&iacute;nh khoa học, chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; hiệu quả hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kết hợp hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n với chuy&ecirc;n m&ocirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh vai tr&ograve; l&agrave; Cố vấn Dịch vụ, Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n c&ograve;n giữ vị tr&iacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n x&iacute; nghiệp C&ocirc;ng nghiệp &amp; Dịch vụ &ocirc; t&ocirc; ISAMCO. Với vai tr&ograve; một người thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, anh quan niệm c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o phải gắn với nhu cầu của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; kết hợp hiệu quả với c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n tại x&iacute; nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng việc, người c&aacute;n bộ cũng kh&ocirc;ng ngừng đổi mới trong c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c phong tr&agrave;o. Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n đ&atilde; mang nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n về tại đơn vị của m&igrave;nh, được sự&nbsp;hỗ trợ từ c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo v&agrave; li&ecirc;n kết với nhiều chi đo&agrave;n kh&aacute;c để tăng cường sự đo&agrave;n kết v&agrave; khai th&aacute;c hiệu quả sức mạnh tập thể.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ đ&oacute; anh tạo n&ecirc;n động lực v&agrave; sự phấn khởi cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong x&iacute; nghiệp hăng h&aacute;i thăm gia trồng c&acirc;y trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n x&iacute; nghiệp; sơn vẽ lại tường, nền; tr&aacute;ng tr&iacute; nh&agrave; xưởng&hellip; Những c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y phục vụ trực tiếp cho m&ocirc;i trường l&agrave;m việc của c&ocirc;ng nh&acirc;n. Khi l&agrave;m việc c&ocirc;ng quả, c&ocirc;ng nh&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n lại c&agrave;ng hăng h&aacute;i tham gia c&aacute;c hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với việc thường xuy&ecirc;n tham mưu cho l&atilde;nh đạo x&iacute; nghiệp chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n gặp kh&oacute; khăn của đơn vị, anh c&oacute; khả năng tập hợp thanh ni&ecirc;n hiệu quả. Nhờ đ&oacute;, anh vận động c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện c&aacute;c gi&aacute; trị Cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n SAMCO&rdquo; v&agrave; Cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n SAMCO&rdquo; gắn với việc tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng những thế, Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n c&ograve;n mang những kĩ năng quan trọng của c&ocirc;ng việc phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n. Điển h&igrave;nh nhất l&agrave; t&aacute;c phong c&ocirc;ng nghiệp với m&ocirc; h&igrave;nh 5S-Kaizen được anh vận dụng triệt để. Anh quan niệm: &ldquo;C&ocirc;ng nghệ &ocirc; t&ocirc; l&agrave; một ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp ti&ecirc;n tiến đ&ograve;i hỏi người c&ocirc;ng nh&acirc;n phải vững về kĩ năng. M&agrave; muốn vững th&igrave; phải &aacute;p dụng thường xuy&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ c&ocirc;ng việc m&agrave; cả c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; anh khuyến kh&iacute;ch thực h&agrave;nh mọi l&uacute;c, mọi nơi. 5S-kaizen sẽ gi&uacute;p bạn khai th&aacute;c gi&aacute; trị thời gian, thao t&aacute;c chuy&ecirc;n nghiệp, nhanh gọn v&agrave; dứt kho&aacute;t&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong vai tr&ograve; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n, anh lu&ocirc;n cố gắng ho&agrave;n thiện m&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n m&agrave; tất cả c&aacute;c mặt để l&agrave;m gương cho người kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Biết sẻ chia v&agrave; sống hết m&igrave;nh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; người cầu to&agrave;n v&agrave; cầu tiến, Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n lu&ocirc;n đưa ra những ti&ecirc;u chuẩn kh&aacute; cao để tự th&aacute;ch thức bản th&acirc;n. Với anh, sự học l&agrave; m&atilde;i m&atilde;i bởi n&oacute; gi&uacute;p anh cải thiện nhiều thứ, gi&uacute;p anh đo lường được gi&aacute; trị của bản th&acirc;n v&agrave; thăng tiến trong c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều đ&oacute; kh&ocirc;ng khiến anh nảy sinh nhiều tham vọng m&agrave; n&oacute; th&ocirc;i th&uacute;c anh hết m&igrave;nh trong c&ocirc;ng việc, trong cuộc sống. Anh lu&ocirc;n đặt to&agrave;n bộ t&acirc;m huyết của m&igrave;nh cho bất k&igrave; một nhiệm vụ n&agrave;o. Anh kh&ocirc;ng muốn sau n&agrave;y nh&igrave;n lại ch&iacute;nh bản th&acirc;n anh lại tự hỏi &ldquo;Sao l&uacute;c đ&oacute; m&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; gắng th&ecirc;m ch&uacute;t nữa!&rdquo; Anh cho ph&eacute;p m&igrave;nh thất bại nhưng phải l&agrave; thất bại đ&aacute;ng tự h&agrave;o, thất bại khi đ&atilde; l&agrave;m mọi biện ph&aacute;p c&oacute; thể nhưng thiếu may mắn hoặc sức m&igrave;nh chưa tới, thất bại để r&uacute;t ra b&agrave;i học v&agrave; ho&agrave;n thiện m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nếu trong c&ocirc;ng việc anh l&agrave; người lu&ocirc;n chủ động v&agrave; biết chọn lọc th&igrave; sự hết m&igrave;nh trong cuộc sống được thể hiện ở tinh thần tr&aacute;ch nhiệm. &ldquo;Cứ tận t&acirc;m đi để lỡ sau n&agrave;y c&oacute; mất đi rồi th&igrave; cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n g&igrave; để tự tr&aacute;ch nữa!&rdquo; &ndash; giọng anh c&oacute; g&igrave; đ&oacute; nghẹn lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hết m&igrave;nh th&ocirc;i chưa đủ! Với Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n, cuộc đời sẽ thật sự đẹp khi ch&uacute;ng ta biết sẻ chia. Hai chữ sẻ chia nghe đơn giản nhưng lại v&ocirc; c&ugrave;ng k&igrave; diệu. Cũng lắm l&uacute;c anh gặp những gian nan trong c&ocirc;ng việc, những bế tắc trong cuộc sống th&igrave; sự sẻ chia từ những người xung quanh gi&uacute;p anh giữ vững một niềm tin để vượt qua, củng cố th&ecirc;m trong anh t&igrave;nh y&ecirc;u d&agrave;nh cho lao động, cho cuộc đời. Đ&aacute;p lại điều đ&oacute; anh t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, hướng về cộng đồng v&agrave; quan t&acirc;m nhiều hơn đến những người xung quanh, bắt đầu từ những người gần nhất với anh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;