Phan Lê Ánh Dương – Ý tưởng sáng tạo từ rác thải của cô bé lớp 4

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015: </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phan L&ecirc; &Aacute;nh Dương &ndash; &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo từ r&aacute;c thải của c&ocirc; b&eacute; lớp 4</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;B&agrave; ch&uacute;a&rdquo; ve chai l&agrave; t&ecirc;n gọi m&agrave; một số bạn b&egrave; ở trường thường đặt cho c&ocirc; b&eacute; Phan L&ecirc; &Aacute;nh Dương, sở dĩ bạn b&egrave; hay gọi &Aacute;nh Dương với biệt danh ấy bởi v&igrave; c&ocirc; b&eacute; rất y&ecirc;u những sản phẩm được chế tạo từ r&aacute;c. Hiện tại b&eacute; Phan L&ecirc; &Aacute;nh Dương đang l&agrave; học sinh lớp 4 trường tiểu học b&aacute;n tr&uacute; Thới Tam, huyện H&oacute;c M&ocirc;n TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Yacute; tưởng từ cuộc sống</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được hỏi v&igrave; sao em lại chọn r&aacute;c thải để chế tạo những sản phẩm của m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng chọn những nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c th&igrave; em hồn nhi&ecirc;n chia sẻ: &ldquo;Mỗi người c&oacute; một sở th&iacute;ch ri&ecirc;ng, em chọn r&aacute;c thải bởi v&igrave; em muốn bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; những nguy&ecirc;n liệu gần gũi hằng ng&agrave;y đối với em&rdquo;. Một l&iacute; do kh&aacute;c nữa v&igrave; em nghĩ rằng c&oacute; rất nhiều người bị bệnh, bị khuyết tật, nhưng kh&ocirc;ng phải ai cũng bị nhiễm chất độc m&agrave;u da cam do chiến tranh g&acirc;y ra m&agrave; một phần cũng v&igrave; m&ocirc;i trường sống của mỗi người.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&uacute;c c&ograve;n nhỏ &Aacute;nh Dương đ&atilde; th&iacute;ch chơi c&aacute;c tr&ograve; chơi thiết kế, biểu diễn thời trang từ r&aacute;c&hellip;từ những tr&ograve; chơi được s&aacute;ng tạo như vậy em đ&atilde; nghĩ ra &yacute; tưởng tạo khu vui chơi dạy nghề cho trẻ em v&agrave; dạy c&aacute;c bạn nhỏ biết l&agrave;m c&aacute;c sản phẩm từ r&aacute;c thải, từ khu vui chơi sẽ c&oacute; tiền để x&acirc;y dựng một bệnh viện miễn ph&iacute; cho trẻ em ngh&egrave;o. Thế l&agrave; &yacute; tưởng Khu vui chơi dạy nghề cho trẻ em đ&atilde; được em đem đi thi &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ th&agrave;nh phố năm 2012 v&agrave; đạt giải 3, khi đ&oacute; chỉ mới học lớp 1.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc;n lớp 2, v&igrave; em l&agrave;m b&agrave;i bị nhầm lẫn giữa c&aacute; nước mặn v&agrave; c&aacute; nước ngọt, n&ecirc;n em đ&atilde; nghĩ ra m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Vừa học, vừa chơi&rdquo;, với m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y, tất cả nguy&ecirc;n liệu đều được l&agrave;m từ c&aacute;c hộp xốp đựng thức ăn rất rẻ tiền, dễ l&agrave;m v&agrave; quan trọng nhất l&agrave; giảm đi một lượng r&aacute;c thải kh&aacute; lớn từ nhiều hộp xốp bỏ đi . Em cũng đem &yacute; tưởng n&agrave;y đi thi v&agrave; em được giải ba cuộc thi &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ năm 2013.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc;n lớp 3, kh&ocirc;ng dừng lại ở đ&oacute;, &Aacute;nh Dương đ&atilde; s&aacute;ng tạo ra nhiều sản phẩm trang tr&iacute; nội thất đẹp mắt, x&acirc;y dựng l&ecirc;n &yacute; tưởng mở cửa h&agrave;ng b&aacute;n đồ thời trang từ r&aacute;c với l&iacute; do: &ldquo;Em thấy ng&agrave;y n&agrave;o th&ugrave;ng r&aacute;c cũng đầy, nhưng trong đ&oacute; c&oacute; nhiều vật dụng c&ograve;n d&ugrave;ng được, m&igrave;nh c&oacute; thể sử dụng để trang tr&iacute; cho nhiều thứ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ những suy nghĩ đ&oacute;, em lại nghĩ đến M&ocirc; h&igrave;nh khu vui chơi, hướng nghiệp dạy kỹ năng sống lưu động&nbsp;để c&oacute; thể mang đến cho c&aacute;c bạn v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa những tr&ograve; chơi m&agrave; chỉ c&oacute; ở th&agrave;nh phố lớn mới c&oacute; v&agrave; từ khu vui chơi n&agrave;y em sẽ dạy cho c&aacute;c bạn hiểu về những kh&oacute; khăn, những thiệt th&ograve;i m&agrave; người khuyết tật phải chịu. Từ đ&oacute; dạy cho c&aacute;c bạn c&aacute;ch ỗ trợ người khuyết tật trong đời sống h&agrave;ng ng&agrave;y. Từ suy nghĩ thiết thực v&agrave; s&aacute;ng tạo như thế, năm 2015 em đ&atilde; đạt giải nhất &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em vẫn thường xuy&ecirc;n khuy&ecirc;n những người bạn của m&igrave;nh kh&ocirc;ng n&ecirc;n vứt r&aacute;c bừa b&atilde;i v&agrave; c&oacute; &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường. Em c&ograve;n khuy&ecirc;n c&aacute;c bạn phụ gi&uacute;p m&igrave;nh gom r&aacute;c để l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu cho c&aacute;c sản phẩm. Với t&igrave;nh cảm ch&acirc;n th&agrave;nh của m&igrave;nh, dần dần những lời khuy&ecirc;n v&agrave; chia sẻ của em cũng được một số bạn b&egrave; đồng t&igrave;nh. Những sản phẩm từ r&aacute;c m&agrave; &Aacute;nh Dương l&agrave;m đ&oacute; l&agrave; những ch&uacute; b&uacute;p b&ecirc; nhỏ nhắn, xinh xắn với nhiều m&agrave;u sắc, chiếc đ&egrave;n để b&agrave;n học, b&igrave;nh đựng hoa&hellip; Tất cả những sản phẩm ấy đều tự tay em thiết kế từ những vỏ chai nhựa, bao ni l&ocirc;ng&hellip;Đặc biệt em c&ograve;n biết d&ugrave;ng b&atilde; c&agrave; ph&ecirc; để vẽ tranh, những bức tranh được em vẽ rất ấn tượng v&agrave; c&oacute; hồn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Mẹ l&agrave; động lực của em&rdquo; </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Người đứng sau lưng em, cũng l&agrave; chỗ dựa tinh thần động vi&ecirc;n v&agrave; gi&uacute;p đỡ em l&agrave;m những sản phẩm ấy kh&ocirc;ng ai kh&aacute;c ngo&agrave;i chị L&ecirc; Thị Huệ - Mẹ của b&eacute; Phan L&ecirc; &Aacute;nh Dương. Hiện tại c&ocirc; l&agrave; chủ nhiệm của m&aacute;i ấm Th&agrave;nh Đạt, m&aacute;i ấm của những mảnh đời k&eacute;m may mắn. Tại m&aacute;i ấm n&agrave;y chị L&ecirc; Thị Huệ cũng l&agrave; người tạo điều kiện gi&uacute;p đỡ c&aacute;c anh chị c&oacute; số phận kh&ocirc;ng được may mắn c&oacute; được c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m, từ những sản phẩm handmade b&aacute;n ra thị trường. Với tấm gương của mẹ, b&eacute; Phan L&ecirc; &Aacute;nh Dương hằng ng&agrave;y vẫn ấp ủ trong m&igrave;nh những ước mơ thật giản dị, c&oacute; những &yacute; tưởng g&igrave; mới em lại tự m&igrave;nh m&agrave;y m&ograve; đi t&igrave;m nguy&ecirc;n liệu rồi về lặng lẽ l&agrave;m, l&agrave;m xong sản phẩm em mới đi khoe với mẹ, nhờ mẹ chỉnh sửa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; ba mẹ, thầy c&ocirc;, bạn b&egrave; động vi&ecirc;n khuyến kh&iacute;ch v&agrave; những giải thưởng m&agrave; em đạt được, tất cả những điều đ&oacute; đ&atilde; thắp l&ecirc;n trong em niềm đam m&ecirc; v&agrave; ước mơ đối với r&aacute;c thải. Em chia sẻ: &ldquo;Em sẽ tiếp tục cố gắng v&agrave; nghĩ ra thật nhiều &yacute; tưởng nữa. Em mong rằng th&ocirc;ng qua những sản phẩm của m&igrave;nh mọi người sẽ chung tay g&oacute;p sức bảo vệ m&ocirc;i trường, sẽ kh&ocirc;ng vứt r&aacute;c bừa b&atilde;i v&agrave; biết ph&acirc;n loại r&aacute;c thải hợp l&iacute;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Mẹ em l&agrave; động lực của em, l&agrave; người lu&ocirc;n ủng hộ, gi&uacute;p đỡ em nhiều trong việc trong vi&ecirc;c x&acirc;y dựng những &yacute; tưởng. Đ&oacute; thường l&agrave; những &yacute; tưởng mang lại lợi &iacute;ch cho cộng đồng, v&agrave; đặc biệt l&agrave; những người k&eacute;m may mắn. Hiện nay mẹ đang gi&uacute;p em viết dự &aacute;n x&acirc;y dựng &quot;Khu vui chơi hướng nghiệp cho trẻ em &ldquo;để t&igrave;m người t&agrave;i trợ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; L&ecirc; Thị Huệ t&acirc;m sự: &ldquo;Ngay từ nhỏ &Aacute;nh Dương đ&atilde; c&oacute; sở th&iacute;ch với những sản phẩm từ r&aacute;c thải, những &yacute; tưởng v&agrave; suy nghĩ của em, c&ocirc; đều động vi&ecirc;n, khuyến kh&iacute;ch. C&ocirc; vẫn thường căn dặn em, mỗi người c&oacute; một quan điểm v&agrave; sở th&iacute;ch kh&aacute;c nhau việc n&agrave;o con nghĩ n&oacute; đ&uacute;ng v&agrave; con y&ecirc;u th&iacute;ch, đam m&ecirc; th&igrave; con cứ l&agrave;m&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay em đang suy nghĩ về &yacute; tưởng l&agrave;m sao để c&oacute; thể tiết kiệm nước, l&agrave;m sạch nước từ r&aacute;c thải. &ldquo;V&igrave; em biết nước sạch rất thiếu lại rất mắc nhất l&agrave; ở v&ugrave;ng nước mặn. Đ&acirc;y l&agrave; &yacute; tưởng mới, nhưng em kh&ocirc;ng biết c&oacute; được kh&ocirc;ng, em sẽ cố gắng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ước mơ về c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute; sẽ được thực hiện, c&ocirc; b&eacute; nhỏ nhắn, hồn nhi&ecirc;n ấy, vẫn &yacute; thức được rằng, kinh ph&iacute; sẽ l&agrave; điều kh&oacute; khăn m&agrave; em lu&ocirc;n nghĩ tới. Tiền b&aacute;n được từ c&aacute;c vật dụng r&aacute;c thải, tuy kh&ocirc;ng được bao nhi&ecirc;u nhưng em vẫn đ&oacute;ng g&oacute;p cho chương tr&igrave;nh Ước mơ của Th&uacute;y do b&aacute;o Tuổi Trẻ tổ chức. Em mong muốn c&aacute;c bệnh nhi ung thư sẽ lu&ocirc;n c&oacute; nhiều niềm vui.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tạm biệt căn nh&agrave; nhỏ c&oacute; c&ocirc; n&agrave;ng đam m&ecirc; r&aacute;c thải, t&ocirc;i lại nhớ tới c&acirc;u n&oacute;i c&ograve;n l&uacute;ng t&uacute;ng của em</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Nghệ thuật th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; s&aacute;nh bằng, em nghĩ nghệ thuật th&igrave; rất đẹp nhưng quan trọng nhất l&agrave; mỗi người phải c&oacute; t&acirc;m hồn v&agrave; tấm l&ograve;ng của m&igrave;nh trong những sản phẩm ấy&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; những điều đối với một người rất đơn giản v&agrave; b&igrave;nh thường, nhưng đối với một ai đ&oacute;, điều ấy l&agrave; cả trời ước mơ, l&agrave; những đam m&ecirc;, l&agrave; cả tấm l&ograve;ng gi&agrave;nh cho những người y&ecirc;u thương.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THƯƠNG HO&Agrave;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;