Từ sự đam mê đến khát sáng tạo công nghệ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2015: Đ&agrave;m Nguyễn Trọng Nh&acirc;n:</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ sự đam m&ecirc; đến kh&aacute;t s&aacute;ng tạo c&ocirc;ng nghệ</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Nh&acirc;n muốn chế tạo v&agrave; nh&acirc;n rộng một con r&ocirc; bốt c&oacute; thể hiểu được sở th&iacute;ch v&agrave; biểu cảm của con người&rdquo; &ndash; đ&oacute; l&agrave; &yacute; tưởng đang được ấp ủ v&agrave; rất c&oacute; thể sẽ trở th&agrave;nh hiện thực trong tương lai bởi cậu nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n Đ&agrave;m Nguyễn Trọng Nh&acirc;n trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n (ĐH Quốc gia TP.HCM).</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Học từ người thầy đầu ti&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&agrave;m Nguyễn Trọng Nh&acirc;n bản th&acirc;n trước kia đ&atilde; l&agrave; một cậu học sinh chuy&ecirc;n to&aacute;n của trường THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong (TP. HCM), trong nh&agrave; lại c&oacute; truyền thống về nghi&ecirc;n cứu c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin khi anh trai của Nh&acirc;n cũng l&agrave; một kĩ sư m&aacute;y t&iacute;nh. Được truyền thụ từ nhỏ, bởi vậy niềm đam m&ecirc; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin cứ được ấp ủ v&agrave; lớn dần trong cậu b&eacute; Nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trọng Nh&acirc;n chia sẻ, m&igrave;nh học được từ anh trai sự say m&ecirc; trong nghi&ecirc;n cứu, anh c&oacute; thể d&ugrave;ng hết năng lượng v&agrave; nhiệt huyết của m&igrave;nh khi l&agrave;m việc để tạo ra một sản phẩm tốt nhất. Anh lu&ocirc;n dạy Nh&acirc;n để đi đến th&agrave;nh c&ocirc;ng kh&ocirc;ng g&igrave; kh&aacute;c ngo&agrave;i bản th&acirc;n phải tự nỗ lực hết m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n c&ograve;n kể, ch&iacute;nh anh trai l&agrave; người thầy đầu ti&ecirc;n đ&atilde; dạy cho Nh&acirc;n những kiến thức cơ bản về lập tr&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh. &ldquo;Anh đ&atilde; phải cất c&ocirc;ng t&igrave;m những quyển s&aacute;ch hay về lập tr&igrave;nh tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh cho Nh&acirc;n đọc. Đối với Nh&acirc;n người anh n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; thần tượng để Nh&acirc;n học tập v&agrave; noi theo&rdquo; &ndash; Trọng Nh&acirc;n t&acirc;m sự về người thầy đầu ti&ecirc;n của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với Đ&agrave;m Nguyễn Trọng Nh&acirc;n tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o hay hoạt động t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng chỉ mang đến những &yacute; nghĩa thiết thực trong x&atilde; hội m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p bản th&acirc;n học được nhiều điều. Trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh 2014, Trọng Nh&acirc;n l&agrave; Đội ph&oacute; của Đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n Tin học h&oacute;a của trường ĐH KHTN &ndash; ĐH Quốc gia TP. HCM v&agrave; ki&ecirc;m lu&ocirc;n nh&oacute;m trưởng nh&oacute;m dạy Scratch trong chiến dịch. Đ&acirc;y m&ocirc; h&igrave;nh gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh tiểu học bước đầu tiếp cận với Scratch - ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh trực quan v&agrave; sinh động d&agrave;nh cho trẻ em, đồng thời r&egrave;n luyện tư duy logic th&ocirc;ng qua việc lập tr&igrave;nh c&aacute;c phần mềm m&aacute;y t&iacute;nh đơn giản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n chia sẻ: &ldquo;Hoạt động n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p Nh&acirc;n biết c&aacute;ch tổ chức chương tr&igrave;nh, học th&ecirc;m nhiều kinh nghiệm để giải quyết vấn đề, sự cố xảy ra ngo&agrave;i &yacute; muốn. Ngo&agrave;i ra x&acirc;y dựng b&agrave;i giảng bằng ng&ocirc;n ngữ Scratch c&oacute; &yacute; nghĩa gi&uacute;p cho mỗi sinh vi&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin củng cố v&agrave; t&igrave;m hiểu s&acirc;u hơn c&aacute;c kiến thức về tư duy lập tr&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Nh&acirc;n muốn đi du học ở nước ngo&agrave;i&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trọng Nh&acirc;n vừa kết th&uacute;c xong chuyến thực tập tại Canada của m&igrave;nh v&agrave;o th&aacute;ng 8 năm nay. Hiện tại, Nh&acirc;n đang c&ugrave;ng một số bạn kh&aacute;c tham gia đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu của thầy hướng dẫn về giải ph&aacute;p chứng thực an to&agrave;n với thiết bị di động v&agrave; thiết bị đeo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ r&otilde; hơn về dự &aacute;n nghi&ecirc;n cứu khoa học n&agrave;y Nh&acirc;n n&oacute;i, trong hệ thống chứng thực n&agrave;y, người d&ugrave;ng được định danh bằng đặc trưng sinh trắc d&aacute;ng đi, ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; thể mở rộng để kết hợp một số đặc trưng kh&aacute;c như khu&ocirc;n mặt, giọng n&oacute;i, v&acirc;n tay,&hellip; Hệ thống chứng thực được &aacute;p dụng trong m&ocirc;i trường tương t&aacute;c th&ocirc;ng minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đề t&agrave;i n&agrave;y sẽ gi&uacute;p người d&ugrave;ng đăng nhập v&agrave;o hệ thống một c&aacute;ch tự động v&agrave; li&ecirc;n tục m&agrave; kh&ocirc;ng phải chủ động y&ecirc;u cầu, tuy nhi&ecirc;n th&ocirc;ng tin đăng nhập sẽ rất kh&oacute; bị đ&aacute;nh cắp hay l&agrave;m giả v&igrave; th&ocirc;ng tin n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; đặc trưng sinh trắc của người d&ugrave;ng. Trong tương lai, đề t&agrave;i c&ograve;n c&oacute; tiềm năng ứng dụng trong c&aacute;c &ldquo;hệ thống tương t&aacute;c th&ocirc;ng minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;V&iacute; dụ như người ta c&oacute; thể quản l&yacute; c&aacute;c thiết bị gia dụng bằng một hệ thống ho&agrave;n to&agrave;n tự động hay sẽ c&oacute; những c&acirc;y ki-ốt được x&acirc;y dựng nhằm đưa những th&ocirc;ng tin thiết thực trong đời sống như th&ocirc;ng tin chứng kho&aacute;n hay t&igrave;nh h&igrave;nh giao th&ocirc;ng&rdquo; &ndash;Nh&acirc;n hớn hở chia sẻ về đề t&agrave;i khoa học đang nghi&ecirc;n cứu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả ban đầu m&agrave; Nh&acirc;n c&oacute; được khi tham gia đề t&agrave;i l&agrave; 2 b&agrave;i b&aacute;o khoa học quốc tế tại Mĩ v&agrave; Kh&oacute;a luận Tốt nghiệp đạt điểm tuyệt đối.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về h&agrave;nh tr&igrave;nh kế tiếp trong tương lai của m&igrave;nh, Nh&acirc;n chia sẻ rằng rất muốn tiếp tục con đường học tập v&agrave; nghi&ecirc;n cứu tại một m&ocirc;i trường ở nước ngo&agrave;i. &ldquo;Trong thời gian 3 th&aacute;ng thực tập tại Canada, Nh&acirc;n học được v&agrave; tiếp x&uacute;c rất nhiều điều hay đ&oacute; l&agrave; t&aacute;c phong l&agrave;m việc của người nước ngo&agrave;i, họ l&agrave;m việc rất hăng say v&agrave; tập trung cao độ cho c&ocirc;ng việc&rdquo; &ndash; Nh&acirc;n t&acirc;m đắc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Nhưng nếu chọn một nơi để l&agrave;m việc Nh&acirc;n sẽ trở về Việt Nam. Đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh cảm của m&igrave;nh d&agrave;nh cho qu&ecirc; hương, đất nước v&agrave; đ&oacute; cũng l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của mỗi người con mang d&ograve;ng m&aacute;u Việt đối với quốc gia, d&acirc;n tộc&rdquo; &ndash; Trọng Nh&acirc;n chia sẻ về dự định của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;