Đôi khi cũng cần một chút nước mắt...

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </span></span> <p class="ptitle" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&#272&ocirc;i khi c&#361ng c&#7847n m&#7897t ch&uacute;t n&#432&#7899c m&#7855t...</span></span></strong></span></p> <table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td><img height="169" width="220" alt="" src="cry.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="ptitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&oacute; ng&#432&#7901i n&oacute;i v&#7899i t&ocirc;i r&#7857ng su&#7889t ba n&#259m qua b&#7841n &#7845y kh&ocirc;ng kh&oacute;c. T&ocirc;i ch&#432a k&#7883p m&#7915ng (v&igrave; ngh&#297 b&#7841n ch&#7881 to&agrave;n ni&#7873m vui) th&igrave; b&#7841n n&ecirc;u l&yacute; do: kh&ocirc;ng th&#7875 kh&oacute;c &#273&#432&#7907c d&ugrave; r&#7845t mu&#7889n kh&oacute;c. H&oacute;a ra kh&oacute;c l&agrave; m&#7897t kh&#7843 n&#259ng m&agrave; &#273&ocirc;i khi c&#361ng b&#7883 l&#7845y &#273i b&#7903i c&#7843m x&uacute;c chai s&#7841n, khi n&#7895i &#273au qu&aacute; l&#7899n ho&#7863c h&#7841nh ph&uacute;c ch&#432a tr&#7885n &#273&#7847y...</span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">V&#7853y n&ecirc;n &#273&ocirc;i khi c&#361ng c&#7847n m&#7897t ch&uacute;t n&#432&#7899c m&#7855t, xem nh&#432 nh&#7855c nh&#7899 kh&#7843 n&#259ng kh&oacute;c v&#7853y! B&#7841n th&#7845y c&oacute; c&#7847n thi&#7871t &#273&#7875 &quot;&ocirc;n t&#7853p&quot; b&#7843n n&#259ng kh&oacute;c kh&ocirc;ng? L&agrave;m sao &#273&#7875 quay v&#7873 tu&#7893i th&#417 h&#7877 vui th&igrave; c&#432&#7901i, bu&#7891n th&igrave; kh&oacute;c v&agrave; bu&#7891n vui g&igrave; r&#7891i c&#361ng s&#7869 tr&ocirc;i &#273i sau m&#7897t gi&#7845c ng&#7911. Ng&#432&#7901i l&#7899n s&#7869 ph&#7843i h&#7885c h&#7887i tr&#7867 th&#417 c&aacute;ch s&#7889ng &#7845y m&#7897t c&aacute;ch c&oacute; &yacute; th&#7913c nh&#432 m&#7897t ph&#432&#417ng ph&aacute;p thi&#7873n: &quot;&#272&oacute;i &#259n, m&#7879t ng&#7911&rdquo;.</span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">L&ograve;ng tr&#7855c &#7849n ai m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; &#273&#7875 ki&#7875m tra xem t&#7915 t&acirc;m c&#7911a m&igrave;nh c&ograve;n kh&ocirc;ng, l&#7899n kh&ocirc;ng. &#272i ngang &#273&#432&#7901ng th&#7845y n&#7895i &#273au c&#7911a ai &#273&oacute; m&agrave; m&igrave;nh d&#7917ng d&#432ng l&agrave; b&#7841n bi&#7871t m&igrave;nh &#273&atilde; r&#417i r&#7909ng l&ograve;ng tr&#7855c &#7849n. Th&#7845y ai &#273&oacute; kh&oacute;c tr&#432&#7899c m&#7863t m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng &#273&#7897ng l&ograve;ng th&igrave; b&#7841n bi&#7871t l&ograve;ng b&#7841n &#273&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n l&ograve;ng tr&#7855c &#7849n&hellip;</span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&oacute; th&#7875 do b&#7841n &#273&atilde; qu&aacute; quen v&#7899i h&igrave;nh &#7843nh &#7845y khi n&oacute; l&#7907i d&#7909ng ni&#7873m tin v&agrave; l&ograve;ng tr&#7855c &#7849n m&agrave; di&#7877n ra m&#7895i ng&agrave;y n&ecirc;n b&#7841n th&#7845y b&igrave;nh th&#432&#7901ng. &#272&oacute; l&agrave; s&#7921 chai s&#7841n c&#7843m x&uacute;c do kh&aacute;ch quan. </span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Nh&#432ng ch&#7911 quan th&igrave; &#273&#432&#417ng nhi&ecirc;n l&agrave; do m&igrave;nh &iacute;t th&#7921c t&#7853p, &iacute;t qu&aacute;n t&#7915 bi v&#7899i con ng&#432&#7901i. C&oacute; ng&#432&#7901i &#273&atilde; n&oacute;i v&#7899i t&ocirc;i r&#7857ng l&agrave;m t&#7915 thi&#7879n c&oacute; c&aacute;i hay nh&#432ng l&agrave;m ho&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng nu&ocirc;i d&#432&#7905ng l&ograve;ng t&#7915 bi m&igrave;nh s&#7869 d&#7877 chai c&#7843m x&uacute;c. V&igrave; sao v&#7853y? V&igrave; c&#7913 ti&#7871p x&uacute;c v&#7899i kh&#7893 &#273au ho&agrave;i n&ecirc;n th&#7845y m&#7885i &#273au kh&#7893 na n&aacute; nhau, th&#7845y h&igrave;nh &#7843nh c&#7911a kh&#7893 &#273au &#273&atilde; quen th&igrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng c&ograve;n rung c&#7843m n&#7919a... </span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Do v&#7853y, &#273&#7875 tr&aacute;nh chai c&#7843m x&uacute;c c&#7847n ph&#7843i c&oacute; c&ocirc;ng phu th&#7921c t&#7853p t&#7915 bi qu&aacute;n, quay v&#7873 v&#7899i &quot;qu&aacute;n t&#297nh l&#7863ng&quot; &#273&#7875 kh&#7903i t&acirc;m th&#432&#417ng ng&#432&#7901i x&#7845u &aacute;c l&#7851n k&#7867 thi&#7879n l&#432&#417ng tr&ecirc;n c&#417 s&#7903 c&#7911a lu&#7853t nh&acirc;n qu&#7843. B&#7887 qu&ecirc;n vi&#7879c th&#7921c t&#7853p &#7845y l&agrave; m&#7845t h&#7871t kh&#7843 n&#259ng rung c&#7843m tr&#432&#7899c n&#7895i &#273au con ng&#432&#7901i.</span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&oacute; nh&#7919ng v&#7871t th&#432&#417ng tr&ecirc;n da th&#7883t s&#7869 l&agrave;nh ngay, h&#7871t s&#7865o, d&#7845u v&#7871t kh&ocirc;ng c&ograve;n sau m&#7897t v&agrave;i tu&#7847n. Nh&#432ng khi n&oacute; &#273&#432&#7907c t&#7841o ra b&#7903i nh&#7919ng c&aacute;i t&aacute;t t&#7915 s&#7921 s&acirc;n h&#7853n, t&acirc;m th&ugrave; h&#7857n v&agrave; thi&#7871u t&#7915 bi th&igrave; d&#7877 tr&#7903 th&agrave;nh l&#7857n roi trong t&acirc;m h&#7891n m&agrave; kh&oacute; ngu&ocirc;i ngoai, l&#7841i ph&#7843i quay v&#7873 &ocirc;m &#7845p, chuy&#7875n h&oacute;a gi&uacute;p ng&#432&#7901i g&acirc;y ra &#273i&#7873u &#273&oacute;. </span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Kh&ocirc;ng gi&#7853n, kh&ocirc;ng h&#7901n, kh&ocirc;ng o&aacute;n tr&aacute;ch nh&#432ng v&#7851n th&#7845y c&oacute; g&igrave; &#273&#7899n &#273au. Th&#7871 l&agrave; kh&oacute;c, v&igrave; ch&#432a chuy&#7875n h&oacute;a h&#7871t nh&#7919ng c&#417n &#273au &acirc;m &#7881 trong t&acirc;m h&#7891n c&#7911a c&#7843 m&igrave;nh v&agrave; ng&#432&#7901i. &#272&ocirc;i khi b&#7883 &#273&aacute;nh m&igrave;nh kh&ocirc;ng kh&oacute;c nh&#432ng ch&#7881 m&#7897t l&#7901i n&oacute;i c&#361ng &#273&#7911 l&agrave;m m&igrave;nh ph&#7843i t&#7913c t&#432&#7903i. Chuy&#7879n &#7913ng x&#7917 tr&#432&#7899c nh&#7919ng m&#7889i quan h&#7879 th&acirc;n thi&#7871t m&#7899i d&#7877 l&agrave; v&#7871t c&#7913a l&agrave;m &#273au l&ograve;ng m&agrave; kh&ocirc;ng mu&#7889n kh&oacute;c n&#432&#7899c m&#7855t c&#361ng tu&ocirc;n ch&#7843y!<br /> </span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong><em>Theo AT</em></strong> <br /> </span></span></p> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;