Phần thứ bẩy

Đoàn với các tổ chức hội của thanh niên

 

I-  Vai tṛ ṇng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

1- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vai tṛ ṇng cốt chính trị trong tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đoàn có trách nhiệm xây dựng và thành lập các tổ chức Hội của thanh niên.

         

2- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh định hướng về chính trị, tư tưởng cho hoạt động của Hội. Thường xuyên thông báo cho Hội những chủ trương công tác và chương tŕnh hoạt động của Đoàn, tham gia ư kiến với Hội để Hội xây dựng chương tŕnh phối hợp nhằm triển khai sâu rộng yêu cầu hoạt động của Đoàn trong hội viên, thanh niên.

         

3- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giới thiệu cán bộ chủ chốt của Đoàn để tiến hành hiệp thương vào cơ quan lănh đạo các cấp của Hội . Có ư kiến hiệp thương giới thiệu cán bộ chủ chốt của Hội tham gia cơ quan lănh đạo Hội cấp trên.

           

II- Trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xây dựng hội

         

1- Có kế hoạch đầu tư về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cần thiết phù hợp với điều kiện của ḿnh để đảm bảo cho hoạt động của Hội duy tŕ được thường xuyên.

         

2- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp.

         

3- Các cấp bộ Đoàn có trách nhiệm chăm lo xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Coi công tác xây dựng Hội là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đoàn. Ban Thường vụ Đoàn và thường trực Uỷ ban Hội các cấp duy tŕ nề nếp làm việc giao ban định kỳ để kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động của ḿnh.

         

4- Cán bộ Đoàn và đoàn viên phải thực sự gương mẫu, liên hệ mật thiết với thanh niên, thuyết phục và động viên hội viên, thanh niên tích cực tham gia vào các chương tŕnh hoạt động chung của Đoàn.