Chủ nhật, 06-12-2020
Công văn số 0556 -TV v/v phổ biến, vận động tham gia cuộc thi tìm hiểu “Biển đảo Việt Nam” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức
V/v phổ biến, vận động tham gia cuộc thi tìm hiểu “Biển đảo Việt Nam” V/v phổ biến, vận động tham gia cuộc thi tìm hiểu “Biển đảo Việt Nam”