Thứ bảy, 04-02-2023
Công văn 5350-CV/TĐTN-BTG.ĐN về đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
tải file tải file