Thứ ba, 06-12-2022
Bảng tính số liệu Đoàn phí 6 tháng cuối năm 2020 khu vực Quận - Huyện, Lực lượng vũ trang, Công nhân lao động
Đoàn phí KV Quận - Huyện, LLVT Đoàn phí KV Quận - Huyện, LLVT
Đoàn phí KV CNLĐ Đoàn phí KV CNLĐ