Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Các số liệu thống kê
Lịch làm việc
Chương trình
Văn kiện - Nghị quyết
Hướng dẫn
Thông báo - Công văn
Quyết định - quy chế - quy định
Báo cáo
Kế hoạch
Đề án - chuyên đề
Hệ thống văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thi đua - khen thưởng
Văn bản mới
Thư mời
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn bản năm 2018
Văn bản Đội
Văn bản Hội Sinh viên
Văn bản các chiến dịch tình nguyện
Thi đua khen thưởng
Báo cáo tuần
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
5679419
Hệ thống văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thứ ba, 19-06-2018
Mẫu biểu kèm theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước (phần 2)
  Gửi email In thông tin
PL02_biểu 20 chi quản lý Nhà nước PL02_biểu 20 chi quản lý Nhà nước
PL02_biểu 21 biên chế tiền lương PL02_biểu 21 biên chế tiền lương
Các thông tin khác
Mẫu Báo cáo số liệu cán bộ phụ trách Tư tưởng Văn hóa
Mẫu dự toán, thuyết minh thu, chi ngân sách nhà nước 2008
Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước
Tờ khai sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và đề xuất phương án xử lý
Mẫu báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Mẫu biểu đính kèm TT21_2005 ngày 22_3 công khai dự toán thu-chi năm
Mẫu biểu đính kèm Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/1/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.
Thông tư 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ
Mẫu biểu kèm theo Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Mẫu biểu kèm theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước (phần 1)
>>Xem thêm
Văn phòng Điện tử
Tra cứu thư viện
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên
Văn phòng điện tử Isoftware