THẮC MẮC, GÓP Ý
Topic: Trả lời: Hỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh?

THÀNH ĐOÀN :: Forums

Trang 1/1 (4 mục)


Posted by namtv on 09-28-2007 10:23 AM
 Tôi có 2 câu hỏi về lĩnh vực này nên mong mọi người cũng như ban quản trị nếu ai biết thì trả lời giúp:
Câu 1:Nguồn gốc Tư Tưởng Hồ Chí Minh? trong những nguồn gốc đó nguồn gốc nào quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao?
Câu 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển trong những giai đoạn nào ?Và giai đoạn nào Tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? chứng minh?
 Mong nhận được hồi âm sớm !!! tôi cảm ơn rất nhiều !!
 mail : nam_thanh_vu@yahoo.com

Posted by khungtheky20021 on 09-28-2007 11:12 PM
Bạn hỏi câu này hơi bị khó... khó không phải vì nội dung... mà khó vì nó dài quá... ngồi gõ vào chắc là ... xong luôn đôi tay quá!

Bạn đang nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh đúng không? Nếu vậy thì bạn chỉ việc ra Nhà sách, tìm những quyển sách nói về Tư tưởng Hồ Chí Minh mà ở bài đầu tiên có nói về khái niệm, nguồn gốc và các giai đoạn phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh thì cứ lấy đó mà chép vào!!!

An tâm đi! Không sai đâu mà sợ!!!

Chúc bạn tìm được tài liệu nhé!
Wink

Posted by Ha Giang on 10-12-2007 3:52 PM

Bạn có thể tìm trong sách " Gíao trình tư tưởng Hồ Chí Minh" dành cho cán bộ Đảng viên đó. Mình về thử tìm cho bạn hén. Có gì nhắn tin cho mình qua điện thọai đi 0977920092

Hy vọng sẽ gíup được bạn! Thân chào!!!!

 


Posted by tongtulenh on 04-02-2009 12:26 AM
Câu 1:Nguồn gốc Tư Tưởng Hồ Chí Minh? trong những nguồn gốc đó nguồn gốc nào quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao?

1. Khái niệm

Khái quát khái niệm TTHCM, Báo cáo chính trị Đại hội 9 (tháng 4/2001) khẳng định: "TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác Lênin, vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người,
TTHCM soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, tiếp tục soi sáng để nhân dân ta tiến lên xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất độc lập và XHCN giàu mạnh.

2. Nguồn gốc :
http://www.wattpad.com/106295-C-u-1-KH-I-NI-M-NGU-N-G-
+ Truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
+ Tinh hoa nhân loại.
+ Chủ nghĩa Mác-Lênin
+ Những phẩm chất cá nhân riêng của Hồ Chí Minh

Trong đó Chủ nghĩa Mác-Lênin là yếu tố quan trọng nhất, quyết định việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì :

- Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam mà còn là mặt trời soi sáng đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”
- Đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã nắm vững cái cốt lõi, linh hồn sống của nó, là phương pháp biện chứng duy vật, học tập, lập trường quan điểm, phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam.
- Các tác phẩm, bài viêt của Hồ Chí Minh phản ánh bản chất tư tưởng cách mạng của Người theo thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.