‘Thanh niên Thành phố với môi trường xanh, nếp sống xanh’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Nhiều &yacute; kiến của c&aacute;c đại biểu b&agrave;n bạc xoay quanh chủ đề tr&ecirc;n tại X&iacute; nghiệp m&ocirc;i trường Gia Định s&aacute;ng 02.11.&nbsp;</strong></span><span style="font-size:16px"><strong>Đ&acirc;y l&agrave; một trong năm trung t&acirc;m thảo luận của&nbsp;Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32954/racthai.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; height:446px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;<span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">ra qu&acirc;n thu gom r&aacute;c thải tại tuyến k&ecirc;nh Villa, x&atilde; Phong Ph&uacute;, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - Ảnh: Văn Dĩ.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại buổi thảo luận, c&aacute;c đại biểu cho rằng, vấn đề lớn trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường hiện nay đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; việc ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Anh Phan L&ecirc; Huy Ho&agrave;ng - Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận T&acirc;n B&igrave;nh cho rằng vấn đề ph&acirc;n loại r&aacute;c thải phải c&oacute; sự thống nhất, đồng bộ từ người d&acirc;n đến c&aacute;c bộ phận chịu tr&aacute;ch nhiệm thu gom, xử l&yacute; r&aacute;c thải. Tại địa phương của m&igrave;nh, người d&acirc;n tham gia ph&acirc;n loại r&aacute;c thải rất tốt, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c bộ phận thu gom r&aacute;c lại kh&ocirc;ng ph&acirc;n loại, r&aacute;c hữu cơ v&agrave; r&aacute;c v&ocirc; cơ đều được đưa l&ecirc;n xe mang đi c&ugrave;ng một l&uacute;c&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng &yacute; với &yacute; kiến, anh Nguyễn Ngọc Thuận - Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận Thủ Đức cũng cho rằng việc thu gom r&aacute;c vẫn c&ograve;n nhiều bất cập, người d&acirc;n ph&acirc;n loại r&aacute;c nhưng khi thu gom lại kh&ocirc;ng ph&acirc;n loại, khiến cho c&aacute;c loại r&aacute;c lại trở n&ecirc;n lẫn lộn v&agrave;o nhau.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Về vấn đề n&agrave;y, anh đề xuất trong thời gian tới n&ecirc;n thu gom r&aacute;c theo ng&agrave;y để việc ph&acirc;n loại r&aacute;c thải c&oacute; hiệu quả hơn. Anh Ngọc Thuận cũng chia sẻ th&ecirc;m: &ldquo;Với đặc th&ugrave; của quận Thủ Đức l&agrave; địa b&agrave;n c&oacute; nhiều sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n n&ecirc;n Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận đ&atilde; tổ chức những buổi đổi r&aacute;c thải nhựa lấy gia vị (muối, đường, bột ngọt, nước tương), hoạt động n&agrave;y nhận được sự hưởng ứng của đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n, nhất l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n,&nbsp;thanh ni&ecirc;n, người&nbsp;lao động trẻ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32954/dai%20su.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; height:446px; width:550px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại đức Th&iacute;ch Trung Nguyện đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chia sẻ c&aacute;ch vận động tại cơ sở t&ocirc;n gi&aacute;o, Đại đức Th&iacute;ch Trung Nguyện - Ủy vi&ecirc;n Hội đồng Trị sự Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Thư k&yacute; Ban Trị sự Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Th&agrave;nh phố; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VII cho biết, Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường, vận động b&agrave; con Phật tử kh&ocirc;ng sử dụng bao ni l&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c đồ d&ugrave;ng l&agrave;m từ c&aacute;c chất kh&oacute; xử l&yacute; như nhựa, xốp&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại đức cho biết, thời gian gần đ&acirc;y, trong tất cả c&aacute;c buổi l&agrave;m việc của Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c loại nước suối đ&oacute;ng chai để hạn chế chai nhựa thải ra m&ocirc;i trường. C&aacute;c ch&ugrave;a tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; khuyến kh&iacute;ch Phật tử hạn chế đốt nhang, đốt v&agrave;ng m&atilde; để hạn chế g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">&nbsp;Thu gom r&aacute;c thải điện tử</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chị Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Hạnh - Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 5&nbsp;cho rằng th&agrave;nh phố c&ograve;n qu&aacute; &iacute;t nơi thu gom r&aacute;c thải điện tử, đặc biệt l&agrave;&nbsp;pin đ&atilde; qua sử dụng. Chị cho biết đ&acirc;y l&agrave; loại r&aacute;c thải kh&oacute; ph&acirc;n hủy, khi đưa ra m&ocirc;i trường sẽ l&agrave;m ph&aacute;t t&aacute;n một lượng lớn c&aacute;c chất độc hại. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với vấn đề n&agrave;y, chị Hạnh cũng kiến nghị hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại c&aacute;c phường, x&atilde;, thị trấn sẽ l&agrave; lực lượng ti&ecirc;n phong, tham gia thu gom r&aacute;c thải điện tử&nbsp;đ&atilde; qua sử dụng của c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n m&igrave;nh, sau đ&oacute; mang tới những nơi chuy&ecirc;n xử l&yacute; loại r&aacute;c thải đặc biệt n&agrave;y.</span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="color:#006400"><strong>&lsquo;Th&agrave;nh phố sạch v&agrave; th&agrave;nh phố văn h&oacute;a&rsquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị <strong>Triệu Lệ Kh&aacute;nh</strong> - Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban&nbsp;Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh mong muốn từ Đại hội ng&agrave;y h&ocirc;m nay rằng tất cả đại biểu sẽ ph&aacute;t huy khẩu hiệu tr&ecirc;n trong Tết Canh T&yacute; 2020 v&agrave; những c&aacute;i Tết tiếp theo để vận động hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng tham gia.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32954/IMG_8622.JPG" style="border-style:solid; border-width:1px; width:370px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Ph&oacute; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố Triệu Lệ Kh&aacute;nh ph&aacute;t biểu tại trung t&acirc;m thảo luận</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ kinh nghiệm thực tế, chị Kh&aacute;nh chia sẻ: &ldquo;R&aacute;c th&igrave; kh&ocirc;ng thể n&agrave;o kh&ocirc;ng c&oacute; r&aacute;c v&agrave; tồn tại rất l&acirc;u rồi. Ch&uacute;ng ta hồi đ&oacute; đ&atilde; l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền chưa? C&oacute; chứ! Chị nhớ chị l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội, từ năm 1995 đ&atilde; c&oacute; chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y chủ nhật xanh. Tuy&ecirc;n truyền từ rất l&acirc;u. Thời gian đ&oacute; r&aacute;c l&uacute;c đ&oacute; nhiều chưa?&nbsp;Chưa nhiều! B&acirc;y giờ r&aacute;c rất lớn, với số lượng người hiện nay, thống k&ecirc; l&agrave; 9 triệu d&acirc;n nhưng b&acirc;y giờ khoảng 13 triệu d&acirc;n,... </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cho n&ecirc;n với lượng r&aacute;c như vậy, đ&ograve;i hỏi trong một giai đoạn mới, ch&uacute;ng ta phải c&oacute; c&aacute;ch tuy&ecirc;n truyền, vận động. Đồng thời, ch&uacute;ng ta c&oacute; giải ph&aacute;p tuy&ecirc;n truyền, vận động bảo vệ m&ocirc;i trường, n&acirc;ng cao nhận thức cho tất cả c&aacute;c&nbsp;tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n, kh&ocirc;ng chỉ học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n. Khi tuy&ecirc;n truyền m&igrave;nh thấy đối tượng n&agrave;o l&agrave; hay xả r&aacute;c, đối tượng n&agrave;o hay bỏ r&aacute;c, để m&igrave;nh khoanh v&ugrave;ng đối tượng để tập trung tuy&ecirc;n truyền. Hay l&agrave; m&igrave;nh ph&aacute;t huy được c&aacute;n bộ Hội trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền miệng để ph&ugrave; hợp đối tượng, l&agrave; người l&agrave;m gương vận động gia đ&igrave;nh,&hellip;&rdquo;.</span></p> </div> </div> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="color:rgb(0, 100, 0)"><strong>&lsquo;Bắt đầu từ việc cụ thể&rsquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32954/anh%20toan%20thang.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; width:370px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px">Anh&nbsp;Nguyễn To&agrave;n Thắng (thứ hai từ tr&aacute;i sang)&nbsp;v&agrave; c&aacute;c đại biểu tham quan&nbsp;X&iacute; nghiệp m&ocirc;i trường Gia Định&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Anh&nbsp;<strong>Nguyễn To&agrave;n Thắng</strong>&nbsp;- Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường Th&agrave;nh phố&nbsp;mong muốn </span><span style="background-color:rgb(237, 248, 230); color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:14px">hội vi&ecirc;n,</span><span style="font-size:14px"> thanh ni&ecirc;n của th&agrave;nh phố h&atilde;y bắt tay v&agrave;o h&agrave;nh động bằng những việc l&agrave;m cụ thể để bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Anh Thắng tin tưởng rằng, nếu hơn 2,9 triệu thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố c&ugrave;ng nhau h&agrave;nh động, chung tay bảo vệ m&ocirc;i trường th&igrave; sẽ mang lại những kết quả rất lớn, đồng thời sẽ lan tỏa rộng r&atilde;i ra to&agrave;n bộ người d&acirc;n th&agrave;nh phố.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>L&Ecirc; VĨNH - HỒNG TIẾN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;