Góp ý văn kiện Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên VN TPHCM lần VIII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Hiện nay, TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; khoảng 3 triệu thanh ni&ecirc;n, chiếm gần 30% d&acirc;n số của th&agrave;nh phố v&agrave; sẽ tiếp tục tăng cơ học trong thời gian tới, đ&acirc;y l&agrave; lực lượng c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/2-toi%20yeu%20to%20quoc%20toi.JPG" style="height:359px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố xếp h&igrave;nh l&aacute; cờ - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cứ mỗi 5 năm, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Đại hội nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; lại khoảng thời gian hoạt động 5 năm trước, đồng thời đề ra mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ cho 5 năm tới. V&agrave; Đại hội lần thứ VIII của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ được tổ chức v&agrave;o thời gian tới đề ra phướng hướng c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n giai đoạn 2019 - 2024, tiếp tục khẳng định m&igrave;nh l&agrave; người bạn tin cậy, th&acirc;n thiết của thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/dong%20dien.jpg" style="height:394px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng diễn Semaphore trong Ng&agrave;y hội &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Tao Đ&agrave;n - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một trong những y&ecirc;u cầu đặt ra l&agrave; Đại hội sẽ đề ra mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ g&igrave;? Chọn những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p n&agrave;o cho c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n 5 năm tới? V&agrave; việc lựa chọn đ&oacute; c&oacute; đảm bảo t&iacute;nh thực tiễn, khả thi hay kh&ocirc;ng, c&oacute; ph&aacute;t huy được t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, sự năng động của c&aacute;c đối tượng thanh ni&ecirc;n&nbsp;hay kh&ocirc;ng?</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh từ những c&acirc;u hỏi n&agrave;y, Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh rất mong sẽ nhận được c&aacute;c g&oacute;p &yacute; từ c&aacute;c anh, chị, c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Với t&iacute;nh c&aacute;ch cởi mở, s&aacute;ng tạo, rất mong rằng c&aacute;c anh, chị, c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n cũng đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p để n&oacute;i đến những vấn đề về cuộc sống giới trẻ hiện nay, về nhu cầu, nguyện vọng, điểm mạnh, điểm yếu của thanh ni&ecirc;n, của c&ocirc;ng t&aacute;c Hội, qua đ&oacute; chỉ ra cho tổ chức Hội cần quan t&acirc;m điều g&igrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c giải ph&aacute;p mới, hiệu quả nhằm tăng cường gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước; cổ vũ lối sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; phấn đấu thi đua học tập, lao động, s&aacute;ng tạo, l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ; đồng h&agrave;nh, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t triển kinh tế, khởi nghiệp; chung tay x&acirc;y dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n; ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo tham gia x&acirc;y dựng TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(0,235,255); overflow: auto;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/logo.png" style="width:120px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/download-1459070_960_720.png" style="height:25px; width:25px" />&nbsp;C&aacute;c anh, chị, c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tải văn bản tại đ&acirc;y:&nbsp;</strong></em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/extensionfiles/12/ICON-WORD_1.gif" style="height:15px; width:16px" />&nbsp;&nbsp;<a href="https://drive.google.com/file/d/1TrWDmeUCec9mzjai7ShZZs-mELIwhUZj/view?usp=sharing">Dự thảo B&aacute;o c&aacute;o</a><br /> &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/extensionfiles/12/ICON-WORD_1.gif" style="height:15px; width:16px" />&nbsp;&nbsp;<a href="https://drive.google.com/file/d/1Ug6xv8K4FSRv7XSkkP9NzmbCJ1DGwEb9/view?usp=sharing">Dự thảo Phương hướng</a></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/gps_glyph_convert-512.png" style="height:30px; margin:1px 2px; width:30px" />Địa điểm gửi g&oacute;p &yacute;:</span><strong><span style="font-size:14px">&nbsp;VĂN PH&Ograve;NG HỘI LHTN VN TP. HỒ CH&Iacute; MINH </span></strong><span style="font-size:14px"><em>(Số 05, Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng, Q.1)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32818/dt.png" style="background-color:rgb(0, 235, 255); font-size:14px; height:25px; margin-left:2px; margin-right:2px; text-align:justify; width:25px" />&nbsp;<span style="font-size:14px">Email<strong>: banmattrantd@gmail.com</strong> hoặc&nbsp;</span><strong><span style="font-size:14px">hoilhtn@tphcm.gov.vn&nbsp; -&nbsp;</span></strong><span style="font-size:14px">ĐT:</span><strong><span style="font-size:14px">&nbsp;38.225540</span></strong></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>L&Acirc;M DŨNG</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;