SÔI NỔI CÁC Ý KIẾN TẠI DIỄN ĐÀN “XÂY DỰNG GIÁ TRỊ MẪU HÌNH THANH NIÊN THỜI KỲ MỚI, GIAI ĐOẠN 2019 – 2022”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Nhằm t&igrave;m kiếm những giải ph&aacute;p thiết thực, gi&uacute;p triển khai c&oacute; hiệu quả việc x&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Diễn đ&agrave;n &ldquo;X&acirc;y dựng gi&aacute; trị h&igrave;nh mẫu thanh ni&ecirc;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;thời kỳ mới&rdquo;, giai đoạn 2019 &ndash; 2022 với sự tham gia của hơn 50 bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;Diễn đ&agrave;n được tổ chức lồng gh&eacute;p v&agrave;o c&aacute;c buổi họp giao ban theo từng khối, khu vực v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y 13, 18/9 v&agrave; 01/10/2019 đ&atilde; tạo sự thuận tiện cho c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trao đổi, b&agrave;y tỏ những &yacute; kiến, quan điểm của m&igrave;nh về những nội dung xoay quanh chủ để x&acirc;y dựng gi&aacute; trị h&igrave;nh mẫu thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin TP. Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ mới.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Từ kết quả của diễn đ&agrave;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tiếp tục c&oacute; hướng dẫn cụ thể s&aacute;t với thực tiễn triển khai tại cơ sơ Đo&agrave;n, trong đ&oacute; năm 2019 sẽ tập trung c&aacute;c giải ph&aacute;p để hướng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện cặp gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh &ldquo;Đạo đức &ndash; Tr&aacute;ch nhiệm&rdquo; gắn với đặc th&ugrave; từng khu vực, qua đ&oacute; g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; bồi dưỡng lớp thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu thời kỳ mới&nbsp;<span style="font-family:inherit"><span style="color:transparent; font-family:inherit; font-size:16px">🌟</span></span><span style="font-family:inherit"><span style="color:transparent; font-family:inherit; font-size:16px">💥</span></span><span style="font-family:inherit"><span style="color:transparent; font-family:inherit; font-size:16px">🌟</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;