Sôi nổi Liên hoan các nhóm văn nghệ tuyên truyền năm 2019 khu vực trường học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 30/9, Đại học Kinh tế - Luật &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m văn nghệ tuy&ecirc;n truyền năm 2019 &ndash; Cụm cơ sở Đo&agrave;n khu vực trường học. Chương tr&igrave;nh được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Trung t&acirc;m quản l&yacute; K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức tại K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Khu B (Đ&ocirc;ng H&ograve;a, Dĩ An, B&igrave;nh Dương) với chủ đề &ldquo;Kh&aacute;t vọng Tuổi trẻ&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2019, Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m văn nghệ tuy&ecirc;n truyền c&aacute;ch mạng đ&atilde; trở lại với sự tranh t&agrave;i ở ba khu vực đối tượng: Cụm C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động, Cụm Quận Huyện v&agrave; Cụm Trường học. Kết th&uacute;c v&ograve;ng thi cụm, 7 nh&oacute;m xuất sắc nhất sẽ tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng chung kết xếp hạng. Chương tr&igrave;nh được trực tiếp tr&ecirc;n Fanpage Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&ecirc;m thi thứ ba c&oacute; sự g&oacute;p mặt của 20 Đo&agrave;n trường đại học, cao đẳng, trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. C&aacute;c đơn vị c&oacute; những tiếc mục văn nghệ tuy&ecirc;n truyền được chuẩn bị chu đ&aacute;o, mang nhiều m&agrave;u sắc. C&oacute; đơn vị sử dụng thể loại acoustic, bix box, guitar, organ, &hellip; trong c&aacute;c ca kh&uacute;c tuy&ecirc;n truyền c&aacute;ch mạng, tạo n&ecirc;n sự trẻ trung, mới mẻ. C&oacute; đơn vị h&aacute;t về thanh ni&ecirc;n trong thời đại mới, h&aacute;t về những chặn đường lịch sử, từ m&agrave;u xanh &aacute;o l&iacute;nh đến m&agrave;u xanh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, những tiết mục thể hiện vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c tiết mục c&ograve;n kết hợp s&acirc;n khấu h&oacute;a với những tr&iacute;ch đoạn kịch n&oacute;i gi&agrave;u cảm x&uacute;c, l&ocirc;i cuốn kh&aacute;n giả. Hơn 2000 kh&aacute;n giả l&agrave; sinh vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; một đ&ecirc;m thưởng thức &acirc;m nhạc đặc sắc.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32846/IMG_4912.JPG" style="height:259px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần dự thi của Đo&agrave;n Khối Bộ Văn h&oacute;a - Thể thao v&agrave; Du lịch</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Gi&aacute;m khảo chấm giải đ&ecirc;m thi Cụm Trường học c&oacute; Nghệ sĩ Nh&acirc;n d&acirc;n H&agrave; Thế Dũng &ndash; Hiệu trưởng trường m&uacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh, chủ tịch Hội nghệ sĩ m&uacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Nhạc sĩ Quỳnh Hợp, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung; Đạo diễn Nguyễn Hồng Ph&uacute;c &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bằng c&acirc;u chuyện về những người phụ nữ hậu phương trong kh&aacute;ng chiến, Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế - Luật &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh thể hiện tiết mục L&ecirc;n Ng&agrave;n do nhạc sĩ Ho&agrave;ng Việt s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất Cụm Trường học. Qua đ&oacute;, nh&oacute;m văn nghệ tuy&ecirc;n truyền Đại học Kinh tế - Luật c&ugrave;ng với nh&oacute;m văn nghệ tuy&ecirc;n truyền Đại học S&agrave;i G&ograve;n bước v&agrave;o V&ograve;ng Chung kết được tổ chức tại Phố Đi bộ Nguyễn Huệ, dự kiến diễn ra trong th&aacute;ng 10/2019.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32846/IMG_4675.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần dự thi của Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m văn nghệ tuy&ecirc;n truyền g&oacute;p phần gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bồi đắp tinh thần y&ecirc;u nước, l&ograve;ng tự h&agrave;o về truyền thống đấu tranh của d&acirc;n tộc, để bảo vệ tổ quốc của tuổi trẻ th&agrave;nh phố, đồng thời nhằm ph&aacute;t huy hiệu quả của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m tuyền truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng khu vực trường học trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, cổ vũ văn h&oacute;a, văn nghệ, g&oacute;p phần định hướng văn h&oacute;a &acirc;m nhạc, thường thức cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32846/4.JPG" style="height:345px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Đại học Kinh tế - Luật &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m văn nghệ tuy&ecirc;n truyền năm 2019 &ndash; Cụm cơ sở Đo&agrave;n khu vực trường học</span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32846/3.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c đ&ecirc;m thi thứ 3 Cụm Trường học, c&aacute;c nh&oacute;m văn nghệ tuy&ecirc;n truyền c&aacute;ch mạng sẽ t&iacute;ch cực tập luyện cho V&ograve;ng Chung kết diễn ra tại Phố Đi bộ Nguyễn Huệ trong th&aacute;ng 10/2019. V&ograve;ng Chung kết hứa hẹn sẽ c&oacute; những tiết mục đặc sắc, tuyền truyền, lan tỏa &yacute; nghĩa cao đẹp, sức mạnh của c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng, gi&uacute;p cho tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c thấu hiểu, mạnh mẻ, vững bước tương lai x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố, x&acirc;y dựng đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH TUẤN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;