Hội viên, thanh niên Q.4 năng động, sáng tạo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n Quận 4 năng động, s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng Quận 4 gi&agrave;u đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Đ&oacute; l&agrave; khẩu hiệu của Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Q.4 lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32709/UB%20Hoi%20Q4.jpg" style="height:404px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 11.8 tại Trung t&acirc;m bồi dưỡng ch&iacute;nh trị quận. Tham dự đại hội c&oacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Phan Thị Thanh Phương, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN TP Ng&ocirc; Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n Do&atilde;n Trường Quang, B&iacute; thư Quận ủy Q.4 Trần Ho&agrave;ng Danh, Chủ tịch UBND Q.4 Trần Ho&agrave;ng Qu&acirc;n, &hellip; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Quận ủy Q.4, đại diện c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể quận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Điểm s&aacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c hội</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong 5 năm qua (2014 &ndash; 2019), c&ugrave;ng với tiến độ ph&aacute;t triển chung của Th&agrave;nh phố, Quận 4 được xem l&agrave; trung t&acirc;m ph&aacute;t triển c&aacute;c lĩnh vực dịch vụ, văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục &ndash; đ&agrave;o tạo, c&aacute;c cơ sở hạ tầng, giao th&ocirc;ng, đ&ocirc; thị; thu h&uacute;t số lượng lớn thanh ni&ecirc;n đến lao động, sinh sống v&agrave; học tập.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thanh ni&ecirc;n Q.4 tăng về số lượng v&agrave; đa dạng về th&agrave;nh phần, hiện nay, to&agrave;n quận c&oacute; 43.153 thanh ni&ecirc;n trong đ&oacute; c&oacute; 14.904 hội vi&ecirc;n, 16 cơ sở hội, 51 chi hội khu phố, 45 chi hội ngo&agrave;i nh&agrave; nước, 264 c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m v&agrave; 251 tổ thanh ni&ecirc;n tự quản.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ thực tiễn phong tr&agrave;o đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh lớp thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực, c&oacute; &yacute; ch&iacute; lập th&acirc;n lập nghiệp, sống c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội v&agrave; &yacute; thức được tr&aacute;ch nhiệm trong việc x&acirc;y dựng địa phương, đơn vị; từ đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; nhiều gương điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực, với 1.817 gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực được vinh danh, với 150 gương &ldquo;Người con hiếu thảo&rdquo; được tương dương cấp quận v&agrave; c&oacute; 295 gương được tuy&ecirc;n dương tại 15 cơ sở hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm s&aacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội l&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n của tổ chức Hội. 5 năm qua, Ủy ban Hội Q.4 đ&atilde; ph&aacute;t huy Văn ph&ograve;ng tư vấn, hỗ trợ kinh tế thanh ni&ecirc;n Q. 4 giới thiệu việc l&agrave;m, tư vấn cho hơn 662 lượt thanh ni&ecirc;n v&agrave; 282 trường hợp c&oacute; việc l&agrave;m ổn định trong thời gian 3 - 6 th&aacute;ng; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 23.000 học sinh; c&oacute; 158 học sinh v&agrave; bộ đội xuất ngũ giảm học ph&iacute;, dạy nghề miễn ph&iacute;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32709/San%20pham%20cua%20tnq4.jpg" style="height:389px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Một số sản phẩm handmade của c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n Q.4</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ủy ban Hội Q.4 đ&atilde; thực hi&ecirc;̣n hiệu quả giải ph&aacute;p &ldquo;Trợ nghề trao tay, việc l&agrave;m c&oacute; ngay&rdquo; trao vốn hỗ trợ học nghề, l&agrave;m kinh tế cho 25 bạn với số tiền hơn một tỷ đồng từ nguồn BIDV, quỹ xo&aacute; đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o, quỹ &ldquo;Bạn gi&uacute;p bạn&rdquo;&hellip;Đồng thời, Ủy ban Hội Q.4 đ&atilde; th&agrave;nh lập C&acirc;u lạc bộ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp Q.4 với c&aacute;c chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp x&uacute;c, gặp gỡ giữa l&atilde;nh đạo Quận với doanh nghiệp&rdquo;, hội chợ k&iacute;ch cầu, s&agrave;n giao dịch việc l&agrave;m, c&agrave; ph&ecirc; khởi nghiệp,&hellip;. Tổng kinh ph&iacute; ph&aacute;t vay 29,5 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32709/q.4.jpg" style="height:377px; width:555px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Sinh hoạt C&acirc;u lạc bộ Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp​ Q.4 - Ảnh: Mỹ Duy&ecirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Hội Q.4 ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y dựng tuyến đường Bến V&acirc;n Đồn &ndash; Tuyến đường thanh ni&ecirc;n&rdquo;, đảm bảo c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; văn minh, sạch đẹp, an to&agrave;n. Việc thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; dần n&acirc;ng cao được &yacute; thức của người d&acirc;n trong việc bảo vệ m&ocirc;i trường, giữ g&igrave;n an ninh trật tự, tu&acirc;n thủ tốt việc thực hiện Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ, đường thủy; người d&acirc;n kh&ocirc;ng c&acirc;u c&aacute; tr&ecirc;n dọc tuyến k&ecirc;nh&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&acirc;u chuyện 4.0</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n b&ecirc;n cạnh những thuận lợi, do Q.4 đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&ocirc; thị h&oacute;a, cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế c&ograve;n chưa ho&agrave;n thiện n&ecirc;n chưa đ&aacute;p ứng đầy đủ nhu cầu ph&aacute;t triển của thanh ni&ecirc;n. H&agrave;ng năm, thanh ni&ecirc;n nhập cư ng&agrave;y một tăng v&agrave; đa dạng, đặc biệt l&agrave; thanh ni&ecirc;n tri thức tại c&aacute;c khu chung cư, cao ốc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">140 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Q. 4 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 đ&atilde; c&ugrave;ng thảo luận, b&agrave;n bạc để t&igrave;m ra c&aacute;c giải ph&aacute;p khắc phục, đặc biệt trong thời kỳ C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&ugrave;ng nhau thảo luận về c&aacute;c giải ph&aacute;p xoay quanh 4 tổ chuy&ecirc;n đề: C&acirc;u chuyện sống xanh - Chuyện của ch&uacute;ng ta; Khởi nghiệp - lập nghiệp, Hội nhập - Ph&aacute;t triển, Kh&ocirc;ng gian ảo - C&acirc;u chuyện thật.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều &yacute; kiến đều đồng thuận phải tăng cường tập hợp c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m kh&ocirc;ng trực thuộc tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội; đa dạng c&aacute;c loại h&igrave;nh tập hợp thanh ni&ecirc;n theo sở th&iacute;ch, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, th&agrave;nh lập c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ đội nh&oacute;m ph&ugrave; hợp với th&agrave;nh phần thanh ni&ecirc;n như: thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n t&ocirc;n gi&aacute;o, thanh ni&ecirc;n sinh sống v&agrave; l&agrave;m việc tại c&aacute;c chung cư, cao ốc văn ph&ograve;ng&hellip;; x&aacute;c lập giải ph&aacute;p tập hợp thanh ni&ecirc;n đang tham gia c&aacute;c nh&oacute;m tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n c&oacute; sở th&iacute;ch với c&aacute;c hoạt động cộng đồng. Những nội dung n&agrave;y đ&atilde; được đưa v&agrave;o phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Hội giai đoạn 2019 &ndash; 2024.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32709/thong%20nhat.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đại biểu thống nhất</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; hiệp thương 29 anh, chị th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội kh&oacute;a IV, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024. Trong đ&oacute;&nbsp;chị Ng&ocirc; Như Ngọc giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Q.4 v&agrave; anh L&ecirc; Ph&uacute;c Nguy&ecirc;n, chị T&ocirc; Phương Thảo chức danh Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận; hiệp thương đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII với 8 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 2 đại biểu dự khuyết.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32709/Q4%20trong%20trai%20tim%20toi.jpg" style="height:412px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">TH&Uacute;Y NHI</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

Agile Việt Nam
;