Những kỷ niệm Mậu Thân của chú Phạm Chánh Trực

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="text-align: justify;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30212/h33.jpg" style="height:391px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực (b&igrave;a phải) trong căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n thời chống Mỹ.</em></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#FF0000">1. Nhiều đồng ch&iacute; đ&atilde; &ldquo;lưu &yacute;&rdquo; t&ocirc;i: N&oacute;i về Mậu Th&acirc;n kh&oacute; lắm. Nhiều &yacute; kiến chưa thống nhất. Tốt hơn l&agrave; chờ đợi sự đ&aacute;nh gi&aacute;, tổng kết của l&atilde;nh đạo đối với sự kiện đặc biệt n&agrave;y của kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước&hellip;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px">T&ocirc;i thường sốt ruột khi đứng trước những b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute; m&agrave; cuộc sống b&agrave;y ra trước mặt. Đối với &ldquo;sự kiện Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968&rdquo;, c&ograve;n l&agrave; nỗi ấm ức trong l&ograve;ng. C&oacute; điều g&igrave; đ&oacute; buộc m&igrave;nh phải tự kiềm chế, trong khi khả năng c&oacute; thể l&agrave;m hơn. Đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh huống diễn ra ng&agrave;y 31-1-1968 tức ng&agrave;y mồng 2 Tết Mậu Th&acirc;n tại &ldquo;thủ đ&ocirc;&rdquo; của chế độ Mỹ ngụy.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng nhớ lại: Nửa đ&ecirc;m s&uacute;ng nổ gi&ograve;n gi&atilde; giữa trung t&acirc;m S&agrave;i G&ograve;n, tiếng bộc ph&aacute; ầm vang&hellip; đ&uacute;ng l&agrave; hướng những cơ quan đầu n&atilde;o: T&ograve;a đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu, Tổng nha cảnh s&aacute;t&hellip; R&otilde; r&agrave;ng lực lượng biệt động S&agrave;i G&ograve;n xuất k&iacute;ch. Trực thăng đ&atilde; cất c&aacute;nh, quần thảo. Bốn ph&iacute;a bừng l&ecirc;n những vầng s&aacute;ng soi v&agrave;o &aacute;nh mắt của người d&acirc;n th&agrave;nh phố bỗng thức giấc, n&ocirc;n nao.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n với ba lực lượng tổ chức lại theo y&ecirc;u cầu tổng tấn c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy ra qu&acirc;n trong t&igrave;nh thế &ldquo;tự động&rdquo;. Tất cả ba lực lượng (ch&iacute;nh trị c&ocirc;ng khai, ch&iacute;nh trị vũ trang, vũ trang biệt động) của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; được qu&aacute;n triệt &ldquo;Nghị quyết Quang Trung&rdquo;, đ&atilde; tập dượt khởi nghĩa vũ trang, đ&atilde; nhận mục ti&ecirc;u chiến đấu v&agrave; địa b&agrave;n hoạt động&hellip; chỉ c&oacute; &ldquo;ng&agrave;y N, giờ G&rdquo; l&agrave; c&ograve;n chờ lệnh. Nhưng mệnh lệnh đ&atilde; kh&ocirc;ng đến kịp v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n phải tự quyết định phương &aacute;n h&agrave;nh động theo tinh thần chủ trương đ&atilde; c&oacute; của Th&agrave;nh ủy v&agrave; Bộ chỉ huy tiền phương.</span></p> <p><strong><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px">2. Cần phải l&ugrave;i xa th&ecirc;m một ch&uacute;t để cảm nhận r&otilde; hơn kh&iacute; thế Mậu Th&acirc;n.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px">Bấy giờ l&agrave; thời kỳ cao điểm của chiến tranh cục bộ, cuộc chiến tranh &ldquo;b&oacute;c vỏ tr&aacute;i đất&rdquo;. Đang c&oacute; mặt tr&ecirc;n chiến trường miền Nam hơn nửa triệu qu&acirc;n Mỹ, với tất cả trang bị hiện đại về vũ kh&iacute; v&agrave; phương tiện chiến tranh, kể cả ph&aacute;o đ&agrave;i bay B52 v&agrave; hạm đội 7 Th&aacute;i B&igrave;nh Dương - tất nhi&ecirc;n trừ vũ kh&iacute; hạt nh&acirc;n. C&ugrave;ng với Mỹ l&agrave; lực lượng chư hầu &Uacute;c, T&acirc;n T&acirc;y Lan, Nam Triều Ti&ecirc;n v&agrave; một triệu qu&acirc;n bản xứ. Gần như kh&ocirc;ng một ph&uacute;t n&agrave;o vắng tiếng s&uacute;ng ở mặt đất v&agrave; tiếng m&aacute;y bay gầm r&uacute; tr&ecirc;n bầu trời. Th&agrave;nh phố đầy ngộp l&iacute;nh Mỹ v&agrave; cảnh s&aacute;t c&ocirc;ng an ngụy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Nhưng hai cuộc phản c&ocirc;ng chiến lược m&ugrave;a kh&ocirc; của Mỹ đ&atilde; bị đ&aacute;nh quỵ, c&aacute;c chiến dịch Mahattan, C&eacute;dar Falls, Junction city đ&atilde; bị thảm bại, l&agrave;m k&iacute;ch th&iacute;ch phong tr&agrave;o du k&iacute;ch chiến tranh lan nhanh đến ngoại &ocirc; th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 20/12/1967, nh&acirc;n kỷ niệm th&agrave;nh lập Mặt trận D&acirc;n tộc Giải ph&oacute;ng miền Nam, c&ugrave;ng với c&aacute;c đơn vị kh&aacute;c của S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t động đợt đấu tranh &ldquo;tập dượt&rdquo; quần ch&uacute;ng v&agrave; thăm d&ograve; bộ m&aacute;y đ&agrave;n &aacute;p: c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trường đại học v&agrave; trung học trọng điểm đ&atilde; đồng loạt h&agrave;nh động: treo cờ giải ph&oacute;ng, rải truyền đơn, viết khẩu hiệu, gi&agrave;nh diễn đ&agrave;n k&ecirc;u gọi quần ch&uacute;ng chống Mỹ cứu nước; c&aacute;c đội vũ trang tự vệ v&agrave; biệt động tiến c&ocirc;ng hơn 20 trận giữa th&agrave;nh phố tạo ra một kh&ocirc;ng kh&iacute; hoang mang lo sợ đối với kẻ th&ugrave;. Quần ch&uacute;ng cảm thấy ch&iacute;nh quyền địch bất lực, c&agrave;ng n&ocirc; nức với kh&iacute; thế khởi nghĩa từng phần ở n&ocirc;ng th&ocirc;n dội về.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; sửa soạn Tết, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; quần ch&uacute;ng c&aacute;ch mạng nội th&agrave;nh đ&atilde; k&eacute;o nhau v&agrave;o khu giải ph&oacute;ng, &ldquo;về qu&ecirc;&rdquo; thăm viếng v&agrave; để tiếp x&uacute;c với Mặt trận, tiếp nhận c&ocirc;ng t&aacute;c của Mặt trận giao.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng kh&iacute; tr&agrave;n đầy sức sống. Ai nấy n&ocirc; nức chuẩn bị đ&oacute;n mừng ng&agrave;y đổi đời kh&ocirc;ng xa. C&aacute;n bộ v&agrave; cơ sở Đo&agrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave;o căn cứ để tập dượt kế hoạch vũ trang gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền, l&agrave;m việc suốt 24/24, ch&acirc;n đi kh&ocirc;ng b&eacute;n g&oacute;t, cứ như l&agrave; bay tr&ecirc;n mặt đất. Thỉnh thoảng c&ograve;n phải ngưng việc lại để &ldquo;tham gia khởi nghĩa&rdquo; với địa phương: khắp c&aacute;c l&agrave;ng x&atilde; Bến Tre, Mỹ Tho, Long An, B&igrave;nh Dương, Củ Chi&hellip; những nơi ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&oacute;ng căn cứ cũng đang ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng khởi nghĩa từng phần. Tiếng trống m&otilde; inh tai. Tiếng ch&acirc;n th&igrave;nh thịch suốt ng&agrave;y đ&ecirc;m. Chưa từng c&oacute; c&aacute;i Tết n&agrave;o trong chiến tranh &aacute;c liệt m&agrave; b&agrave; con n&ocirc;ng th&ocirc;n dọn dẹp, sửa sang nh&agrave; cửa, qu&eacute;t s&acirc;n, qu&eacute;t đường v&agrave; o bế h&agrave;ng r&agrave;o b&ocirc;ng bụp, b&ocirc;ng giấy tươi tắn, rộn r&agrave;ng như vậy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Thật l&agrave; điều kh&oacute; hiểu của chiến tranh. Nhưng cũng l&agrave; biện chứng của cuộc chiến Việt Nam. Bởi v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; niềm lạc quan c&aacute;ch mạng ấy th&igrave; tuổi trẻ ch&uacute;ng t&ocirc;i ắt h&eacute;o hon, rũ riệt! Nhiều đồng ch&iacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i sau Mậu Th&acirc;n bị địch bắt, mang cả kh&iacute; thế nổi dậy tưng bừng đ&oacute; v&agrave;o t&ugrave;, l&agrave;m thay đổi kh&iacute; sắc trại giam.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trở lại nội th&agrave;nh, c&aacute;c x&iacute; nghiệp, c&aacute;c trường học, chợ b&uacute;a v&agrave; x&oacute;m lao động&hellip; khắp nơi, mọi người cảm thấy kh&ocirc;ng kh&iacute; căng thẳng, dồn chứa nhưng kh&oacute; biết từ đ&acirc;u, do đ&acirc;u. C&oacute; thể do tiếng bom B52 đ&atilde; rất gần, thậm ch&iacute; trong đ&ecirc;m đ&ocirc;i khi những chấn động của bom rải thảm l&agrave;m rung rinh c&aacute;c cửa k&iacute;nh nh&agrave; cao tầng. Hay c&oacute; thể do b&aacute;o ch&iacute; S&agrave;i G&ograve;n đầy ắp những tin chiến sự, đặc biệt l&agrave; những mẩu tin Việt cộng xuất hiện nơi n&agrave;y nơi kh&aacute;c ngay trong l&ograve;ng th&agrave;nh phố, khi th&igrave; một l&aacute; cờ Mặt trận &ldquo;to bằng chiếc đệm&rdquo;, khi th&igrave; lựu đạn t&ocirc;ng v&agrave;o xe Mỹ&hellip; Cũng c&oacute; thể do những &ldquo;vụ lộn xộn&rdquo; cứ diễn ra, k&eacute;o theo sự tranh c&atilde;i li&ecirc;n mi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh của mọi từng lớp x&atilde; hội: sinh vi&ecirc;n hội thảo đ&ograve;i h&ograve;a b&igrave;nh bị cảnh s&aacute;t bao v&acirc;y&nbsp; bắn phi tiễn; c&ocirc;ng nh&acirc;n cảng l&atilde;n c&ocirc;ng kh&ocirc;ng bốc dỡ vũ kh&iacute; lại n&oacute;i l&agrave; đ&ograve;i tăng lương, học sinh trung học cũng r&uacute;c ra r&uacute;c r&iacute;ch, kh&ocirc;ng lo học m&agrave; cứ chuyền tay những b&agrave;i ca tranh đấu. Người th&igrave; n&oacute;i: lộn xộn ho&agrave;i l&agrave;m sao m&agrave; sống được. Kẻ lại kh&ocirc;ng chịu: sống kh&ocirc;ng được th&igrave; sao tr&aacute;nh khỏi lộn xộn ho&agrave;i. N&oacute;i g&igrave; th&igrave; n&oacute;i, mỗi khi cảnh s&aacute;t d&agrave;n qu&acirc;n bao v&acirc;y cả x&oacute;m để l&ugrave;ng kiếm thanh ni&ecirc;n, th&igrave; ai nấy đều đổ x&ocirc; ra đầu hẻm, g&acirc;y sự, tr&igrave; ho&atilde;n&hellip; để cho đ&aacute;m trẻ kịp chạy trốn bắt l&iacute;nh. Vậy th&igrave; ai cũng tạo ra &ldquo;lộn xộn&rdquo; cả. Gần Tết, nh&acirc;n d&acirc;n đi lại c&agrave;ng dồn dập, d&ograve;ng giao lưu tấp nập giữa th&agrave;nh thị v&agrave; n&ocirc;ng th&ocirc;n, đưa cả m&ugrave;i vị chiến tranh v&agrave;o th&agrave;nh phố, trong lời n&oacute;i, trong bộ dạng của trẻ em, b&agrave; mẹ; nhất l&agrave; trong &aacute;nh mắt vừa u uất đau khổ vừa long lanh hận th&ugrave;, thấp tho&aacute;ng khắp nơi trong th&agrave;nh phố. Rồi khi c&oacute; cơ hội th&igrave; h&agrave;ng trăm, h&agrave;ng ng&agrave;n những gương mặt, những &aacute;nh mắt ấy tụ lại, h&ograve;a lẫn động th&aacute;i bộc ph&aacute;t năng nổ của người d&acirc;n th&agrave;nh phố, l&agrave;m tăng th&ecirc;m kh&iacute; thế xung thi&ecirc;ng, &agrave;o &agrave;o như th&aacute;c đổ xuống đường.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng kh&iacute; gi&aacute;p Tết Mậu Th&acirc;n căng thẳng v&agrave; mong chờ. Quần ch&uacute;ng mong thay đổi cuộc sống khổ nhọc v&agrave; lo &acirc;u, mong chiến tranh sớm chấm dứt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i chờ đợi sự &ldquo;b&ugrave;ng nổ c&aacute;ch mạng&rdquo;. Th&agrave;nh ủy chỉ thị một kế hoạch &ldquo;tổng dượt quần ch&uacute;ng&rdquo; đồng thời cũng để l&agrave;m cho địch &ldquo;quen mắt&rdquo;. Vậy l&agrave; bộ phận c&ocirc;ng khai của Th&agrave;nh Đo&agrave;n lao v&agrave;o tổ chức Hội Tết Quang Trung. Tổng hội Sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n, đo&agrave;n văn nghệ thanh ni&ecirc;n sinh vi&ecirc;n học sinh S&agrave;i G&ograve;n thỏa sức b&agrave;y binh bố trận, một trận đồ vừa ngoạn mục vừa chứa đầy cạm bẫy, với quy&nbsp; m&ocirc; tập hợp chưa từng c&oacute; ở S&agrave;i G&ograve;n trước đ&oacute;, bằng đủ &acirc;m thanh, &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; sắc m&agrave;u lộng lẫy, uy nghi.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>3. M&atilde;i sau n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i mới biết rằng một c&aacute;nh vũ trang biệt động của Th&agrave;nh Đo&agrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; phối hợp với Tiểu đo&agrave;n 2 qu&acirc;n giải ph&oacute;ng thọc s&acirc;u v&agrave;o th&agrave;nh phố ở hướng T&acirc;y Nam, v&agrave;o đến Vườn L&agrave;i Ng&atilde; Bảy. </strong></span></span>Trong khi đ&oacute;, b&ecirc;n kia b&ugrave;ng binh Ng&atilde; Bảy, c&aacute;c bộ phận của lực lượng II Th&agrave;nh Đo&agrave;n hoạt động c&oacute; hiệu quả ở khu vực B&agrave;n Cờ Vườn Chuối, l&agrave;m cho ch&iacute;nh quyền địch bị t&ecirc; liệt, tạo ra một trạng th&aacute;i quần ch&uacute;ng l&agrave;m chủ ở khu vực n&agrave;y suốt ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m mồng 2 Tết. Chỉ c&aacute;ch nhau một c&aacute;i b&ugrave;ng binh! Chỉ một &ldquo;với tay&rdquo; th&igrave; hai lực lượng - lực lượng nổi dậy tại chỗ v&agrave; qu&acirc;n giải ph&oacute;ng - c&oacute; thể kết th&agrave;nh sức c&ocirc;ng ph&aacute; m&atilde;nh liệt v&agrave;o trung t&acirc;m &ldquo;thủ đ&ocirc;&rdquo; Mỹ ngụy. Chừng đ&oacute; chưa biết t&igrave;nh h&igrave;nh chung sẽ diễn biến ra sao.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Cũng như vậy, một bộ phận kh&aacute;c của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, x&aacute;p v&ocirc; đơn vị vũ trang đ&aacute;nh chiếm Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh, một c&aacute;nh nữa c&ugrave;ng tiểu đo&agrave;n 6 tiến như vũ b&atilde;o v&agrave;o Chợ Lớn - B&igrave;nh Thới phối hợp với c&aacute;c lực lượng tại chỗ ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng l&ecirc;n l&agrave;m chủ một khu vực rộng lớn.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Quần ch&uacute;ng đổ xuống đường, mang cả thức ăn ra khao qu&acirc;n. Qu&acirc;n d&acirc;n quấn qu&iacute;t b&ecirc;n nhau, như những đứa con xa nh&agrave; mới gặp mẹ, nước mắt mừng vui tu&ocirc;n tr&agrave;o, h&ograve;a tiếng n&oacute;i tiếng cười hỏi han r&iacute;u r&iacute;t. Họ l&agrave;m như l&agrave; mọi việc đều xong rồi! Khi qu&acirc;n địch k&eacute;o tới, c&aacute;c tổ trinh s&aacute;t đ&atilde; nổ s&uacute;ng rền vang m&agrave; b&agrave; con vẫn chưa chịu rời những chiến sĩ c&aacute;ch mạng lần đầu ti&ecirc;n gặp gỡ! Nhiều thanh ni&ecirc;n đ&atilde; lập tức trở th&agrave;nh l&iacute;nh mới của qu&acirc;n giải ph&oacute;ng.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">T&ocirc;i kh&ocirc;ng thể kể hết những bộ phận n&agrave;o của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; x&ocirc;ng trận Tết Mậu Th&acirc;n. Cả Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n bấy giờ cũng kh&ocirc;ng biết được tất cả c&aacute;c tổ, đội v&agrave; cơ sở m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; l&ecirc;n kế hoạch bố tr&iacute; ph&acirc;n c&ocirc;ng trước đ&oacute;, đ&atilde; hoạt động như thế n&agrave;o, ở đ&acirc;u, với đơn vị qu&acirc;n giải ph&oacute;ng hay với địa phương n&agrave;o. L&yacute; do v&igrave; sao như thế, chỉ c&oacute; một &ldquo;tổng kết lịch sử xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n&rdquo; mới ph&acirc;n t&iacute;ch đầy đủ được. T&ocirc;i chỉ xin n&oacute;i: dưới ngọn cờ ch&oacute;i lọi của Đảng, những c&aacute;n bộ, cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; quần ch&uacute;ng thanh ni&ecirc;n đ&atilde; lao l&ecirc;n trận tuyến đấu tranh cả vũ trang v&agrave; ch&iacute;nh trị, cả bất hợp ph&aacute;p v&agrave; c&ocirc;ng khai hợp ph&aacute;p, bất kể trở lực v&agrave; hy sinh, hết sức ngoan cường, hết sức v&ocirc; tư. Họ đ&atilde; tự động chiến đấu. Một đội, một nh&oacute;m, một tổ thậm ch&iacute; một người cũng tự động chiến đấu. C&oacute; li&ecirc;n lạc với đầu n&atilde;o chỉ huy của Th&agrave;nh Đo&agrave;n hay kh&ocirc;ng cũng tự động chiến đấu. Một số trong họ đ&atilde; hy sinh, kh&ocirc;ng cần biết kết cục, l&ograve;ng tr&agrave;n đầy niềm tin v&agrave;o Nghị quyết Đảng.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">30 th&aacute;ng 4 năm 1975, trong chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử giải ph&oacute;ng th&agrave;nh phố, Th&agrave;nh ủy v&agrave; Bộ chỉ huy tiền phương lại ph&acirc;n c&ocirc;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c bộ phận Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối thuộc với cấp ủy địa phương đ&uacute;ng v&agrave;o hướng m&agrave; hồi Mậu Th&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n mắc nợ. C&oacute; đồng ch&iacute; đ&atilde; nhắc: phải chi Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n ta l&agrave;m &ldquo;kỹ&rdquo; như vầy! Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; th&igrave; giờ để tranh luận, bởi v&igrave; sau giải ph&oacute;ng c&ocirc;ng việc ập l&ecirc;n đầu v&agrave; đẩy tất cả ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave;o hướng mới.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ở tr&ecirc;n t&ocirc;i c&oacute; n&oacute;i đến đấu tranh c&ocirc;ng khai hợp ph&aacute;p giữa chiến dịch tổng tấn c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n. Điều lạ l&ugrave;ng đ&oacute; l&agrave; sự thật. Ngay chiếu tối ng&agrave;y 31/01/1968, ch&uacute;ng t&ocirc;i ph&aacute;t hiện t&igrave;nh cảnh khốn đốn thương t&acirc;m của một số đồng b&agrave;o tr&aacute;nh nạn chiến sự, dắt d&igrave;u nhau từ ph&iacute;a ven đ&ocirc; k&eacute;o v&agrave;o trung t&acirc;m th&agrave;nh phố. M&aacute;y bay địch đi&ecirc;n cuồng dội bom ph&aacute;o v&agrave;o c&aacute;c khu d&acirc;n cư đ&ocirc;ng đ&uacute;c ngay trong nội th&agrave;nh để ngăn cản bước tiến qu&acirc;n giải ph&oacute;ng v&agrave; dập tắt trong phong tr&agrave;o quần ch&uacute;ng nổi dậy l&agrave;m chủ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Lập tức chủ trương ph&aacute;t ra: cơ sở Đo&agrave;n b&aacute;m quần ch&uacute;ng, tổ chức ngay những &ldquo;trung t&acirc;m cứu trợ đồng b&agrave;o l&aacute;nh nạn chiến tranh&rdquo;, vừa cứu gi&uacute;p d&acirc;n vừa tạo ra thế mới để duy tr&igrave; v&agrave; tập hợp lực lượng. Chủ trương rất linh hoạt n&agrave;y l&agrave;m cho địch bị bất ngờ, ch&uacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n b&oacute; tay để cho ta bung ra, h&igrave;nh th&agrave;nh một hệ thống trung t&acirc;m hoạt động khắp th&agrave;nh phố. Một lớp c&aacute;n bộ v&agrave; cơ sở Đo&agrave;n mới đ&atilde; xuất hiện qua phong tr&agrave;o cứu trợ n&agrave;y. Vậy m&agrave; địch phải xuất ng&acirc;n s&aacute;ch ra để &ldquo;bổ sung&rdquo; cho ch&uacute;ng t&ocirc;i hoạt động nữa.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng bằng m&agrave; n&oacute;i th&igrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n &iacute;t bị tổn thất trong chiến dịch xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n. Điều đ&oacute;, về một phương diện lại n&oacute;i l&ecirc;n rằng, Th&agrave;nh Đo&agrave;n chưa ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u được ph&acirc;n c&ocirc;ng. Cho n&ecirc;n to&agrave;n bộ lực lượng đ&atilde; c&oacute; v&agrave; lực lượng mới ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh Đo&agrave;n - kh&ocirc;ng bị mất đ&agrave;, được đưa v&agrave;o cuộc chiến đấu sau Mậu Th&acirc;n, với tinh thần &ldquo;chia lửa với tiền tuyến, l&agrave;m rối loạn hậu phương, h&uacute;t địch v&agrave; kềm ch&acirc;n địch tại th&agrave;nh phố&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; những hoạt động li&ecirc;n tục tr&ecirc;n quy m&ocirc; khắp th&agrave;nh phố nhằm l&agrave;m &ldquo;nổ to, ch&aacute;y lớn, tắt nghẽn, tối om&rdquo; l&agrave;m cho kẻ th&ugrave; hoang mang kh&ocirc;ng r&otilde; đối phương c&oacute; ph&eacute;p m&agrave;u n&agrave;o tồn tại. Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o trốn l&iacute;nh v&agrave; l&iacute;nh trốn trở th&agrave;nh phổ biến v&agrave; c&ocirc;ng khai.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; những nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n học sinh đi v&agrave;o x&oacute;m lao động &ldquo;N&oacute;i cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe v&agrave; nghe đồng b&agrave;o n&oacute;i&rdquo;, rồi &ldquo;H&aacute;t cho đồng b&agrave;o nghe v&agrave; đồng b&agrave;o ta c&ugrave;ng h&aacute;t&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; những hoạt động phối hợp với c&aacute;c giới c&aacute;c ng&agrave;nh dấy l&ecirc;n phong tr&agrave;o đ&ograve;i quyền sống đồng b&agrave;o&hellip;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Chiến dịch xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n đối với ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tự động chuyển sang giai đoạn mới m&agrave; kh&ocirc;ng r&otilde; hồi kết th&uacute;c. Hết lớp n&agrave;y đến lớp kh&aacute;c, tuổi trẻ th&agrave;nh phố nối tiếp nhau xuất k&iacute;ch, bằng mọi phương tiện, dưới mọi h&igrave;nh thức&hellip; Cho m&atilde;i đến m&ugrave;a xu&acirc;n lịch sử 1975.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>4. Xin n&oacute;i l&ecirc;n những lời sau c&ugrave;ng, bằng một suy nghĩ về &ldquo;t&iacute;nh c&aacute;ch S&agrave;i G&ograve;n&rdquo; của tuổi trẻ th&agrave;nh phố qua chiến dịch xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n. </strong></span></span>T&ocirc;i bỗng nhớ tới một c&acirc;u đố vui thời ni&ecirc;n thiếu: &ldquo;chặt kh&ocirc;ng đứt, bứt kh&ocirc;ng rời, phơi kh&ocirc;ng kh&ocirc;, chụm kh&ocirc;ng ch&aacute;y&rdquo;. Trước kẻ th&ugrave; Mỹ ngụy cường bạo hung t&agrave;n, tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; đương đầu một c&aacute;ch đ&iacute;ch đ&aacute;ng. Tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n, được truyền thụ sức sống m&atilde;nh liệt của nh&acirc;n d&acirc;n anh h&ugrave;ng, hấp thụ l&yacute; tưởng B&aacute;c Hồ h&oacute;a th&agrave;nh lẽ sống, đ&atilde; lớn l&ecirc;n th&agrave;nh một sức mạnh c&aacute;ch mạng m&agrave; sắt th&eacute;p v&agrave; m&aacute;u lửa của kẻ th&ugrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m sao &ldquo;chặt đứt&rdquo;, kh&ocirc;ng l&agrave;m sao &ldquo;đốt ch&aacute;y&rdquo; được. Địch c&agrave;ng đ&egrave; n&eacute;n, tuổi trẻ c&agrave;ng dồn chứa v&agrave; sẵn s&agrave;ng b&ugrave;ng nổ. Địch c&agrave;ng ph&acirc;n ly chia rẽ hay xua đuổi săn t&igrave;m, tuổi trẻ th&agrave;nh phố h&oacute;a th&acirc;n v&agrave;o c&aacute;i biển lớn nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; trụ lại, đấu tranh hết đợt n&agrave;y b&agrave;y đợt kh&aacute;c, đợt sau cao hơn đợt trước, kh&ocirc;ng l&uacute;c n&agrave;o vắng b&oacute;ng ngọn cờ c&aacute;ch mạng giữa l&ograve;ng S&agrave;i G&ograve;n. Tất nhi&ecirc;n vạn bất đắc dĩ phải v&agrave;o t&ugrave; th&igrave; &ldquo;cắn răng th&agrave; chết, kh&ocirc;ng xa Đảng&rdquo;, nhẹ nh&agrave;ng dứt kho&aacute;t b&agrave;y trận mới.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">V&agrave; khi phải hy sinh để bảo vệ lời thề Tổ quốc th&igrave; d&otilde;ng dạc hi&ecirc;n ngang như d&aacute;ng đứng ngang trời của anh chiến sĩ giải ph&oacute;ng qu&acirc;n tr&ecirc;n đường băng T&acirc;n Sơn Nhất.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Kỷ niệm Mậu Th&acirc;n lu&ocirc;n nung nấu trong huyết quản của tuổi trẻ th&agrave;nh phố anh h&ugrave;ng.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Những ng&agrave;y cuối năm 1987</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">PHẠM CH&Aacute;NH TRỰC</span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></p> <p style="text-align: left;"><em><strong><span style="font-size:14px">(*) Tựa đề&nbsp; b&agrave;i viết do Ban bi&ecirc;n tập&nbsp;website Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đặt.</span></strong></em></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;