Những kỷ niệm Mậu Thân của chú Phạm Chánh Trực

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="text-align: justify;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30212/h33.jpg" style="height:391px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực (b&igrave;a phải) trong căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n thời chống Mỹ.</em></p> <p><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#FF0000">1. Nhiều đồng ch&iacute; đ&atilde; &ldquo;lưu &yacute;&rdquo; t&ocirc;i: N&oacute;i về Mậu Th&acirc;n kh&oacute; lắm. Nhiều &yacute; kiến chưa thống nhất. Tốt hơn l&agrave; chờ đợi sự đ&aacute;nh gi&aacute;, tổng kết của l&atilde;nh đạo đối với sự kiện đặc biệt n&agrave;y của kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước&hellip;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px">T&ocirc;i thường sốt ruột khi đứng trước những b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute; m&agrave; cuộc sống b&agrave;y ra trước mặt. Đối với &ldquo;sự kiện Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968&rdquo;, c&ograve;n l&agrave; nỗi ấm ức trong l&ograve;ng. C&oacute; điều g&igrave; đ&oacute; buộc m&igrave;nh phải tự kiềm chế, trong khi khả năng c&oacute; thể l&agrave;m hơn. Đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh huống diễn ra ng&agrave;y 31-1-1968 tức ng&agrave;y mồng 2 Tết Mậu Th&acirc;n tại &ldquo;thủ đ&ocirc;&rdquo; của chế độ Mỹ ngụy.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng nhớ lại: Nửa đ&ecirc;m s&uacute;ng nổ gi&ograve;n gi&atilde; giữa trung t&acirc;m S&agrave;i G&ograve;n, tiếng bộc ph&aacute; ầm vang&hellip; đ&uacute;ng l&agrave; hướng những cơ quan đầu n&atilde;o: T&ograve;a đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu, Tổng nha cảnh s&aacute;t&hellip; R&otilde; r&agrave;ng lực lượng biệt động S&agrave;i G&ograve;n xuất k&iacute;ch. Trực thăng đ&atilde; cất c&aacute;nh, quần thảo. Bốn ph&iacute;a bừng l&ecirc;n những vầng s&aacute;ng soi v&agrave;o &aacute;nh mắt của người d&acirc;n th&agrave;nh phố bỗng thức giấc, n&ocirc;n nao.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n với ba lực lượng tổ chức lại theo y&ecirc;u cầu tổng tấn c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy ra qu&acirc;n trong t&igrave;nh thế &ldquo;tự động&rdquo;. Tất cả ba lực lượng (ch&iacute;nh trị c&ocirc;ng khai, ch&iacute;nh trị vũ trang, vũ trang biệt động) của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; được qu&aacute;n triệt &ldquo;Nghị quyết Quang Trung&rdquo;, đ&atilde; tập dượt khởi nghĩa vũ trang, đ&atilde; nhận mục ti&ecirc;u chiến đấu v&agrave; địa b&agrave;n hoạt động&hellip; chỉ c&oacute; &ldquo;ng&agrave;y N, giờ G&rdquo; l&agrave; c&ograve;n chờ lệnh. Nhưng mệnh lệnh đ&atilde; kh&ocirc;ng đến kịp v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n phải tự quyết định phương &aacute;n h&agrave;nh động theo tinh thần chủ trương đ&atilde; c&oacute; của Th&agrave;nh ủy v&agrave; Bộ chỉ huy tiền phương.</span></p> <p><strong><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px">2. Cần phải l&ugrave;i xa th&ecirc;m một ch&uacute;t để cảm nhận r&otilde; hơn kh&iacute; thế Mậu Th&acirc;n.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px">Bấy giờ l&agrave; thời kỳ cao điểm của chiến tranh cục bộ, cuộc chiến tranh &ldquo;b&oacute;c vỏ tr&aacute;i đất&rdquo;. Đang c&oacute; mặt tr&ecirc;n chiến trường miền Nam hơn nửa triệu qu&acirc;n Mỹ, với tất cả trang bị hiện đại về vũ kh&iacute; v&agrave; phương tiện chiến tranh, kể cả ph&aacute;o đ&agrave;i bay B52 v&agrave; hạm đội 7 Th&aacute;i B&igrave;nh Dương - tất nhi&ecirc;n trừ vũ kh&iacute; hạt nh&acirc;n. C&ugrave;ng với Mỹ l&agrave; lực lượng chư hầu &Uacute;c, T&acirc;n T&acirc;y Lan, Nam Triều Ti&ecirc;n v&agrave; một triệu qu&acirc;n bản xứ. Gần như kh&ocirc;ng một ph&uacute;t n&agrave;o vắng tiếng s&uacute;ng ở mặt đất v&agrave; tiếng m&aacute;y bay gầm r&uacute; tr&ecirc;n bầu trời. Th&agrave;nh phố đầy ngộp l&iacute;nh Mỹ v&agrave; cảnh s&aacute;t c&ocirc;ng an ngụy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Nhưng hai cuộc phản c&ocirc;ng chiến lược m&ugrave;a kh&ocirc; của Mỹ đ&atilde; bị đ&aacute;nh quỵ, c&aacute;c chiến dịch Mahattan, C&eacute;dar Falls, Junction city đ&atilde; bị thảm bại, l&agrave;m k&iacute;ch th&iacute;ch phong tr&agrave;o du k&iacute;ch chiến tranh lan nhanh đến ngoại &ocirc; th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 20/12/1967, nh&acirc;n kỷ niệm th&agrave;nh lập Mặt trận D&acirc;n tộc Giải ph&oacute;ng miền Nam, c&ugrave;ng với c&aacute;c đơn vị kh&aacute;c của S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t động đợt đấu tranh &ldquo;tập dượt&rdquo; quần ch&uacute;ng v&agrave; thăm d&ograve; bộ m&aacute;y đ&agrave;n &aacute;p: c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trường đại học v&agrave; trung học trọng điểm đ&atilde; đồng loạt h&agrave;nh động: treo cờ giải ph&oacute;ng, rải truyền đơn, viết khẩu hiệu, gi&agrave;nh diễn đ&agrave;n k&ecirc;u gọi quần ch&uacute;ng chống Mỹ cứu nước; c&aacute;c đội vũ trang tự vệ v&agrave; biệt động tiến c&ocirc;ng hơn 20 trận giữa th&agrave;nh phố tạo ra một kh&ocirc;ng kh&iacute; hoang mang lo sợ đối với kẻ th&ugrave;. Quần ch&uacute;ng cảm thấy ch&iacute;nh quyền địch bất lực, c&agrave;ng n&ocirc; nức với kh&iacute; thế khởi nghĩa từng phần ở n&ocirc;ng th&ocirc;n dội về.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; sửa soạn Tết, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; quần ch&uacute;ng c&aacute;ch mạng nội th&agrave;nh đ&atilde; k&eacute;o nhau v&agrave;o khu giải ph&oacute;ng, &ldquo;về qu&ecirc;&rdquo; thăm viếng v&agrave; để tiếp x&uacute;c với Mặt trận, tiếp nhận c&ocirc;ng t&aacute;c của Mặt trận giao.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng kh&iacute; tr&agrave;n đầy sức sống. Ai nấy n&ocirc; nức chuẩn bị đ&oacute;n mừng ng&agrave;y đổi đời kh&ocirc;ng xa. C&aacute;n bộ v&agrave; cơ sở Đo&agrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave;o căn cứ để tập dượt kế hoạch vũ trang gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền, l&agrave;m việc suốt 24/24, ch&acirc;n đi kh&ocirc;ng b&eacute;n g&oacute;t, cứ như l&agrave; bay tr&ecirc;n mặt đất. Thỉnh thoảng c&ograve;n phải ngưng việc lại để &ldquo;tham gia khởi nghĩa&rdquo; với địa phương: khắp c&aacute;c l&agrave;ng x&atilde; Bến Tre, Mỹ Tho, Long An, B&igrave;nh Dương, Củ Chi&hellip; những nơi ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&oacute;ng căn cứ cũng đang ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng khởi nghĩa từng phần. Tiếng trống m&otilde; inh tai. Tiếng ch&acirc;n th&igrave;nh thịch suốt ng&agrave;y đ&ecirc;m. Chưa từng c&oacute; c&aacute;i Tết n&agrave;o trong chiến tranh &aacute;c liệt m&agrave; b&agrave; con n&ocirc;ng th&ocirc;n dọn dẹp, sửa sang nh&agrave; cửa, qu&eacute;t s&acirc;n, qu&eacute;t đường v&agrave; o bế h&agrave;ng r&agrave;o b&ocirc;ng bụp, b&ocirc;ng giấy tươi tắn, rộn r&agrave;ng như vậy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Thật l&agrave; điều kh&oacute; hiểu của chiến tranh. Nhưng cũng l&agrave; biện chứng của cuộc chiến Việt Nam. Bởi v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; niềm lạc quan c&aacute;ch mạng ấy th&igrave; tuổi trẻ ch&uacute;ng t&ocirc;i ắt h&eacute;o hon, rũ riệt! Nhiều đồng ch&iacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i sau Mậu Th&acirc;n bị địch bắt, mang cả kh&iacute; thế nổi dậy tưng bừng đ&oacute; v&agrave;o t&ugrave;, l&agrave;m thay đổi kh&iacute; sắc trại giam.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trở lại nội th&agrave;nh, c&aacute;c x&iacute; nghiệp, c&aacute;c trường học, chợ b&uacute;a v&agrave; x&oacute;m lao động&hellip; khắp nơi, mọi người cảm thấy kh&ocirc;ng kh&iacute; căng thẳng, dồn chứa nhưng kh&oacute; biết từ đ&acirc;u, do đ&acirc;u. C&oacute; thể do tiếng bom B52 đ&atilde; rất gần, thậm ch&iacute; trong đ&ecirc;m đ&ocirc;i khi những chấn động của bom rải thảm l&agrave;m rung rinh c&aacute;c cửa k&iacute;nh nh&agrave; cao tầng. Hay c&oacute; thể do b&aacute;o ch&iacute; S&agrave;i G&ograve;n đầy ắp những tin chiến sự, đặc biệt l&agrave; những mẩu tin Việt cộng xuất hiện nơi n&agrave;y nơi kh&aacute;c ngay trong l&ograve;ng th&agrave;nh phố, khi th&igrave; một l&aacute; cờ Mặt trận &ldquo;to bằng chiếc đệm&rdquo;, khi th&igrave; lựu đạn t&ocirc;ng v&agrave;o xe Mỹ&hellip; Cũng c&oacute; thể do những &ldquo;vụ lộn xộn&rdquo; cứ diễn ra, k&eacute;o theo sự tranh c&atilde;i li&ecirc;n mi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh của mọi từng lớp x&atilde; hội: sinh vi&ecirc;n hội thảo đ&ograve;i h&ograve;a b&igrave;nh bị cảnh s&aacute;t bao v&acirc;y&nbsp; bắn phi tiễn; c&ocirc;ng nh&acirc;n cảng l&atilde;n c&ocirc;ng kh&ocirc;ng bốc dỡ vũ kh&iacute; lại n&oacute;i l&agrave; đ&ograve;i tăng lương, học sinh trung học cũng r&uacute;c ra r&uacute;c r&iacute;ch, kh&ocirc;ng lo học m&agrave; cứ chuyền tay những b&agrave;i ca tranh đấu. Người th&igrave; n&oacute;i: lộn xộn ho&agrave;i l&agrave;m sao m&agrave; sống được. Kẻ lại kh&ocirc;ng chịu: sống kh&ocirc;ng được th&igrave; sao tr&aacute;nh khỏi lộn xộn ho&agrave;i. N&oacute;i g&igrave; th&igrave; n&oacute;i, mỗi khi cảnh s&aacute;t d&agrave;n qu&acirc;n bao v&acirc;y cả x&oacute;m để l&ugrave;ng kiếm thanh ni&ecirc;n, th&igrave; ai nấy đều đổ x&ocirc; ra đầu hẻm, g&acirc;y sự, tr&igrave; ho&atilde;n&hellip; để cho đ&aacute;m trẻ kịp chạy trốn bắt l&iacute;nh. Vậy th&igrave; ai cũng tạo ra &ldquo;lộn xộn&rdquo; cả. Gần Tết, nh&acirc;n d&acirc;n đi lại c&agrave;ng dồn dập, d&ograve;ng giao lưu tấp nập giữa th&agrave;nh thị v&agrave; n&ocirc;ng th&ocirc;n, đưa cả m&ugrave;i vị chiến tranh v&agrave;o th&agrave;nh phố, trong lời n&oacute;i, trong bộ dạng của trẻ em, b&agrave; mẹ; nhất l&agrave; trong &aacute;nh mắt vừa u uất đau khổ vừa long lanh hận th&ugrave;, thấp tho&aacute;ng khắp nơi trong th&agrave;nh phố. Rồi khi c&oacute; cơ hội th&igrave; h&agrave;ng trăm, h&agrave;ng ng&agrave;n những gương mặt, những &aacute;nh mắt ấy tụ lại, h&ograve;a lẫn động th&aacute;i bộc ph&aacute;t năng nổ của người d&acirc;n th&agrave;nh phố, l&agrave;m tăng th&ecirc;m kh&iacute; thế xung thi&ecirc;ng, &agrave;o &agrave;o như th&aacute;c đổ xuống đường.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng kh&iacute; gi&aacute;p Tết Mậu Th&acirc;n căng thẳng v&agrave; mong chờ. Quần ch&uacute;ng mong thay đổi cuộc sống khổ nhọc v&agrave; lo &acirc;u, mong chiến tranh sớm chấm dứt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i chờ đợi sự &ldquo;b&ugrave;ng nổ c&aacute;ch mạng&rdquo;. Th&agrave;nh ủy chỉ thị một kế hoạch &ldquo;tổng dượt quần ch&uacute;ng&rdquo; đồng thời cũng để l&agrave;m cho địch &ldquo;quen mắt&rdquo;. Vậy l&agrave; bộ phận c&ocirc;ng khai của Th&agrave;nh Đo&agrave;n lao v&agrave;o tổ chức Hội Tết Quang Trung. Tổng hội Sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n, đo&agrave;n văn nghệ thanh ni&ecirc;n sinh vi&ecirc;n học sinh S&agrave;i G&ograve;n thỏa sức b&agrave;y binh bố trận, một trận đồ vừa ngoạn mục vừa chứa đầy cạm bẫy, với quy&nbsp; m&ocirc; tập hợp chưa từng c&oacute; ở S&agrave;i G&ograve;n trước đ&oacute;, bằng đủ &acirc;m thanh, &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; sắc m&agrave;u lộng lẫy, uy nghi.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>3. M&atilde;i sau n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i mới biết rằng một c&aacute;nh vũ trang biệt động của Th&agrave;nh Đo&agrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; phối hợp với Tiểu đo&agrave;n 2 qu&acirc;n giải ph&oacute;ng thọc s&acirc;u v&agrave;o th&agrave;nh phố ở hướng T&acirc;y Nam, v&agrave;o đến Vườn L&agrave;i Ng&atilde; Bảy. </strong></span></span>Trong khi đ&oacute;, b&ecirc;n kia b&ugrave;ng binh Ng&atilde; Bảy, c&aacute;c bộ phận của lực lượng II Th&agrave;nh Đo&agrave;n hoạt động c&oacute; hiệu quả ở khu vực B&agrave;n Cờ Vườn Chuối, l&agrave;m cho ch&iacute;nh quyền địch bị t&ecirc; liệt, tạo ra một trạng th&aacute;i quần ch&uacute;ng l&agrave;m chủ ở khu vực n&agrave;y suốt ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m mồng 2 Tết. Chỉ c&aacute;ch nhau một c&aacute;i b&ugrave;ng binh! Chỉ một &ldquo;với tay&rdquo; th&igrave; hai lực lượng - lực lượng nổi dậy tại chỗ v&agrave; qu&acirc;n giải ph&oacute;ng - c&oacute; thể kết th&agrave;nh sức c&ocirc;ng ph&aacute; m&atilde;nh liệt v&agrave;o trung t&acirc;m &ldquo;thủ đ&ocirc;&rdquo; Mỹ ngụy. Chừng đ&oacute; chưa biết t&igrave;nh h&igrave;nh chung sẽ diễn biến ra sao.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Cũng như vậy, một bộ phận kh&aacute;c của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, x&aacute;p v&ocirc; đơn vị vũ trang đ&aacute;nh chiếm Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh, một c&aacute;nh nữa c&ugrave;ng tiểu đo&agrave;n 6 tiến như vũ b&atilde;o v&agrave;o Chợ Lớn - B&igrave;nh Thới phối hợp với c&aacute;c lực lượng tại chỗ ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng l&ecirc;n l&agrave;m chủ một khu vực rộng lớn.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Quần ch&uacute;ng đổ xuống đường, mang cả thức ăn ra khao qu&acirc;n. Qu&acirc;n d&acirc;n quấn qu&iacute;t b&ecirc;n nhau, như những đứa con xa nh&agrave; mới gặp mẹ, nước mắt mừng vui tu&ocirc;n tr&agrave;o, h&ograve;a tiếng n&oacute;i tiếng cười hỏi han r&iacute;u r&iacute;t. Họ l&agrave;m như l&agrave; mọi việc đều xong rồi! Khi qu&acirc;n địch k&eacute;o tới, c&aacute;c tổ trinh s&aacute;t đ&atilde; nổ s&uacute;ng rền vang m&agrave; b&agrave; con vẫn chưa chịu rời những chiến sĩ c&aacute;ch mạng lần đầu ti&ecirc;n gặp gỡ! Nhiều thanh ni&ecirc;n đ&atilde; lập tức trở th&agrave;nh l&iacute;nh mới của qu&acirc;n giải ph&oacute;ng.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">T&ocirc;i kh&ocirc;ng thể kể hết những bộ phận n&agrave;o của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; x&ocirc;ng trận Tết Mậu Th&acirc;n. Cả Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n bấy giờ cũng kh&ocirc;ng biết được tất cả c&aacute;c tổ, đội v&agrave; cơ sở m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; l&ecirc;n kế hoạch bố tr&iacute; ph&acirc;n c&ocirc;ng trước đ&oacute;, đ&atilde; hoạt động như thế n&agrave;o, ở đ&acirc;u, với đơn vị qu&acirc;n giải ph&oacute;ng hay với địa phương n&agrave;o. L&yacute; do v&igrave; sao như thế, chỉ c&oacute; một &ldquo;tổng kết lịch sử xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n&rdquo; mới ph&acirc;n t&iacute;ch đầy đủ được. T&ocirc;i chỉ xin n&oacute;i: dưới ngọn cờ ch&oacute;i lọi của Đảng, những c&aacute;n bộ, cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; quần ch&uacute;ng thanh ni&ecirc;n đ&atilde; lao l&ecirc;n trận tuyến đấu tranh cả vũ trang v&agrave; ch&iacute;nh trị, cả bất hợp ph&aacute;p v&agrave; c&ocirc;ng khai hợp ph&aacute;p, bất kể trở lực v&agrave; hy sinh, hết sức ngoan cường, hết sức v&ocirc; tư. Họ đ&atilde; tự động chiến đấu. Một đội, một nh&oacute;m, một tổ thậm ch&iacute; một người cũng tự động chiến đấu. C&oacute; li&ecirc;n lạc với đầu n&atilde;o chỉ huy của Th&agrave;nh Đo&agrave;n hay kh&ocirc;ng cũng tự động chiến đấu. Một số trong họ đ&atilde; hy sinh, kh&ocirc;ng cần biết kết cục, l&ograve;ng tr&agrave;n đầy niềm tin v&agrave;o Nghị quyết Đảng.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">30 th&aacute;ng 4 năm 1975, trong chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử giải ph&oacute;ng th&agrave;nh phố, Th&agrave;nh ủy v&agrave; Bộ chỉ huy tiền phương lại ph&acirc;n c&ocirc;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c bộ phận Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối thuộc với cấp ủy địa phương đ&uacute;ng v&agrave;o hướng m&agrave; hồi Mậu Th&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n mắc nợ. C&oacute; đồng ch&iacute; đ&atilde; nhắc: phải chi Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n ta l&agrave;m &ldquo;kỹ&rdquo; như vầy! Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; th&igrave; giờ để tranh luận, bởi v&igrave; sau giải ph&oacute;ng c&ocirc;ng việc ập l&ecirc;n đầu v&agrave; đẩy tất cả ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave;o hướng mới.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ở tr&ecirc;n t&ocirc;i c&oacute; n&oacute;i đến đấu tranh c&ocirc;ng khai hợp ph&aacute;p giữa chiến dịch tổng tấn c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n. Điều lạ l&ugrave;ng đ&oacute; l&agrave; sự thật. Ngay chiếu tối ng&agrave;y 31/01/1968, ch&uacute;ng t&ocirc;i ph&aacute;t hiện t&igrave;nh cảnh khốn đốn thương t&acirc;m của một số đồng b&agrave;o tr&aacute;nh nạn chiến sự, dắt d&igrave;u nhau từ ph&iacute;a ven đ&ocirc; k&eacute;o v&agrave;o trung t&acirc;m th&agrave;nh phố. M&aacute;y bay địch đi&ecirc;n cuồng dội bom ph&aacute;o v&agrave;o c&aacute;c khu d&acirc;n cư đ&ocirc;ng đ&uacute;c ngay trong nội th&agrave;nh để ngăn cản bước tiến qu&acirc;n giải ph&oacute;ng v&agrave; dập tắt trong phong tr&agrave;o quần ch&uacute;ng nổi dậy l&agrave;m chủ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Lập tức chủ trương ph&aacute;t ra: cơ sở Đo&agrave;n b&aacute;m quần ch&uacute;ng, tổ chức ngay những &ldquo;trung t&acirc;m cứu trợ đồng b&agrave;o l&aacute;nh nạn chiến tranh&rdquo;, vừa cứu gi&uacute;p d&acirc;n vừa tạo ra thế mới để duy tr&igrave; v&agrave; tập hợp lực lượng. Chủ trương rất linh hoạt n&agrave;y l&agrave;m cho địch bị bất ngờ, ch&uacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n b&oacute; tay để cho ta bung ra, h&igrave;nh th&agrave;nh một hệ thống trung t&acirc;m hoạt động khắp th&agrave;nh phố. Một lớp c&aacute;n bộ v&agrave; cơ sở Đo&agrave;n mới đ&atilde; xuất hiện qua phong tr&agrave;o cứu trợ n&agrave;y. Vậy m&agrave; địch phải xuất ng&acirc;n s&aacute;ch ra để &ldquo;bổ sung&rdquo; cho ch&uacute;ng t&ocirc;i hoạt động nữa.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng bằng m&agrave; n&oacute;i th&igrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n &iacute;t bị tổn thất trong chiến dịch xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n. Điều đ&oacute;, về một phương diện lại n&oacute;i l&ecirc;n rằng, Th&agrave;nh Đo&agrave;n chưa ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u được ph&acirc;n c&ocirc;ng. Cho n&ecirc;n to&agrave;n bộ lực lượng đ&atilde; c&oacute; v&agrave; lực lượng mới ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh Đo&agrave;n - kh&ocirc;ng bị mất đ&agrave;, được đưa v&agrave;o cuộc chiến đấu sau Mậu Th&acirc;n, với tinh thần &ldquo;chia lửa với tiền tuyến, l&agrave;m rối loạn hậu phương, h&uacute;t địch v&agrave; kềm ch&acirc;n địch tại th&agrave;nh phố&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; những hoạt động li&ecirc;n tục tr&ecirc;n quy m&ocirc; khắp th&agrave;nh phố nhằm l&agrave;m &ldquo;nổ to, ch&aacute;y lớn, tắt nghẽn, tối om&rdquo; l&agrave;m cho kẻ th&ugrave; hoang mang kh&ocirc;ng r&otilde; đối phương c&oacute; ph&eacute;p m&agrave;u n&agrave;o tồn tại. Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o trốn l&iacute;nh v&agrave; l&iacute;nh trốn trở th&agrave;nh phổ biến v&agrave; c&ocirc;ng khai.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; những nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n học sinh đi v&agrave;o x&oacute;m lao động &ldquo;N&oacute;i cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe v&agrave; nghe đồng b&agrave;o n&oacute;i&rdquo;, rồi &ldquo;H&aacute;t cho đồng b&agrave;o nghe v&agrave; đồng b&agrave;o ta c&ugrave;ng h&aacute;t&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; những hoạt động phối hợp với c&aacute;c giới c&aacute;c ng&agrave;nh dấy l&ecirc;n phong tr&agrave;o đ&ograve;i quyền sống đồng b&agrave;o&hellip;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Chiến dịch xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n đối với ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tự động chuyển sang giai đoạn mới m&agrave; kh&ocirc;ng r&otilde; hồi kết th&uacute;c. Hết lớp n&agrave;y đến lớp kh&aacute;c, tuổi trẻ th&agrave;nh phố nối tiếp nhau xuất k&iacute;ch, bằng mọi phương tiện, dưới mọi h&igrave;nh thức&hellip; Cho m&atilde;i đến m&ugrave;a xu&acirc;n lịch sử 1975.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong>4. Xin n&oacute;i l&ecirc;n những lời sau c&ugrave;ng, bằng một suy nghĩ về &ldquo;t&iacute;nh c&aacute;ch S&agrave;i G&ograve;n&rdquo; của tuổi trẻ th&agrave;nh phố qua chiến dịch xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n. </strong></span></span>T&ocirc;i bỗng nhớ tới một c&acirc;u đố vui thời ni&ecirc;n thiếu: &ldquo;chặt kh&ocirc;ng đứt, bứt kh&ocirc;ng rời, phơi kh&ocirc;ng kh&ocirc;, chụm kh&ocirc;ng ch&aacute;y&rdquo;. Trước kẻ th&ugrave; Mỹ ngụy cường bạo hung t&agrave;n, tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; đương đầu một c&aacute;ch đ&iacute;ch đ&aacute;ng. Tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n, được truyền thụ sức sống m&atilde;nh liệt của nh&acirc;n d&acirc;n anh h&ugrave;ng, hấp thụ l&yacute; tưởng B&aacute;c Hồ h&oacute;a th&agrave;nh lẽ sống, đ&atilde; lớn l&ecirc;n th&agrave;nh một sức mạnh c&aacute;ch mạng m&agrave; sắt th&eacute;p v&agrave; m&aacute;u lửa của kẻ th&ugrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m sao &ldquo;chặt đứt&rdquo;, kh&ocirc;ng l&agrave;m sao &ldquo;đốt ch&aacute;y&rdquo; được. Địch c&agrave;ng đ&egrave; n&eacute;n, tuổi trẻ c&agrave;ng dồn chứa v&agrave; sẵn s&agrave;ng b&ugrave;ng nổ. Địch c&agrave;ng ph&acirc;n ly chia rẽ hay xua đuổi săn t&igrave;m, tuổi trẻ th&agrave;nh phố h&oacute;a th&acirc;n v&agrave;o c&aacute;i biển lớn nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; trụ lại, đấu tranh hết đợt n&agrave;y b&agrave;y đợt kh&aacute;c, đợt sau cao hơn đợt trước, kh&ocirc;ng l&uacute;c n&agrave;o vắng b&oacute;ng ngọn cờ c&aacute;ch mạng giữa l&ograve;ng S&agrave;i G&ograve;n. Tất nhi&ecirc;n vạn bất đắc dĩ phải v&agrave;o t&ugrave; th&igrave; &ldquo;cắn răng th&agrave; chết, kh&ocirc;ng xa Đảng&rdquo;, nhẹ nh&agrave;ng dứt kho&aacute;t b&agrave;y trận mới.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">V&agrave; khi phải hy sinh để bảo vệ lời thề Tổ quốc th&igrave; d&otilde;ng dạc hi&ecirc;n ngang như d&aacute;ng đứng ngang trời của anh chiến sĩ giải ph&oacute;ng qu&acirc;n tr&ecirc;n đường băng T&acirc;n Sơn Nhất.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Kỷ niệm Mậu Th&acirc;n lu&ocirc;n nung nấu trong huyết quản của tuổi trẻ th&agrave;nh phố anh h&ugrave;ng.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Những ng&agrave;y cuối năm 1987</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">PHẠM CH&Aacute;NH TRỰC</span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></p> <p style="text-align: left;"><em><strong><span style="font-size:14px">(*) Tựa đề&nbsp; b&agrave;i viết do Ban bi&ecirc;n tập&nbsp;website Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đặt.</span></strong></em></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;