Chi bộ Hồ Chí Minh và trận đánh Tòa Đại sứ Mỹ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khoảng hơn 12 giờ đ&ecirc;m mồng một Tết, một thanh ni&ecirc;n đi mobylette xanh đến qu&aacute;n phở B&igrave;nh (số 7 đường Y&ecirc;n Đỗ - nay l&agrave; đường L&yacute; Ch&iacute;nh Thắng - Quận 3). Đ&oacute; l&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thanh V&acirc;n tức Ba Đen, người chỉ huy tổ biệt động đ&aacute;nh v&agrave;o t&ograve;a đại sứ Mỹ. Chủ qu&aacute;n phở B&igrave;nh l&agrave; &ocirc;ng Ng&ocirc; Toại - một cơ sở c&aacute;ch mạng đ&atilde; bố tr&iacute; nh&agrave; m&igrave;nh th&agrave;nh trung t&acirc;m li&ecirc;n lạc b&iacute; mật của một bộ tư lệnh tiền phương bao gồm: biệt động v&otilde; trang tham mưu, ch&iacute;nh trị, binh vận v&agrave; hậu cần.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nơi đ&acirc;y, trước mặt đại t&aacute; Nguyễn Đức H&ugrave;ng, Ba Tam (tức Tư Chu), Tham mưu trưởng khu S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định năm 1968 - đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thanh V&acirc;n thay mặt to&agrave;n đội cảm tử của đo&agrave;n biệt động F.100 hạ quyết t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ trong trận đ&aacute;nh chiếm t&ograve;a đại sứ Mỹ. Đội cảm tử n&agrave;y được đặt phi&ecirc;n hiệu l&agrave; D5 gồm 17 đồng ch&iacute; đặt dưới sự l&atilde;nh đạo của một chi bộ được vinh dự mang t&ecirc;n l&agrave; Chi bộ Hồ Ch&iacute; Minh, do đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thanh V&acirc;n l&agrave; Chỉ huy trưởng ki&ecirc;m b&iacute; thư, đồng ch&iacute; &Uacute;t Nhỏ Ph&oacute; B&iacute; thư, hai đồng ch&iacute; Bảy Tiến v&agrave; Sơn l&agrave; Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giờ nổ s&uacute;ng được quy định: chậm nhất l&agrave; 3 giờ s&aacute;ng phải đ&aacute;nh chiếm v&agrave; giữ cho đến rạng đ&ocirc;ng sẽ c&oacute; c&aacute;c đơn vị mũi nhọn đến tăng viện.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29992/MT 7.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:415px; text-align:justify; width:755px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2 giờ 45 ph&uacute;t</strong>: To&agrave;n đội biệt động D5 ngồi tr&ecirc;n ba chiếc du lịch từ ph&iacute;a đường Mạc Đĩnh Chi quẹo qua đường Thống Nhất (nay l&agrave; đường L&ecirc; Duẫn - Quận 1), r&agrave; s&aacute;t trước T&ograve;a Đại sứ Mỹ. Xe chưa ngừng hẳn, mấy loạt AK đ&atilde; lia v&agrave;o cổng ch&iacute;nh. Hai l&iacute;nh Mỹ g&aacute;c cổng vội thụt v&agrave;o b&ecirc;n trong v&agrave; nhanh tay đ&oacute;ng sập c&aacute;nh cửa th&eacute;p kh&oacute;a lại. B&ecirc;n ta hai chiến sĩ biệt động kh&aacute;c nhanh nhẹn nhảy xuống xe &ocirc;m bộc ph&aacute; đến đ&aacute;nh sập một lỗ hổng tr&ecirc;n v&aacute;ch tường t&ograve;a đại sứ chỗ gần b&oacute;t g&aacute;c ở g&oacute;c đường Mạc Đĩnh Chi - Thống Nhất. Theo đột ph&aacute; khẩu, to&agrave;n đội tr&agrave;n v&agrave;o chiếm lĩnh trận địa b&ecirc;n trong. Mũi thứ nhất khống chế cổng ch&iacute;nh. Mũi thứ hai kiểm so&aacute;t cổng phụ b&ecirc;n đường Mạc Đĩnh Chi. Mũi thứ ba do đồng ch&iacute; Ba Đen chỉ huy đ&aacute;nh thẳng v&agrave;o trung t&acirc;m &ldquo;T&ograve;a Nh&agrave; Trắng&rdquo; n&agrave;y. N&oacute;i th&igrave; l&acirc;u nhưng diễn biến chỉ xảy ra trong v&ograve;ng chưa đầy hai ph&uacute;t, hầu hết c&aacute;c đ&ograve;n tiến c&ocirc;ng của Biệt động th&agrave;nh đều mở đầu như vậy - bất ngờ v&agrave; thần tốc từ chiến lược đến chiến thuật.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2 <strong>giờ 47 ph&uacute;t</strong>: Hai qu&acirc;n cảnh Mỹ, một l&agrave; Charloe Daniel, một l&agrave; William Sebast ban n&atilde;y tho&aacute;t chết trong đường tơ kẽ t&oacute;c vừa lọt v&agrave;o b&ecirc;n trong đ&atilde; gọi điện thoại b&aacute;o động. Ch&uacute;ng ph&aacute;t &ldquo;T&iacute;n hiệu số 300&rdquo; - mật hiệu ngắn nhất của qu&acirc;n cảnh Mỹ c&oacute; nghĩa l&agrave; &ldquo;Bị địch tấn c&ocirc;ng&rdquo;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhưng Daniel chỉ kịp g&agrave;o l&ecirc;n hai lần trong m&aacute;y: &ldquo; Ch&uacute;ng đang tr&agrave;n v&agrave;o, tr&agrave;n v&agrave;o. Cứu với! Cứu với!&rdquo; - rồi im tiếng. Li&ecirc;n lạc điện thoại đ&atilde; mất -Một băng đạn AK đ&atilde; quạt v&agrave;o đầu hắn hủy lu&ocirc;n m&aacute;y điện thoại. Sebast cũng chết gục tại chỗ v&igrave; một băng đạn trổ qua ngực.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3 giờ 5 ph&uacute;t</strong>: Một xe jeep của qu&acirc;n cảnh Mỹ đi tuần bắt được &ldquo;T&iacute;n hiệu 300&rdquo; vội từ hướng Dinh Độc Lập chạy tới. Hai qu&acirc;n cảnh Mỹ - một l&agrave; Jonnie Thomas, một l&agrave; Owen Mebust - vừa từ tr&ecirc;n xe nhảy xuống đ&atilde; bị bắn gục ngay tại chỗ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n trong c&aacute;c chiến sĩ biệt động chiếm lĩnh tầng dưới một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng, bắt được một số t&ugrave; binh gồm qu&acirc;n cảnh v&agrave; l&iacute;nh thủy đ&aacute;nh bộ Mỹ, lại đ&aacute;nh l&ecirc;n lầu ba lầu bốn bắt th&ecirc;m một số t&ugrave; binh nhốt cả v&agrave;o ph&ograve;ng. Số t&ugrave; nh&acirc;n n&agrave;y cả qu&acirc;n sự lẫn d&acirc;n sự, Mỹ c&oacute; Việt c&oacute;. Khi đ&atilde; đầu h&agrave;ng ch&uacute;ng đều được tha chết (ngay cả những ph&uacute;t ngặt ngh&egrave;o nhất, sau đ&oacute; c&aacute;c chiến sĩ biệt động vẫn chấp h&agrave;nh đ&uacute;ng ch&iacute;nh s&aacute;ch, kh&ocirc;ng s&aacute;t hại một mạng n&agrave;o).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3 giờ 30 đến 4 giờ</strong>: xe h&uacute; c&ograve;i vang ngo&agrave;i đường. Địch đ&atilde; điều động c&aacute;c lực lượng hỗn hợp Mỹ ngụy đến phản k&iacute;ch t&aacute;i chiếm T&ograve;a đại sứ. Ch&uacute;ng kh&ocirc;ng d&aacute;m đột ph&aacute; v&agrave;o cổng ch&iacute;nh m&agrave; bố tr&iacute; hỏa lực mạnh từ một cao ốc đối diện bắn sang. B&ecirc;n trong ta vẫn l&agrave;m chủ trận địa. Ba Đen dẫn một tổ sục sạo khắp c&aacute;c ph&ograve;ng ốc tr&ecirc;n lầu ba để t&igrave;m bắt sống đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker. Anh c&oacute; biết đ&acirc;u rằng &ldquo;l&atilde;o gi&agrave; tủ lạnh&rdquo; n&agrave;y đ&atilde; được nh&acirc;n vi&ecirc;n bảo vệ đưa ra khỏi T&ograve;a Đại sứ theo một lối đi b&iacute; mật để sau đ&oacute; trốn v&agrave;o ph&ograve;ng ngủ của Leo Crampsay, một t&ecirc;n tr&ugrave;m mật vụ, nh&agrave; ở đường Pasteur. Gặp một căn ph&ograve;ng ki&ecirc;n cố cửa đ&oacute;ng im ỉm, tổ Ba Đen bắn v&agrave;o đấy một quả B40. B&ecirc;n trong kh&ocirc;ng c&oacute; người m&agrave; chỉ to&agrave;n hồ sơ mật bị bốc ch&aacute;y. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>5 giờ s&aacute;ng</strong>: Giặc v&acirc;y bốn ph&iacute;a. Qu&acirc;n cảnh Mỹ học theo c&aacute;ch của biệt động ph&aacute; một lỗ hổng kh&aacute;c ở tường tr&agrave;n v&agrave;o bố tr&iacute; hỏa lực ở c&aacute;c bồn cỏ cao trong s&acirc;n. Qu&acirc;n ta di động trong s&acirc;n đ&aacute;nh trả. Ba Đen nh&igrave;n đồng hồ: đ&atilde; qua hơn hai giờ chiếm giữ. Chi bộ Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ đ&uacute;ng thời hạn tr&ecirc;n giao. Trời đ&atilde; hừng đ&ocirc;ng nhưng viện binh đ&acirc;u? Ba Đen than thầm: &ldquo;C&aacute;c anh ơi! H&atilde;y đến nhanh. Nếu chậm th&igrave; đơn vị cảm tử của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n mấy người&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>5 giờ 30</strong>: Trực thăng của sư đo&agrave;n Kỵ binh kh&ocirc;ng vận 101 ầm ầm quần đảo tr&ecirc;n n&oacute;c T&ograve;a đại sứ. S&uacute;ng ở dưới bắn l&ecirc;n dữ dội. M&aacute;y bay chuồn mất. Nhưng b&ecirc;n cổng Mạc Đĩnh Chi đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n nghe tiếng s&uacute;ng của c&aacute;c chiến sĩ ta. Trong tổ của Ba Đen lại th&ecirc;m đồng ch&iacute; Vinh hy sinh v&igrave; bắn quả B.40 cuối c&ugrave;ng trong g&oacute;c ph&ograve;ng chật hẹp v&igrave; nghi trong ph&ograve;ng c&oacute; l&atilde;o gi&agrave; Bunker.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>6 giờ</strong>: Nguyễn Văn Luận, Trung t&aacute; Gi&aacute;m đốc Cảnh s&aacute;t đ&ocirc; th&agrave;nh điều động to&agrave;n thể bộ hạ đến tiếp tay cho Mỹ. Từ tr&ecirc;n lầu nh&igrave;n xuống, c&aacute;c chiến sĩ ta thấy cả một rừng ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute;, nhiếp ảnh, quay phim&hellip;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>7 giờ</strong>: Trời s&aacute;ng r&otilde;. L&iacute;nh Mỹ mang mặt nạ ph&ograve;ng hơi độc xuất hiện tấn c&ocirc;ng c&aacute;c chiến sĩ biệt động bằng lựu đạn cay.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">7 giờ 20: H&atilde;ng tin Mỹ AP bắt đầu loan tin do k&yacute; giả danh tiếng Peter Arnett từ S&agrave;i G&ograve;n điện về Newyork: &ldquo;Việt cộng đ&atilde; chiếm lĩnh b&ecirc;n trong T&ograve;a Đại sứ&rdquo;. C&aacute;c h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn kh&aacute;c cũng tới tấp đưa tin. Cả thế giới đ&atilde; biết v&agrave; đang hồi hộp theo d&otilde;i trận đ&aacute;nh của Biệt động S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>8 giờ</strong>: trực thăng quay trở lại đổ qu&acirc;n l&iacute;nh Mỹ từ s&acirc;n thượng dồn hỏa lực đ&aacute;nh xuống. &Uacute;t Nhỏ, Sơn, Văn bị thương vẫn chiến đấu quyết liệt. B&ecirc;n ta gần hết đạn. Ph&iacute;a Mỹ th&ecirc;m một t&ecirc;n bị hạ. Đ&oacute; l&agrave; Jamea Marahall, hạ sĩ qu&acirc;n cảnh. T&ecirc;n n&agrave;y chết gục tr&ecirc;n s&acirc;n thượng. L&iacute;nh Mỹ tiếp tục tr&agrave;n xuống.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>8 giờ 30</strong>: đồng ch&iacute; Mang bắn ph&aacute;t B.40 cuối c&ugrave;ng của đời m&igrave;nh cam chịu hy sinh v&igrave; sức &eacute;p của đạn l&otilde;m để tạm thời đẩy lui th&ecirc;m một đợt phản k&iacute;ch của giặc.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>9 giờ</strong>: Địch tr&agrave;n ngập. B&ecirc;n ta, to&agrave;n đội cảm tử đ&atilde; chiến đấu đến vi&ecirc;n đạn cuối c&ugrave;ng. Tất cả 17 người đều thương vong. Sau n&agrave;y chỉ c&ograve;n một người may mắn sống s&oacute;t v&agrave; bị bắt l&agrave;m t&ugrave; binh. Đ&oacute; l&agrave; đồng ch&iacute; Ba Đen.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những chi tiết trong trận đ&aacute;nh n&agrave;y về ph&iacute;a ta do đồng ch&iacute; Ba Đen kể lại. Thời điểm, giờ giấc v&agrave; c&aacute;c t&igrave;nh tiết ph&iacute;a b&ecirc;n địch do nh&agrave; b&aacute;o Mỹ Don Oberderfer tường thuật trong quyển s&aacute;ch nhan đề l&agrave; &ldquo;TET&rdquo; n&oacute;i về Mậu Th&acirc;n - s&aacute;ch b&aacute;n chạy nhất năm 1972 ở Mỹ.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&aacute;nh T&ograve;a Nh&agrave; Trắng ở phương Đ&ocirc;ng m&agrave; chấn động cả T&ograve;a Nh&agrave; Trắng ở phương T&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">NGUYỄN L&Ecirc; THU AN</span></span></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nguồn: Tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n Mậu Th&acirc;n 1968 &ndash; NXB Trẻ 2013&nbsp;</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;