Sài Gòn - Mậu Thân 1968

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Đ&uacute;ng 2 giờ đ&ecirc;m ng&agrave;y 30/01/1968 rạng ng&agrave;y 31/01/1968</strong> (đ&ecirc;m mồng một rạng mồng hai Tết Mậu Th&acirc;n theo lịch miền Nam), Biệt động nổ s&uacute;ng v&agrave;o c&aacute;c mục ti&ecirc;u đ&atilde; chỉ định: T&ograve;a Đại Sứ Mỹ, Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh, Dinh Độc lập, Bộ Tư lệnh Hải qu&acirc;n...</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29985/UT VÂN.jpg" style="height:318px; text-align:justify; width:480px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><u>Ảnh</u>: Chị Nguyễn Thị Kim Em (Tư V&acirc;n) chiến sĩ Lực lượng Vũ trang Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong đợt 1 Tết Mậu Th&acirc;n 1968 (khu vực s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhứt)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c lực lượng chủ lực mũi nhọn của ph&acirc;n khu G&ograve; M&ocirc;n từ hướng Bắc v&agrave; T&acirc;y Bắc đ&aacute;nh v&agrave;o Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Thiết gi&aacute;p (Trại Ph&ugrave; Đổng), Bộ Chỉ huy ph&aacute;o binh (trại Cổ Loa, Nỏ Thần) ở G&ograve; Vấp v&agrave; chiếm ng&atilde; năm B&igrave;nh H&ograve;a, C&acirc;y Thị (s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất), lực lượng đặc c&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;nh ph&acirc;n khu 2 chiếm được một phần s&acirc;n bay, triển khai về hướng trường đua Ph&uacute; Thọ, Trần Quốc Toản (nay l&agrave; đường 3/2), B&agrave; Hạt, Nguyễn Kim, Nguyễn Tri Phương, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Duy Dương...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hướng Nam, ph&acirc;n khu B&igrave;nh T&acirc;n - Nh&agrave; B&egrave; tiến v&agrave;o theo ba c&aacute;nh ở c&aacute;c hướng quận 6, quận 8, Nh&agrave; B&egrave;. Đ&acirc;y l&agrave; hướng v&agrave;o s&acirc;u nhất, đặc biệt l&agrave; c&aacute;nh từ Ph&uacute; Định, quận 6( Bộ Chỉ huy Tiền phương đ&oacute;ng ở đấy), thọc v&agrave;o đến L&ograve; Gồm, h&atilde;ng rượu B&igrave;nh T&acirc;y, đường Th&aacute;p Mười, Hậu Giang, Chợ Thiếc, Minh Mạng. C&aacute;nh quận 8, quận 4 đ&aacute;nh nhau &aacute;c liệt với địch ở cầu Nhị Thi&ecirc;n Đường, Bến Đ&aacute;, H&agrave;ng Th&aacute;i...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hướng Đ&ocirc;ng v&agrave; Đ&ocirc;ng Bắc (ph&acirc;n khu Dĩ An &ndash; Thủ Đức) mũi nhọn xuống đến H&agrave;ng Xanh, khu vực cầu Sơn (nay thuộc B&igrave;nh Thạnh)...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Trong đợt 2</strong> <strong>bắt đầu từ đ&ecirc;m 4/5 rạng ng&agrave;y 5/5/1968</strong>: lực lượng chủ lực đ&atilde; ph&aacute;t triển s&acirc;u hơn đợt 1, khu vực ta chiếm lĩnh ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều hơn như G&ograve; Vấp, Gia Định, C&acirc;y Qu&eacute;o, cầu Băng Ky, B&igrave;nh Lợi, cầu Sơn, B&igrave;nh H&ograve;a, ng&atilde; năm Chuồng Ch&oacute;. Ở ph&iacute;a Nam c&aacute;c khu Kh&aacute;nh Hội, cầu T&acirc;n Thuận, quận 7, quận 8, cầu chữ Y, Phạm Thế Hiển, &Acirc;u Dương L&acirc;n. Ph&iacute; T&acirc;y khu vực Cầu Tre, B&igrave;nh Thới, Ph&uacute; Thọ H&ograve;a, Trường Đua, B&agrave; Hạt, ng&atilde; tư Bảy Hiền, Vườn L&agrave;i. Mũi quận 6&nbsp; v&agrave;o đến Minh Phụng, Hậu Giang, Trần Quốc Toản, Sư Vạn Hạnh, mũi Ph&uacute; L&acirc;m đến Nguyễn Tr&atilde;i, Ph&ugrave;ng Hưng, Đồng Kh&aacute;nh, Khổng tử, Tổng Đốc Phương, Nguyễn Văn Thọai, chợ An Đ&ocirc;ng, B&igrave;nh Ti&ecirc;n, B&igrave;nh T&acirc;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nội th&agrave;nh lực lượng c&aacute;nh Hoa vận nổi dậy đ&aacute;nh chiếm T&ograve;a h&agrave;nh ch&aacute;nh quận 5, lực lượng c&aacute;c c&aacute;nh cũng l&agrave;m chủ ở một số khu vực , nhất l&agrave; quận 6,7,8...</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Theo tư liệu C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;