Thành Đoàn - Bản hùng ca: Bùi Minh Trực - Quyết tử bảo vệ căn cứ Thanh Tuyền

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh B&ugrave;i Minh Trực học sinh trường Kỹ thuật Cao Thắng, sinh vi&ecirc;n Đại học Khoa học, Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n lực lượng vũ trang Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Anh xuất th&acirc;n trong một gia đ&igrave;nh c&ocirc;ng chức, anh em đỗ đạt v&agrave; l&agrave;m việc trong bộ m&aacute;y ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n. Bị lộ v&agrave; địch bắt lần thứ ba, anh bị đ&agrave;y qua c&aacute;c nh&agrave; t&ugrave; t&agrave;n &aacute;c nhất dưới chế độ Ng&ocirc; Đ&igrave;nh Diệm như Ch&iacute; H&ograve;a, C&ocirc;n Đảo. Nếm đủ c&aacute;c cực h&igrave;nh, thậm ch&iacute; bị tra tấn bằng c&aacute;ch rất man rợ l&agrave; đ&aacute;nh đến mức lột cả da đầu rồi cho nhỏ từng giọt nước v&agrave;o chỗ bị thương h&agrave;ng tuần lễ; nhưng với &yacute; ch&iacute; dũng cảm, l&ograve;ng ki&ecirc;n trung bất khuất, anh đ&atilde; bảo vệ to&agrave;n vẹn cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29563/015.jpg" style="height:863px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&agrave;o một buổi chiều cuối th&aacute;ng 10/1965, tại Sở Lưới (C&ocirc;n Đảo), trong buổi lao động khổ sai, c&aacute;c anh tổ chức cướp t&agrave;u thuyền v&agrave; chuyến vượt đảo th&agrave;nh c&ocirc;ng, đưa anh c&ugrave;ng với 30 đồng ch&iacute; về tới đất liền - v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng C&agrave; Mau, rồi về căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ở Thanh Tuyền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&egrave; năm 1967, bước v&agrave;o cuộc phản c&ocirc;ng chiến lược m&ugrave;a kh&ocirc; lần thứ 2, Mỹ v&agrave; qu&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n tổ chức nhiều cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n c&agrave;n qu&eacute;t quy m&ocirc; v&agrave;o v&ugrave;ng &quot;Tam gi&aacute;c sắt&quot;. V&agrave;o một buổi s&aacute;ng cuối th&aacute;ng 4 năm 1967, sau đợt n&eacute;m bom rải thảm của m&aacute;y bay B.52 l&agrave; những loạt ph&aacute;o bầy từ c&aacute;c cứ điểm xung quanh bắn h&agrave;ng giờ v&agrave;o x&atilde; Thanh Tuyền, rồi sau đ&oacute; từng đ&agrave;n trực thăng li&ecirc;n tiếp dọn b&atilde;i đổ qu&acirc;n xuống đồng T&agrave; Leng. Tr&ecirc;n bộ, xe tăng của trung đo&agrave;n thiết gi&aacute;p độc lập số 11, từ đường 13 c&agrave;n v&agrave;o. Rừng Long Nguy&ecirc;n &ndash; Thanh Tuyền ch&igrave;m trong lửa đạn, căn cứ của Văn ph&ograve;ng v&agrave; Ban Qu&acirc;n sự Khu đo&agrave;n nằm trọn trong cuộc c&agrave;n qu&eacute;t đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vừa đặt ch&acirc;n xuống, v&agrave;o đến b&igrave;a rừng, bị chống trả, qu&acirc;n Mỹ buộc phải d&ograve; dẫm từng bước tr&ecirc;n đường tiến qu&acirc;n. Đoạn đường rừng d&agrave;i hơn 3km ch&uacute;ng phải mất 2 ng&agrave;y mới lần đến hướng Suối C&aacute;t &ndash; Bến S&uacute;c&hellip; Tại đ&acirc;y ch&uacute;ng ph&aacute;t hiện đường m&ograve;n dẫn v&agrave;o căn cứ của Ban qu&acirc;n sự. To&aacute;n đi đầu bị tr&uacute;ng ngay b&atilde;i lựu đạn g&agrave;i, chết v&agrave; bị thương một số t&ecirc;n; to&aacute;n đi sau dạt xuống hướng suối, v&agrave;o c&aacute;c ruộng m&iacute;a lại vướng m&igrave;n định hướng, m&igrave;n gạt, th&ecirc;m một số t&ecirc;n nữa đền tội. Ch&uacute;ng cụm lại gọi ph&aacute;o bắn về ph&iacute;a trước yểm trợ, rồi lại l&ograve; d&ograve; theo m&aacute;y bay trinh s&aacute;t dẫn đường tiến l&ecirc;n. B&aacute;m chắc chiến h&agrave;o, s&aacute;u tay s&uacute;ng chờ địch đến gần. Loạt s&uacute;ng đầu ti&ecirc;n ti&ecirc;u diệt được 5 t&ecirc;n Mỹ, bắn rơi tại chỗ m&aacute;y bay trinh s&aacute;t L.19.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều xuống tiếng s&uacute;ng tạm y&ecirc;n, c&ugrave;ng nhau kiểm tra hầm h&agrave;o, chuẩn bị sẵn s&agrave;ng cho cuộc chiến đấu d&agrave;i ng&agrave;y. Đ&uacute;ng như dự đo&aacute;n, ng&agrave;y h&ocirc;m sau vẫn với b&agrave;i bản cũ nhưng mật độ bom ph&aacute;o d&agrave;y đặc hơn, ch&uacute;ng r&oacute;t tập trung v&agrave;o một diện hẹp rồi sau đ&oacute; l&agrave; trực thăng bắn rốc-k&eacute;t rải đạn như mưa, cuộc đổ bộ những t&ecirc;n l&iacute;nh Mỹ của Sư đo&agrave;n kỵ binh bay số 1 gần trận địa h&ocirc;m trước. Ch&uacute;ng chia l&agrave;m hai c&aacute;nh qu&acirc;n, mở thế gọng k&igrave;m, đ&aacute;nh từ rừng cắt ra đường 14, kẹp căn cứ Ban Qu&acirc;n sự v&agrave;o giữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều xuống, địch vừa r&uacute;t, ch&uacute;ng t&ocirc;i lại b&aacute;m sang, chứng kiến xung quanh một khung cảnh đổ n&aacute;t, tang thương, c&acirc;y rừng bị chặt đứt, g&atilde;y đổ ngổn ngang. Vương v&atilde;i đ&acirc;u đ&oacute; những mảnh vải, b&ocirc;ng băng, những vết m&aacute;u kh&ocirc; c&ograve;n đọng lại tr&ecirc;n mặt đất, những vỏ đạn, bi đ&ocirc;ng nước, quần &aacute;o r&aacute;ch n&aacute;t của l&iacute;nh Mỹ&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh B&ugrave;i Minh Trực v&agrave; 4 đồng đội đ&atilde; tử thương, c&aacute;c anh nằm dưới ch&iacute;ến h&agrave;o với tư thế kh&aacute;c nhau v&agrave; th&acirc;n thể kh&ocirc;ng to&agrave;n vẹn. Với vải đi mưa, v&otilde;ng nil&ocirc;ng, tấm đắp c&ograve;n lại, ch&uacute;ng t&ocirc;i g&oacute;i gh&eacute;m, an t&aacute;ng v&agrave; vĩnh biệt c&aacute;c anh trong đ&ecirc;m 28-4-1967, tức ng&agrave;y thứ tư của trận c&agrave;n Manhattan. Như những dũng sĩ, qua c&aacute;c trận c&agrave;n Crimp Attemboro, Cedar Falls của Mỹ; anh đ&atilde; nằm xuống tr&ecirc;n chiến trường trong tư thế của người giải ph&oacute;ng qu&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giờ đ&acirc;y t&ecirc;n anh B&ugrave;i Minh Trực được đặt cho một đường phố ở quận 8 v&agrave; một ng&ocirc;i trường ở quận 3. Đ&oacute; l&agrave; n&eacute;n hương thơm đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute;, bạn b&egrave; thắp l&ecirc;n để nhớ tới anh, người con ưu t&uacute; của Tổ quốc!</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PHAN ANH ĐIỀN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;