Út Thanh - Cờ giải phóng giữa giảng đường Đại học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thực hiện kế hoạch của Th&agrave;nh Đo&agrave;n mở một đợt tuy&ecirc;n truyền v&otilde; trang trang c&ocirc;ng khai trong c&aacute;c trường trung đại học chuẩn bị cho cuộc Tổng tấn c&ocirc;ng v&agrave; Nổi dậy Tết Mậu Th&acirc;n 1968, đ&ecirc;m 16/12/1967, Đội V&otilde; trang Th&agrave;nh Đo&agrave;n đột nhập v&agrave;o đ&ecirc;m văn nghệ tại trường Đại học văn khoa qui tụ cả ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n. Đ&ecirc;m văn nghệ n&agrave;y&nbsp; do &ldquo;H&agrave;ng ngũ sinh vi&ecirc;n chống Cộng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Li&ecirc;n minh chống Cộng Ch&acirc;u &Aacute;&rdquo; tổ chức nhằm vận động gi&agrave;nh Ban Đại diện Đại học Văn khoa.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29545/PIV.138.jpg" style="float:left; height:499px; width:343px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Buổi lễ mới bắt đầu, bỗng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu xuất hiện một c&ocirc; g&aacute;i mặc &aacute;o d&agrave;i xanh với &aacute;o kho&aacute;c m&agrave;u đỏ rực, đ&oacute; l&agrave; Huỳnh Thị Thanh T&acirc;m, b&iacute; danh &Uacute;t Thanh, một tay cướp micro, một tay cầm quyển s&aacute;ch mở ra l&agrave; l&aacute; cờ Mặt tr&acirc;n Giải ph&oacute;ng miền Nam. &Uacute;t Thanh thật&nbsp; b&igrave;nh tỉnh n&oacute;i dỏng dạc: &ldquo;Xin c&aacute;c bạn y&ecirc;n t&acirc;m v&igrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; bố tr&iacute; lực lượng an ninh sẵn s&agrave;ng. Ng&agrave;y 20.12.1967 tới đ&acirc;y l&agrave; ng&agrave;y kỷ niệm 7 năm th&agrave;nh lập Mặt tr&acirc;n D&acirc;n tộc Giải ph&oacute;ng miền Nam&rdquo;. &Uacute;t Thanh n&oacute;i lu&ocirc;n &yacute; nghĩa của&nbsp; ng&agrave;y th&agrave;nh lập Mặt trận v&agrave; tung truyền đơn từ s&acirc;n khấu. Nửa chừng, t&ecirc;n Ng&ocirc; Vương Toại thuộc nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n phản động nhảy l&ecirc;n s&acirc;n khấu giật lại Micro v&agrave; chực &ocirc;m bắt &Uacute;t Thanh, hai ph&aacute;t s&uacute;ng nổ đanh gọn của anh Phan Thanh (S&aacute;u Phong) tr&uacute;ng ngay t&ecirc;n Ng&ocirc; Vương Toại. Cả hội trường hỗn loạn, &Uacute;t Thanh v&agrave; S&aacute;u Phong lẩn trong đ&aacute;m đ&ocirc;ng tho&aacute;t ra ngo&agrave;i an to&agrave;n.<br /> Kết quả l&agrave; Ban Đại diện Đại học Văn khoa năm ấy thuộc lực lượng sinh vi&ecirc;n tiến bộ, đứng đầu l&agrave; anh L&ecirc; Quang Lộc (Chủ tịch).<br /> Đ&ecirc;m mồng 2 Tết Mậu Th&acirc;n 1968, &Uacute;t Thanh c&ugrave;ng Đội Vũ trang được ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ tổ chức v&otilde; trang tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c x&oacute;m lao động khu Đa Kao, x&oacute;m Ch&ugrave;a Hiền Vương (nay l&agrave; Pasteur - V&otilde; Thị S&aacute;u), bị cảnh s&aacute;t S&agrave;i G&ograve;n bao v&acirc;y v&agrave; nổ s&uacute;ng, chị &Uacute;t Thanh bị tr&uacute;ng đạn hy sinh, x&aacute;c của &Uacute;t Thanh bị thủ ti&ecirc;u.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n</strong><br /> <em>(Theo &ldquo;Đội Thanh ni&ecirc;n Cận vệ S&agrave;i G&ograve;n&rdquo; NXB Trẻ 2012)</em></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;