Út Thanh - Cờ giải phóng giữa giảng đường Đại học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thực hiện kế hoạch của Th&agrave;nh Đo&agrave;n mở một đợt tuy&ecirc;n truyền v&otilde; trang trang c&ocirc;ng khai trong c&aacute;c trường trung đại học chuẩn bị cho cuộc Tổng tấn c&ocirc;ng v&agrave; Nổi dậy Tết Mậu Th&acirc;n 1968, đ&ecirc;m 16/12/1967, Đội V&otilde; trang Th&agrave;nh Đo&agrave;n đột nhập v&agrave;o đ&ecirc;m văn nghệ tại trường Đại học văn khoa qui tụ cả ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n. Đ&ecirc;m văn nghệ n&agrave;y&nbsp; do &ldquo;H&agrave;ng ngũ sinh vi&ecirc;n chống Cộng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Li&ecirc;n minh chống Cộng Ch&acirc;u &Aacute;&rdquo; tổ chức nhằm vận động gi&agrave;nh Ban Đại diện Đại học Văn khoa.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29545/PIV.138.jpg" style="float:left; height:499px; width:343px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Buổi lễ mới bắt đầu, bỗng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu xuất hiện một c&ocirc; g&aacute;i mặc &aacute;o d&agrave;i xanh với &aacute;o kho&aacute;c m&agrave;u đỏ rực, đ&oacute; l&agrave; Huỳnh Thị Thanh T&acirc;m, b&iacute; danh &Uacute;t Thanh, một tay cướp micro, một tay cầm quyển s&aacute;ch mở ra l&agrave; l&aacute; cờ Mặt tr&acirc;n Giải ph&oacute;ng miền Nam. &Uacute;t Thanh thật&nbsp; b&igrave;nh tỉnh n&oacute;i dỏng dạc: &ldquo;Xin c&aacute;c bạn y&ecirc;n t&acirc;m v&igrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; bố tr&iacute; lực lượng an ninh sẵn s&agrave;ng. Ng&agrave;y 20.12.1967 tới đ&acirc;y l&agrave; ng&agrave;y kỷ niệm 7 năm th&agrave;nh lập Mặt tr&acirc;n D&acirc;n tộc Giải ph&oacute;ng miền Nam&rdquo;. &Uacute;t Thanh n&oacute;i lu&ocirc;n &yacute; nghĩa của&nbsp; ng&agrave;y th&agrave;nh lập Mặt trận v&agrave; tung truyền đơn từ s&acirc;n khấu. Nửa chừng, t&ecirc;n Ng&ocirc; Vương Toại thuộc nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n phản động nhảy l&ecirc;n s&acirc;n khấu giật lại Micro v&agrave; chực &ocirc;m bắt &Uacute;t Thanh, hai ph&aacute;t s&uacute;ng nổ đanh gọn của anh Phan Thanh (S&aacute;u Phong) tr&uacute;ng ngay t&ecirc;n Ng&ocirc; Vương Toại. Cả hội trường hỗn loạn, &Uacute;t Thanh v&agrave; S&aacute;u Phong lẩn trong đ&aacute;m đ&ocirc;ng tho&aacute;t ra ngo&agrave;i an to&agrave;n.<br /> Kết quả l&agrave; Ban Đại diện Đại học Văn khoa năm ấy thuộc lực lượng sinh vi&ecirc;n tiến bộ, đứng đầu l&agrave; anh L&ecirc; Quang Lộc (Chủ tịch).<br /> Đ&ecirc;m mồng 2 Tết Mậu Th&acirc;n 1968, &Uacute;t Thanh c&ugrave;ng Đội Vũ trang được ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ tổ chức v&otilde; trang tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c x&oacute;m lao động khu Đa Kao, x&oacute;m Ch&ugrave;a Hiền Vương (nay l&agrave; Pasteur - V&otilde; Thị S&aacute;u), bị cảnh s&aacute;t S&agrave;i G&ograve;n bao v&acirc;y v&agrave; nổ s&uacute;ng, chị &Uacute;t Thanh bị tr&uacute;ng đạn hy sinh, x&aacute;c của &Uacute;t Thanh bị thủ ti&ecirc;u.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n</strong><br /> <em>(Theo &ldquo;Đội Thanh ni&ecirc;n Cận vệ S&agrave;i G&ograve;n&rdquo; NXB Trẻ 2012)</em></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;