Út Thanh - Cờ giải phóng giữa giảng đường Đại học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thực hiện kế hoạch của Th&agrave;nh Đo&agrave;n mở một đợt tuy&ecirc;n truyền v&otilde; trang trang c&ocirc;ng khai trong c&aacute;c trường trung đại học chuẩn bị cho cuộc Tổng tấn c&ocirc;ng v&agrave; Nổi dậy Tết Mậu Th&acirc;n 1968, đ&ecirc;m 16/12/1967, Đội V&otilde; trang Th&agrave;nh Đo&agrave;n đột nhập v&agrave;o đ&ecirc;m văn nghệ tại trường Đại học văn khoa qui tụ cả ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n. Đ&ecirc;m văn nghệ n&agrave;y&nbsp; do &ldquo;H&agrave;ng ngũ sinh vi&ecirc;n chống Cộng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Li&ecirc;n minh chống Cộng Ch&acirc;u &Aacute;&rdquo; tổ chức nhằm vận động gi&agrave;nh Ban Đại diện Đại học Văn khoa.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29545/PIV.138.jpg" style="float:left; height:499px; width:343px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Buổi lễ mới bắt đầu, bỗng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu xuất hiện một c&ocirc; g&aacute;i mặc &aacute;o d&agrave;i xanh với &aacute;o kho&aacute;c m&agrave;u đỏ rực, đ&oacute; l&agrave; Huỳnh Thị Thanh T&acirc;m, b&iacute; danh &Uacute;t Thanh, một tay cướp micro, một tay cầm quyển s&aacute;ch mở ra l&agrave; l&aacute; cờ Mặt tr&acirc;n Giải ph&oacute;ng miền Nam. &Uacute;t Thanh thật&nbsp; b&igrave;nh tỉnh n&oacute;i dỏng dạc: &ldquo;Xin c&aacute;c bạn y&ecirc;n t&acirc;m v&igrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; bố tr&iacute; lực lượng an ninh sẵn s&agrave;ng. Ng&agrave;y 20.12.1967 tới đ&acirc;y l&agrave; ng&agrave;y kỷ niệm 7 năm th&agrave;nh lập Mặt tr&acirc;n D&acirc;n tộc Giải ph&oacute;ng miền Nam&rdquo;. &Uacute;t Thanh n&oacute;i lu&ocirc;n &yacute; nghĩa của&nbsp; ng&agrave;y th&agrave;nh lập Mặt trận v&agrave; tung truyền đơn từ s&acirc;n khấu. Nửa chừng, t&ecirc;n Ng&ocirc; Vương Toại thuộc nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n phản động nhảy l&ecirc;n s&acirc;n khấu giật lại Micro v&agrave; chực &ocirc;m bắt &Uacute;t Thanh, hai ph&aacute;t s&uacute;ng nổ đanh gọn của anh Phan Thanh (S&aacute;u Phong) tr&uacute;ng ngay t&ecirc;n Ng&ocirc; Vương Toại. Cả hội trường hỗn loạn, &Uacute;t Thanh v&agrave; S&aacute;u Phong lẩn trong đ&aacute;m đ&ocirc;ng tho&aacute;t ra ngo&agrave;i an to&agrave;n.<br /> Kết quả l&agrave; Ban Đại diện Đại học Văn khoa năm ấy thuộc lực lượng sinh vi&ecirc;n tiến bộ, đứng đầu l&agrave; anh L&ecirc; Quang Lộc (Chủ tịch).<br /> Đ&ecirc;m mồng 2 Tết Mậu Th&acirc;n 1968, &Uacute;t Thanh c&ugrave;ng Đội Vũ trang được ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ tổ chức v&otilde; trang tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c x&oacute;m lao động khu Đa Kao, x&oacute;m Ch&ugrave;a Hiền Vương (nay l&agrave; Pasteur - V&otilde; Thị S&aacute;u), bị cảnh s&aacute;t S&agrave;i G&ograve;n bao v&acirc;y v&agrave; nổ s&uacute;ng, chị &Uacute;t Thanh bị tr&uacute;ng đạn hy sinh, x&aacute;c của &Uacute;t Thanh bị thủ ti&ecirc;u.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n</strong><br /> <em>(Theo &ldquo;Đội Thanh ni&ecirc;n Cận vệ S&agrave;i G&ograve;n&rdquo; NXB Trẻ 2012)</em></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;