Út Thanh - Cờ giải phóng giữa giảng đường Đại học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thực hiện kế hoạch của Th&agrave;nh Đo&agrave;n mở một đợt tuy&ecirc;n truyền v&otilde; trang trang c&ocirc;ng khai trong c&aacute;c trường trung đại học chuẩn bị cho cuộc Tổng tấn c&ocirc;ng v&agrave; Nổi dậy Tết Mậu Th&acirc;n 1968, đ&ecirc;m 16/12/1967, Đội V&otilde; trang Th&agrave;nh Đo&agrave;n đột nhập v&agrave;o đ&ecirc;m văn nghệ tại trường Đại học văn khoa qui tụ cả ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n. Đ&ecirc;m văn nghệ n&agrave;y&nbsp; do &ldquo;H&agrave;ng ngũ sinh vi&ecirc;n chống Cộng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Li&ecirc;n minh chống Cộng Ch&acirc;u &Aacute;&rdquo; tổ chức nhằm vận động gi&agrave;nh Ban Đại diện Đại học Văn khoa.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29545/PIV.138.jpg" style="float:left; height:499px; width:343px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Buổi lễ mới bắt đầu, bỗng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu xuất hiện một c&ocirc; g&aacute;i mặc &aacute;o d&agrave;i xanh với &aacute;o kho&aacute;c m&agrave;u đỏ rực, đ&oacute; l&agrave; Huỳnh Thị Thanh T&acirc;m, b&iacute; danh &Uacute;t Thanh, một tay cướp micro, một tay cầm quyển s&aacute;ch mở ra l&agrave; l&aacute; cờ Mặt tr&acirc;n Giải ph&oacute;ng miền Nam. &Uacute;t Thanh thật&nbsp; b&igrave;nh tỉnh n&oacute;i dỏng dạc: &ldquo;Xin c&aacute;c bạn y&ecirc;n t&acirc;m v&igrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; bố tr&iacute; lực lượng an ninh sẵn s&agrave;ng. Ng&agrave;y 20.12.1967 tới đ&acirc;y l&agrave; ng&agrave;y kỷ niệm 7 năm th&agrave;nh lập Mặt tr&acirc;n D&acirc;n tộc Giải ph&oacute;ng miền Nam&rdquo;. &Uacute;t Thanh n&oacute;i lu&ocirc;n &yacute; nghĩa của&nbsp; ng&agrave;y th&agrave;nh lập Mặt trận v&agrave; tung truyền đơn từ s&acirc;n khấu. Nửa chừng, t&ecirc;n Ng&ocirc; Vương Toại thuộc nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n phản động nhảy l&ecirc;n s&acirc;n khấu giật lại Micro v&agrave; chực &ocirc;m bắt &Uacute;t Thanh, hai ph&aacute;t s&uacute;ng nổ đanh gọn của anh Phan Thanh (S&aacute;u Phong) tr&uacute;ng ngay t&ecirc;n Ng&ocirc; Vương Toại. Cả hội trường hỗn loạn, &Uacute;t Thanh v&agrave; S&aacute;u Phong lẩn trong đ&aacute;m đ&ocirc;ng tho&aacute;t ra ngo&agrave;i an to&agrave;n.<br /> Kết quả l&agrave; Ban Đại diện Đại học Văn khoa năm ấy thuộc lực lượng sinh vi&ecirc;n tiến bộ, đứng đầu l&agrave; anh L&ecirc; Quang Lộc (Chủ tịch).<br /> Đ&ecirc;m mồng 2 Tết Mậu Th&acirc;n 1968, &Uacute;t Thanh c&ugrave;ng Đội Vũ trang được ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ tổ chức v&otilde; trang tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c x&oacute;m lao động khu Đa Kao, x&oacute;m Ch&ugrave;a Hiền Vương (nay l&agrave; Pasteur - V&otilde; Thị S&aacute;u), bị cảnh s&aacute;t S&agrave;i G&ograve;n bao v&acirc;y v&agrave; nổ s&uacute;ng, chị &Uacute;t Thanh bị tr&uacute;ng đạn hy sinh, x&aacute;c của &Uacute;t Thanh bị thủ ti&ecirc;u.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n</strong><br /> <em>(Theo &ldquo;Đội Thanh ni&ecirc;n Cận vệ S&agrave;i G&ograve;n&rdquo; NXB Trẻ 2012)</em></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;